Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Đại số lớp 6

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

3-(1/6-x).2/3=2/3

(1/6-x).2/3=3-2/3

(1/6-x).2/3=9/3-2/3

(1/6-x).2/3=7/3

1/6-x=7/3:2/3

1/6-x=7/3.3/2

1/6-x=7/2

x=1/6-7/2

x=-20/6=-10/3


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

tìm x , biết

1 . 3 3/4 : x = 1 1/2

2 . 1 1/4 x + 2 1/2 = 1 1/4

3 . ( 3 1/3 - 1 một nửa x ) : 5/6 = 1 1/2

4 . ( 3/7 x - 1 ) : 4 = -1/28

5 . 2 2/3 x - x = 3 3/4

6 . | x - 3 phần tư | = 1

7 . | 2/3 x + 1/3 | = 5/6


a) 3 ba phần tư . X = 1 1/2

15/4 . X = 3/2

x = 3 phần tư . 4/15

x = 1/5

Vậy x = 1 tháng 5

b) 1 1/4 x + 1 50% = 1 1/4

5/4 . X + 3/2 = 5/4

5/4 . X = 5/4 - 3/2

5/4 . X = -1/4

x = -1/4 . 4/5

x = -1/5

Vậy x = -1/5

c) ( 3 1/3 - 1 một nửa x ) : 5/6 = 1 1/2

( 10/3 - 3/2 x ) : 5/6 = 3/2

10/3 - 3/2 x = 3/2 . 5/6

10/3 - 3/2 x = 5/4

3/2 . X = 10/3 - 5/4

3/2 . X = 25/12

x = 25/12 . 2/3

x = 25/18

Vậy x = 25/18


d) ( 3/7 x - 1 ) : 4 = -1/28

3/7 . X - 1 = -1/28 . 1/4

3/7 . X - 1 = -1/112

3/7 . X = -1/112 + 1

3/7 . X = 111/112

x = 111/112 . 7/3

x = 37/16

Vậy x = 37/16

e) | x - ba phần tư | = 1

x - ba phần tư = 1

hoặc x - 3/4 = -1

x = 1 + 3/4

hoặc x = -1 + 3/4

x = 7/4

hoặc x = -1/4

Vậy x = 7/4 ; x = -1/4

f) | 2/3 . X + 1/3 | = 5/6

2/3 . X + 1/3 = 5/6

hoặc 2/3 . X + 1/3 = -5/6

2/3 . X = 5/6 - 1/3

hoặc 2/3 . X = -5/6 - 1/3

2/3 . X = 1/2

hoặc 2/3 . X = -7/6

x = 1/2 . 3/2

hoặc x = -7/6 . 3/2

x = 3/4

hoặc x = -7/4

Vậy x = ba phần tư ; x = -7/4


Đúng(0)

Tìm x

2.(x-5)-3(x+6)+=4(x-7)3(x-1)-2(x+5)=2(x-3)5(1-x)-6(1+x)=7(3-x)2x+5-3(3x+7)=6(1-x)+8x-2+3(x-4)=5(x-6)+7x+2+3(1-x)-5(2-x)=6(1-x)+(3-x)
#Toán lớp 6
3
Huỳnh Phước Mạnh

MẤY DÒNG NÀO BẠN THẤY KO CẦN THIẾT THÌ LƯỢC BỎ NHA!!!

a)(2left(x-5 ight)-3left(x+6 ight)=4left(x-7 ight))

(2x-10-3x-18=4x-28)

(2x-3x-4x-10-18=-28)

(-5x-28=-28)

(-5x=-28+28=0)

(x=frac0-5=0)

b)(3left(x-1 ight)-2left(x+5 ight)=2left(x-3 ight))

(3x-3-2x-10=2x-6)

(3x-2x-2x-3-10=-6)

(-x-13=-6)

(-x=-6+13=7)

(x=-7)

c) ​​(5left(1-x ight)-6left(1+x ight)=7left(3-x ight))

​​(5-5x-6-6x=21-7x)

