tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tất cả phương trình điều chế từ naoh, al(no3)3 ra al(oh)3, nano3

*

*

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3

2Al(OH)3Al2O3+3H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

2AlCl32Al+3Cl2

(Điện phân trong hỗn hợp criolit (Na3AlF6))

Chúc bàn sinh hoạt tốt! Thân ái!


*

a)

+ 4Al + 3O2 =(nhiệt)=> 2Al2O3

+ 2Al(OH)3 =(nhiệt)=> Al2O3 + 3H2O

+ 2AlCl3 =(điện phân rét chảy)=> 2Al + 3Cl2


Al->Al(NO3)3->Al(OH)3->Al2O3->Al2(SO4)3->AlCl3->AL->Cu+b,+Fe->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe->FeCl2->Fe(NO3)2->FeCO3->FeSO4+c,+Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->M...">

viết PTHH thực hiện chuỗi đổi khác sau

a, Al2O3->Al->Al(NO3)3->Al(OH)3->Al2O3->Al2(SO4)3->AlCl3->AL->Cu

b, Fe->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe->FeCl2->Fe(NO3)2->FeCO3->FeSO4

c, Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgSO4->MgCl2->Mg(NO3)2->MgCO3

d, Cu(OH)2->CuO->CuSO4->CuCl2->Cu(NO3)2->Cu->CuO


a.

2Al2O3 (underrightarrowt^o)4Al + 3O2(uparrow)

Al + 6HNO3 ( ightarrow) Al(NO3)3(downarrow) + 3NO2 + 3H2O

Al(NO3)3 + NaOH ( ightarrow) Al(OH)3(downarrow) + NaNO3

2Al(OH)3 (xrightarrowđpnc) Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 3H2SO4 ( ightarrow) Al2(SO4)3 + 3H2O

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 ( ightarrow) 3BaSO4(downarrow) + 2AlCl3

2AlCl3 (xrightarrowđpnc) 2Al + 3Cl2(uparrow)

2Al + 3CuSO4 ( ightarrow) 3Cu + Al2(SO4)3


4Al+3O2--->2Al2O3

Al2O3+6HCl---->2Alcl3+3H2O

AlCl3+3NaOH--->3NaCl+Al(OH)3

2Al(OH)3--->Al2O3+3H2O

Al2O3+3H2--->2Al+3H2O


4Al+3O2-->2Al2O3

Al2O3+6HCl-->2AlCl3+3H2O

AlCl3+3KOH-->3KCl+Al(OH)3

2Al(OH)3-->Al2O3+3H2O

2Al2O3-->4Al+3O2

nhiệt độ nha


((1)4Al+3O_2xrightarrowt^o 2Al_2O_3\(2)Al_2O_3+6HCl o 2AlCl_3+3H_2O\(3)AlCl_3+3NaOH o Al(OH)_3downarrow +3NaCl\(4)2Al(OH)_3xrightarrowt^oAl_2O_3+3H_2O\(5)2Al_2O_3xrightarrowđpnc4Al+3O_2)


+FeCl3+------->+Fe(OH)3+------->+Fe2O3+-------Fe+-------->+FeSO4+------->+FeCl2+b)+Fe+------>+FeCl2+------...">

Viết các PTHH thực hiện các chuỗi thay đổi sau ,ghi rõ đk pứ (nếu có )

a) sắt ------> FeCl3 -------> Fe(OH)3 -------> Fe2O3 -------Fe --------> FeSO4 -------> FeCl2

b) sắt ------> FeCl2 -------> Fe(NO3)2 --------> Fe(OH)2 -------> FeSO4 -------> fe --------> Cu

c) Al ------> Al2O3 ------->Al2(SO4)3 --------> AlCl3 -------> Al(OH)3 -------> Al2O3 ---------> Al


