hoàn toàn có thể giải toàn bộ các phương trình dạng ax^2+bx+c=0 bằng cách sử dụng cách làm bậc hai: frac-b±sqrtb^2-4ac2a. Cách làm bậc hai đã cho ra hai nghiệm, một nghiệm khi ± với dấu cùng và một nghiệm khi mang dấu trừ.

Bạn đang xem: Giải phương trình


Phương trình này sống dạng chuẩn: ax^2+bx+c=0. Thay thế sửa chữa 2 vào a, -3 vào b với -7 vào c trong bí quyết bậc hai, frac-b±sqrtb^2-4ac2a.
*

2x2-3x-7=0 Two solutions were found : x =(3-√65)/4=-1.266 x =(3+√65)/4= 2.766 Step by step solution : Step 1 :Equation at the over of step 1 : (2x2 - 3x) - 7 = 0 Step 2 :Trying to lớn factor ...
displaystylex=-frac12quad extorquad7 Explanation: displaystyle2x^2-13x-7=0 can be factored todisplaystyleleft(2x+1 ight)left(x-7 ight)=0 ...
2x2-3x-17=0 Two solutions were found : x =(3-√145)/4=-2.260 x =(3+√145)/4= 3.760 Step by step solution : Step 1 :Equation at the over of step 1 : (2x2 - 3x) - 17 = 0 Step 2 :Trying to ...
2x2-3x-27=0 Two solutions were found : x = -3 x = 9/2 = 4.500 Step by step solution : Step 1 :Equation at the end of step 1 : (2x2 - 3x) - 27 = 0 Step 2 :Trying to factor by splitting ...
3x2-3x-7=0 Two solutions were found : x =(3-√93)/6=1/2-1/6√ 93 = -1.107 x =(3+√93)/6=1/2+1/6√ 93 = 2.107 Step by step solution : Step 1 :Equation at the kết thúc of step 1 : (3x2 - 3x) - 7 = 0 ...
4x2-3x-7=0 Two solutions were found : x = -1 x = 7/4 = 1.750 Step by step solution : Step 1 :Equation at the kết thúc of step 1 : (22x2 - 3x) - 7 = 0 Step 2 :Trying to factor by splitting ...
Thêm Mục
*
*

*
*
*

Có thể giải toàn bộ các phương trình dạng ax^2+bx+c=0 bằng cách sử dụng phương pháp bậc hai: frac-b±sqrtb^2-4ac2a. Phương pháp bậc hai cho ra hai nghiệm, một nghiệm khi ± với dấu cùng và một nghiệm khi với dấu trừ.
Phương trình này sống dạng chuẩn: ax^2+bx+c=0. Thay thế sửa chữa 2 vào a, -3 vào b và -7 vào c trong bí quyết bậc hai, frac-b±sqrtb^2-4ac2a.
Có thể giải phương trình bậc nhì như phương trình này bằng phương pháp bù bình phương. Để tiến hành bù bình phương, trước hết, phương trình phải tất cả dạng x^2+bx=c.

Xem thêm: Top 15 Bài Văn Biểu Cảm Về Loài Cây Em Yêu (53 Mẫu), Top 10 Bài Văn Biểu Cảm Về Loài Cây Em Yêu


Chia -frac32, hệ số của số hạng x, cho 2 để có kết quả -frac34. Sau đó, cùng bình phương của -frac34 vào cả nhị vế của phương trình. Bước này tạo nên vế trái của phương trình thành số chính phương.
*
*

*
*