(-5x-6x+7x+5-6=21)

(-4x-1=21)

(-4x=22)

(x=frac22-4=frac-112)

d)(2x+5-3left(3x+7 ight)=6left(1-x ight)+8)

(2x+5-9x-21=6-6x+8)

(2x-9x+6x+5-21=6+8)

​(-x-16=14)

(-x=14+16=30)

(x=-30)

e)(x-2+3left(x-4 ight)=5left(x-6 ight)+7)

(x-2+3x-12=5x-30+7)

(x+3x-5x-2-12=-30+7)

(-x-14=-23)

(-x=-23+14=-9)

​(x=9)

f)(x+2+3left(1-x ight)-5left(2-x ight)=6left(1-x ight)+left(3-x ight))

(x+2+3-3x-10+5x=6-6x+3-x)

(x-3x+5x+6x+x+2+3-10=6+3)

(10x-7=9)

(10x=9+7=16)

(x=frac1610=frac85)


Đúng(0)
IS

720 : ( x . 2 + x . 3 ) = 3.2720 : ( x . 2 + x.3 ) = 6( x .2 + x.3 ) = 720 : 6x.2+x.3 = 120x . ( 2 + 3 ) = 120x . 5 = 120 x = 120 : 5 x = 24


Đúng(0)

Bài 1: tìm kiếm x :A) 3/4.(x-2) - 1/2.(6-2.x)= 1/6.x + 5

​B) -1/2.(3.x + 5) - 2/3.(9-6.x) = 3/5.(x-10) - 3​

​C) (1/4.x - 1,5) + (5/6.x - 3) - (5/8.x -0,5) = -4,5


#Toán lớp 6
0

Tìm x

1) -5(x + 1/5) - 1/2(x -2/3) = 3/2x - 5/6

2) 3(x - 1/2) - 5(x + 3/5) = -x + 1/5

3) 3(3x - 1/2)3+ 1/9 = 0

4) 60% .x + 2/3x =1/3 . 6/1/3


#Toán lớp 6
3
Kiệt Nguyễn

(-5left(x+frac15 ight)-frac12left(x-frac23 ight)=frac32x-frac56)

(Leftrightarrow-5x-frac15-frac12x+frac13=frac32x-frac56)

(Leftrightarrowleft(-5x-frac12x ight)+left(frac13-frac15 ight)=frac32x-frac56)

(Leftrightarrowleft(frac-102x-frac12x ight)+left(frac515-frac315 ight)=frac32x-frac56)

(Leftrightarrowfrac-112x+frac215=frac32x-frac56)

(Leftrightarrowfrac-112x-frac32x=-frac56-frac215)

(Leftrightarrowfrac-142x=-frac2530-frac430)

(Leftrightarrow-7x=-frac2930)

(Leftrightarrow x=-frac2930 imesfrac-17)

(Leftrightarrow x=frac29210)


Đúng(0)
Kiệt Nguyễn

(3left(x-frac12 ight)-5left(x+frac35 ight)=-x+frac15)

(Leftrightarrow3x-frac32-5x-3=frac15-x)

(Leftrightarrowleft(3x-5x ight)-left(frac32+3 ight)=frac15-x)

(Leftrightarrow-2x-left(frac32+frac62 ight)=frac15-x)

(Leftrightarrow-2x-frac92=frac15-x)

(Leftrightarrow-2x+x=frac15+frac92)

(Leftrightarrow-x=frac210+frac4510)

(Leftrightarrow-x=frac4710)

(Leftrightarrow x=frac-4710)


Đúng(0)

a,x - 50% - (-1/6)b,x + 5/6 = 3/8c,2/3 . X -1/2 = 5/6d, x/7 = 6/-21e,(7/3 x -0,6) : 3^2/5 = 1f,x/45 = 5/6 + -29/30g,(4,5 - 2x) . (-1^4/7) =11/14h,-2/7 + 4/7x=5/7