a) 2Fe+3Cl2--->2FeCl3

FeCl3+3NaOH--->3NaCl+Fe(OH)3

3Fe(OH)3-->Fe2O3+3H2O

Fe2O3+H2---->2Fe+3H2O

Fe+H2SO4---->FeSO4+H2

FeSO4+BaCl2---->FeCl2+BaSO4

b) Fe+2HCl--->FeCl2+H2

FeCl2+AgNO3--->2AgCl+Fe(NO3)2

Fe(NO3)2+2NaOH--->2NaNO3+Fe(OH)2

Fe(OH)2+Na2SO4--->2NaOH+FeSO4

FeSO4+Zn----->ZnSO4+Fe

Fe+.....Ko biết

c)4 Al+3O2--->2Al2O3

Al2O3+3H2SO4--->Al2(SO4)3+3H2O

Al2(SO4)3+3BaCl2---->2AlCl3+3BaCl2

Alcl3+3NaOH--->Al(OH)3+3NaCl

2Al(OH)3--->Al2O3+3H2O

2Al2O3--->4Al+3O2


a) 2Fe+3Cl2--->2FeCl3

FeCl3+3NaOH--->3NaCl+Fe(OH)3

3Fe(OH)3-->Fe2O3+3H2O

Fe2O3+H2---->2Fe+3H2O

Fe+H2SO4---->FeSO4+H2

FeSO4+BaCl2---->FeCl2+BaSO4

b) Fe+2HCl--->FeCl2+H2

FeCl2+AgNO3--->2AgCl+Fe(NO3)2

Fe(NO3)2+2NaOH--->2NaNO3+Fe(OH)2

Fe(OH)2+Na2SO4--->2NaOH+FeSO4

FeSO4+Zn----->ZnSO4+Fe

ko tất cả PTHH

c)4 Al+3O2--->2Al2O3

Al2O3+3H2SO4--->Al2(SO4)3+3H2O

Al2(SO4)3+3BaCl2---->2AlCl3+3BaCl2

Alcl3+3NaOH--->Al(OH)3+3NaCl

2Al(OH)3--->Al2O3+3H2O

2Al2O3--->4Al+3O2


Bài 1. Viết các PTHH thực hiện các chuỗi thay đổi hoá sau, ghi rõ đk phản ứng(nếu có)

Al2O3->Al->Al2(SO4)3->AlCl3->Al(OH)3

Giúp mình với ạ, bản thân cảm ơn rất nhiều.


(left(1 ight)2Al_2O_3xrightarrowđpnc4Al+3O_2uparrow)

(left(2 ight)2Al+3H_2SO_4--->Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2uparrow)

(left(3 ight)Al_2left(SO_4 ight)_3+3BaCl_2--->3BaSO_4downarrow+2AlCl_3)

(left(4 ight)AlCl_3+3NaOH--->Alleft(OH ight)_3downarrow+3NaCl)


Hoàn thành chuỗi đổi khác sau:

a) sắt → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → FeCl3

b) Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al2(SO4)3


a. 

(left(1 ight)Fe+2HCl--->FeCl_2+H_2)

(left(2 ight)FeCl_2+2NaOH--->2NaCl+Feleft(OH ight)_2)

(left(3 ight)4Feleft(OH ight)_2+O_2+2H_2Ooversett^o--->4Feleft(OH ight)_3)

(left(4 ight)2Feleft(OH ight)_3oversett^o--->Fe_2O_3+3H_2O)

(left(5 ight)Fe_2O_3+6HCl--->2FeCl_3+3H_2O)

b.

(left(1 ight)4Al+3O_2oversett^o--->2Al_2O_3)

(left(2 ight)Al_2O_3+6HCl--->2AlCl_3+3H_2O)

(left(3 ight)AlCl_3+3NaOH--->Alleft(OH ight)_3+3NaCl)

(left(4 ight)2Alleft(OH ight)_3oversett^o--->Al_2O_3+3H_2O)

(left(5 ight)Al_2O_3+3H_2SO_4--->Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2O)


Đúng 1

phản hồi (1)

Hoàn thành chuỗi biến hóa sau:

a) sắt → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → FeCl3

b) Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al2(SO4)3


Lớp 9 hóa học
2
1
Gửi bỏ

(b,left(1 ight)4Al+3O_2 ightarrow^t^o2Al_2O_3\left(2 ight)Al_2O_3+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2O\left(3 ight)AlCl_3+3NaOH ightarrow Alleft(OH ight)_3+3NaCl\left(4 ight)2Alleft(OH ight)_3 ightarrow^t^oAl_2O_3+3H_2O\left(5 ight)Al_2O_3+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2O)


Đúng 1

comment (0)

(a,left(1 ight)Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2\left(2 ight)FeCl_2+2NaOH ightarrow Feleft(OH ight)_2+2NaCl_2\left(3 ight)4Feleft(OH ight)_2+O_2+2H_2O ightarrow4Feleft(OH ight)_3\left(4 ight)2Feleft(OH ight)_3 ightarrow^t^oFe_2O_3+3H_2O\left(5 ight)Fe_2O_3+6HCl ightarrow2FeCl_3+3H_2O)


Đúng 1
phản hồi (0)

al → al2o3 → al2(so4)3 → alcl3 → al(oh)3 → al(no3)3 → al → al2(so4)3 → al(oh)3 → al2o3 → al →naalo2


