tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 2 mũ x 16

*

tìm x nằm trong số tự nhiên

a)2 nón x=16 , 2 nón x =128

b)3 nón x =27 , 3 nón x =81

c)4 mũ x=64

d)5 mũ 2x=625

e)6 mũ 2x +1=216


*

*

(2^x=16Leftrightarrow2^x=2^4Leftrightarrow x=4)

(2^x=128Leftrightarrow2^x=2^7Leftrightarrow x=7)

b), c) tương tự

d) (5^2x=625Leftrightarrow5^2x=5^4Leftrightarrow2x=4Leftrightarrow x=2)

e) tương tự như d


Tìm x ở trong N. 

a) 2 mũ x = 16 

b) 2 mũ x+1= 16 

c) 5 nón x +1= 125 

d) 5 mũ 2x -1=125 

e) 12x =144

f) 3 mũ x-2 =81 

g) 4 nón x +2 = 4 nón 3* 64

h) 5 nón 2x -2 =125*5 nón 7

k) 4 mũ x -1 =16*4 mũ 3

m) 3 mũ x+1 =9 * 3 nón 2

n) 4/2 mũ x -3 =125 

i) 2x *16 =128 

j) 3 mũ x * 9 =27 

u) 2 mũ x : 2 =16 

s) 5 mũ 2 x -3 - 2* 5 mũ 2= 5 mũ 2*3

t) ( 2x +1 ) mũ 3 = 27 

v) ( 8x -14) nón 4 =16

r) 4 x nón 3 +15 =47

y) ( 7 x -11) mũ 3 = 2 mũ 5 * 5 nón 2+200

ê) 45

C = 5 + 5 nón 2 - 5 nón 3 + 5 mũ 4 - 5 mũ 25 + ....... - 5 mũ 2017 +5 mũ 2018

( x -5 ) nón 2013 = ( x - 6 ) nón 2016

( x + 1 ) mũ 3 = 27

(2x+1 ) nón 3 = 9*81

2 mũ x + 16 mũ 2 = 1024

 


Bài 1: tìm kiếm x thuộc N, biết

a) x=x mũ 5

b)x nón 4= x nón 2

c)(x-1)mũ 3 = x-1

Bài 2: tìm kiếm x

(2x -1) nón 3= 1 nón 3+ 2 mũ 3+3 mũ 3+ 4 mũ 3+ 5 nón 3


Bài 1 kiếm tìm x biết

A.89-(73-x)=20

B.(x+7)-25=13

C.98-(x+4)=20

D.140÷(x-8)=7

E.4(x+41)=400

F.x-<42+(-28)>=-8

G.x+5=20-(12--7)

H.(x-11)=2.2 nón 3+20:5

I.4(x-3)=7 mũ 2-1 mũ 3

J.2 nón x+1 ×2 nón 2014=2 mũ 2015

2x-49=5×3 mũ 2

L.3 mũ 2(x+14)-5 nón 2 =5×2 nón 2

M.6x+x=5 nón 11 ÷ 5 mũ 9 + 3 mũ 1

N.7x-x=5 nón 21 : 5 mũ 19 +3.2 mũ2 -7 nón 0

O.7x-2x=6 mũ 17 ÷6 mũ 15 + 44 ÷ 11

P.3 nón x =9

Q.4 nón x =64

R.9 nón x-1= 9

S.x mũ 4 = 16

T.2 mũ x : 2 mũ 5=1


1. 2 nón x=16

2. 2 mũ 2x-1=2 nón 7

3. 7 nón 2x-3

4. (-6) nón 2x+2=1/36

5. 4 mũ x=32 mũ 24

6. 2 mũ 7x+4=32 nón 12

giải giúp mình vs nhé mấy bợn~


Tím x trực thuộc N biết:

a)165-(35 :x+3).19=13

b)(2x+1) nón 3= 9.81

c)5 nón x+ 5 nón x+2( tức là x +2)=650

d)3 mũ 2x+2( có nghĩa là 2x+2)=9 mũ x+3(tức là x+3)

e)(x-5) nón 4=(x-5) nón 5(x lớn hơn hoặc = 5)

g)1+3+5+...+x=1600(x là số tự nhiên và thoải mái lẻ)
Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Từ 2 Hình Chiếu Đã Cho, Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Công Nghệ 11

Baif2: tìm kiếm xa. 3 nón 2 . X + 2 nón 3 . X =51b. 6 mũ 2 . 2 - (84 - 3 nón 2 . X): 7 = 69c. (x + 1) mũ 2= 64e. (x - 1) mũ 2 = (x - 1) mũ 3d. (2x + 1) mũ 3 = 27g. 3 nón x +2 =81


Bài 1 :Tính nhanh giá trị biểu thức

a) 4 . 415 . 8 . 25 . 125

b) 2 . 31 . 12 + 4 . 42 . 6 + 8 . 27 . 3

Bài 2 : search số thoải mái và tự nhiên x 

a ) 4 nón 2x - 3 + 7 . 4 nón 3 = 4 nón 3 . 23

b) 3600 : < ( 5x + 335) : x > = 50

c ) 5026 + 8x = 6x + 

d) 25 nón x = 4A + 5 với A = 5 + 5 mũ 2 + 5 nón 3 + ..........+ 5 mũ 2016 + 5 mũ 2017