#Toán lớp 6
0

Tìm x

a)2.x-3-x=6

b)5-x+6=7-2.x

c)3.(x-1)-7=6

d)-(3+x)-(7-x)=5+3.x

e)-(x-6)+2.(1-x)=9

f)-2.(x+1)-3.(x-1)=6


#Toán lớp 6
7
Vũ Bảo Ngọc

a,

2.x-3-x=6

=>2.x-x=6+3

=>x=9


Đúng(0)
Vũ Thị Thuỷ Tiên

giúp mk với


Đúng(0)

Bài 1.(2,5 điểm)Tìm x, biết:

a)(left(2dfrac13+3dfrac12 ight).x=-4dfrac16+3dfrac12)

b)(left(1dfrac13+3dfrac12 ight).x=4dfrac16-3dfrac12)

c)(dfrac13-dfrac78.x=dfrac14)

d)(dfrac32.x+dfrac17=dfrac78.dfrac6449)

e)(5dfrac12-left(dfrac14.x+dfrac25 ight)=25\%)


#Toán lớp 6
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

c: Ta có:(dfrac13-dfrac78x=dfrac14)

(Leftrightarrow xcdotdfrac78=dfrac112)

(Leftrightarrow x=dfrac112cdotdfrac87=dfrac221)

d: Ta có:(dfrac32x+dfrac17=dfrac78cdotdfrac6449)

(Leftrightarrow xcdotdfrac32=1)

hay(x=dfrac23)


Đúng(0)

1/4 + 1/3 . 3x = -5

2x2- 72 = 0

( 3/5x - 0,75 ) : 3/7 = 2 4/5

2x + 3/10 = 1 5/6.6/11

2 1/4 : ( x - 7 1/3 ) = -1,5

| x - 3 | = 6

12 - | x | = 8

( x - 2/3 )2= 5/6

( ba phần tư - x )3= -8

A = 3/x - 1

B = x - 2/ x + 3

C = 2x + 1/ x - 3

D = x2- 1/ x + 1


#Toán lớp 6
0

1/ x + 50% = -5/3 6/ x - 01/05 = 9/10

2/ 1/3 - x = 3/5 7/ x + 5/12 = 3/8

3/ 3-4 + x = 7/2 8/ x + 5/4 = 7/6

4/ x - 4/3 = -7/9 9/ x - 2/7 = 1/35

5/ x - -7/3 = 5/6 10/ x - 01/05 = -7/10


#Toán lớp 6
2


Xem thêm: Top 27+ Hình Nền Có Chữ Đẹp Và Chất Nhất, Hình Nền Có Chữ Đẹp Và Chất Nhất

Lê Thị Hồng Vân

(1,\x+dfrac12=-dfrac53\x=-dfrac53-dfrac12\x=-dfrac136\Vậyx=-dfrac136)

(2,\dfrac13-x=dfrac35\x=dfrac13-dfrac35\x=-dfrac415\Vậyx=-dfrac415)

(3,\3-4+x=dfrac72\-1+x=dfrac72\x=dfrac72+1\x=dfrac92\Vậyx=dfrac92)

(4,\x-dfrac43=-dfrac79\x=-dfrac79+dfrac43\x=dfrac1527\Vậyx=dfrac1527)

(5,\x-left(-dfrac73 ight)=dfrac56\x=dfrac56-dfrac73\x=-dfrac2718\Vậyx=-dfrac2718)

(6,\x-dfrac15=dfrac910\x=dfrac910+dfrac15\x=dfrac1110\Vậyx=dfrac1110)

(7,\x+dfrac512=dfrac38\x=dfrac38-dfrac512\x=-dfrac124\Vậyx=-dfrac124)

(8,\x+dfrac54=dfrac76\x=dfrac76-dfrac54\x=-dfrac924\Vậyx=-dfrac924)

(9,\x-dfrac27=dfrac135\x=dfrac135+dfrac27\x=dfrac1135\Vậyx=dfrac1135\10,\x-dfrac15=-dfrac710\x=-dfrac710+dfrac15\x=-dfrac12\Vậyx=-dfrac12)