Lớp 9 Hóa học bài 18. Nhôm
3
1
Gửi diệt

4Al+3O2----to--->2Al2O3

Al2O3 +3H2SO4----->Al2(SO4)3+3H2O

Al2(SO4)3+3BaCl2------>2AlCl3+3BaSO4

2AlCl3+3Ca(OH)2---->2Al(OH)3+3CaCl2

Al(OH)3+3HNO3---->Al(NO3)3+3H2O

2Al(NO3)3+3Mg----->3Mg(NO3)2+2Al

2Al+3H2SO4------->Al2(SO4)3+3H2

Al2(SO4)3+3Ca(OH)2------>2Al(OH)3+3CaSO4

2Al(OH)3-----to----->Al2O3+3H2O

2Al2O3----(dfract^ocriolit)---->4Al+3O2

2Al+2H2O+2NaOH------>2NaAlO2+3H2


Đúng 1

bình luận (1)

4Al+3O2(underrightarrowt^o) 2Al2O3

Al2O3+H2SO4 —> Al2(SO4)3+3H2O

Al2(SO4)3+3BaCl2–>3BaSO4(downarrow)+2AlCl3

AlCl3+3NaOH—>Al(OH)3(downarrow)+3NaCl

Al(OH)3+HNO3 —>Al(NO3)3+NO2(uparrow)+H2O

2Al(NO3)3+3Mg—>3Mg(NO3)2+2Al(downarrow)

2Al+3H2SO4–>Al2(SO4)3+3H2(uparrow)

Al2(SO4)3+6NaOH—>2Al(OH)3+3Na2SO4

2Al(OH)3(underrightarrowt^o)Al2O3+3H2O

2Al2O3(xrightarrowđien.phan.nong.chay)

4Al+3O2

2Al+2NaOH+2H2O—>2NaAlO2+3H2


Đúng 1
comment (2)

(eginarrayl 4Al+3O_2xrightarrowt^o 2Al_2O_3\ Al_2O_3+3H_2SO_4 o Al_2(SO_4)_3+3H_2O\ Al_2(SO_4)_3+3BaCl_2 o 3BaSO_4downarrow+2AlCl_3\ AlCl_3+3NaOH o Al(OH)_3downarrow+3NaCl\ Al(OH)_3+3HNO_3 o Al(NO_3)_3+3H_2O\ 2Al(NO_3)_3+3Mg o 3Mg(NO_3)_2+2Al\ 2Al+3H_2SO_4 o Al_2(SO_4)_3+3H_2uparrow\ Al_2(SO_4)_3+6NaOH o 2Al(OH)_3downarrow+3Na_2SO_4\ 2Al(OH)_3xrightarrowt^o Al_2O_3+3H_2O\ 2Al_2O_3xrightarrow extđpnc, Criolit 4Al+3O_2uparrow\ 2Al+2NaOH+2H_2O o 2NaAlO_2+3H_2uparrowendarray)


Đúng 1
comment (0)
+Al2O3+->+Al(NO3)3+->+Al(OH)3+->+Al2O3+->+AlCl3+->+Al+b)+Fe+->+FeCl3+->+Fe(OH)3+->+Fe2O3+->+Fe+->+FeCl2+->+Fe(NO3)2+c)+Mg+->+MgO+->+MgCl2+->+Mg(OH)2...">

Viết PTHH tiến hành chuỗi phản ứng sau:

a) Al -> Al2O3 -> Al(NO3)3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al

b) fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> sắt -> FeCl2 -> Fe(NO3)2

c) Mg -> MgO -> MgCl2 -> Mg(OH)2 -> MgSO4 -> MgCl2

d) Cu(OH)2 -> CuO -> CuSO4 -> CuCl2 -> Cu(NO3)2 -> Cu -> CuO

e) na -> Na2O -> NaOH -> NaCO3 -> Na2SO4 -> NaCl -> NaNO3

f) Fe3O4 -> fe -> FeCl3 -> Fe(NO3)3 -> Fe(OH)3


Lớp 9 chất hóa học Đề cương cứng ôn tập HKI
2
0


Xem thêm: Bộ 70 Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 2 Học Kì 2 Theo Thông Tư 22

Gửi bỏ

a)

4Al + 3O2( ightarrow) 2Al2O3

Al2O3 +6HNO3( ightarrow) 2Al(NO3)3 + 3H2O

Al(NO3)3 + 3NaOH ( ightarrow)Al(OH)3 + 3NaNO3

2Al(OH)3 (underrightarrow^to) Al2O3 + 3H2O

Al2O3 +6HCl ( ightarrow) 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 không năng lượng điện phân rét chảy được ( ightarrow) Al2O3 (underrightarrow^ extđpnc)2Al + (frac32)O2