B = -1 phần 3 cộng một trong những phần 3 nón 2 -1 phần 3 mũ 3 cộng ... Cộng một trong những phần 3 nón 50 trừ một phần 3 mũ 51

Đặt A=(frac13.5+frac15.7+...+frac197.99)

=>A=(frac13.5+frac15.7+...+frac197.99)

=>2A=(frac23.5+frac25.7+...+frac297.99)

=>2A=(frac13-frac15+frac15-frac17+...+frac197-frac199)

=>2A=(frac13-frac199=frac3399-frac199=frac3299)

=>A=(frac3299:2=frac3299.frac12=frac32198=frac1699)

1 cộng một phần 3 mũ 1 cộng một phần 3 nón 2 vân vân cộng 1 phân 3 nón 2005

Đặt A =(1+frac13+frac13^2+...+frac13^2005)

Ta có(3A=3+1+frac13+frac13^2+...+frac13^2004)
Bạn đang xem: 3 mũ 3 bằng bao nhiêu

(A=1+frac13+frac13^2+...+frac13^2005)

=>(2A=3A-A=3-frac13^2005)

=>(A-frac3-frac13^20052)

a, (3 phần 5 cộng âm một trong những phần 3) mũ 2

b, âm 2 phần 13 cộng âm 11 phần 26

c, (âm 2 cộng âm 5 phần 8) nón 2

e, 25 mũ 5 phân chia 5 mũ 2

f, (1 phần 3) nón 2 nhân một trong những phần 3 nhân 9 nón 2

g, 4,2 nón 5 chia( 2 mũ 3 nhân một phần 16

xin giúp với

Đề bài yêu cầu j vậy?

mũ 2 tui ko bt

E = 1/2 mũ 2 cộng một trong những phần 3 mũ 2 + chấm ba chấm + một phần 100 mũ 2

Bạn muốn đo lường và tính toán giá trị của E hay là muốn so sánh E với một trong những khác?


1 phần 2 nón 2 cộng một phần 2 mũ 3 cộng ......... Cộng một phần 2 nón n hãy minh chứng tổng hàng phân số trên nhỏ tuổi hơn 1

ai làm xog trước bản thân tick mang đến nha

Ta bao gồm :(frac12^2 2A=1-(frac12)+(frac12^2)-(frac123)+...+(frac12^98)


=> 2A+A=1+(frac12^99)

=> 3A=1+(frac12^99)

=> A=(frac13)+(frac13.2^99)

Rút gọn gàng biểu thức

A= một phần 2 Trừ một trong những phần 2 mũ 2 Cộng 1 phần 2 nón 3 Trừ 1 phần 2 nón 4.......trừ một phần 2 mũ 20

(A=frac12-left(frac12 ight)^2+left(frac12 ight)^3-left(frac12 ight)^4+...-left(frac12 ight)^20)

(2A=1-frac12+left(frac12 ight)^2-left(frac12 ight)^3+...-left(frac12 ight)^19)

(2A-A=)(left(1-frac12+left(frac12 ight)^2-left(frac12 ight)^3+...-left(frac12 ight)^19 ight)-)(left(frac12-left(frac12 ight)^2+left(frac12 ight)^3-left(frac12 ight)^4+...-left(frac12 ight)^20 ight))

(A=1-left(frac12 ight)^20)

so sánh phân số 2 mũ 2014 cộng một phần 2 mũ 2014 và 2 mũ năm trước cộng 2 phần 2 mũ năm trước cộng 1

a, đối chiếu S = 2 phần 1 nhân 2 nhân 3 +2 phần 2 nhân 3 nhân 4 + 2 phần 3 nhân 4 nhân 5 + cha chấm 2 phần 2009 nhân 2010 nhân 2011 và p. = 1 phần 2

b, cho A = một trong những phần 2 nón 2 + một phần 3 mũ 2 cộng một trong những phần 4 nón 2 + ba chấm + một trong những phần 100 nón 2 . Minh chứng : A

*
Reply
*
3
*
0
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Tinh Thần Yêu Nước Dân Của Nhân Dân Ta