Bài học giới thiệu nội dung: Hệ trục tọa độ. Một loài kiến thức không thực sự khó tuy vậy đòi hỏi các bạn học sinh đề xuất nắm được phương thức để giải quyết và xử lý các bài xích toán. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 10, hsnovini.com đã tóm tắt lại hệ thống triết lý và gợi ý giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây đã là tài liệu hữu dụng giúp những em học tập tập giỏi hơn
Bạn đang xem: Bài 4 hình 10

*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

I. Hệ trục tọa độ

Hệ trục tọa độ$(O;overrightarrowi;overrightarrowj)$ bao gồm hai trục$(O;overrightarrowi)$ và$(O;overrightarrowj)$. Ký kết hiệu: Oxy.Điểm O là gốc phổ biến tọa độ.$(O;overrightarrowi)$ call là trục hoành. Ký hiệu: Ox.$(O;overrightarrowj)$ gọi là trục tung. Ký kết hiệu: Oy.$left | overrightarrowi ight |=left | overrightarrowj ight |=1$

1. Tọa độ của vectơ

Nếu$overrightarrowu=(x;y)$ ,ta có:
$overrightarrowu=xoverrightarrowi+yoverrightarrowj$
Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ , $overrightarrowu"=(x";y")$ , ta có:
$overrightarrowu=overrightarrowu"left{eginmatrixx=x" và \ y=y" và endmatrix ight. $

2. Tọa độ của một điểm

Cho hai điểm$A(x_A;y_A)$ và$B(x_B;y_B)$ ,ta có:
$overrightarrowAB=(x_B-x_A;y_B-y_A)$

3. Tọa độ của những vectơ$overrightarrowu+overrightarrowv$ ,$overrightarrowu-overrightarrowv$ ,$koverrightarrowu$

Cho $overrightarrowu=(u_1;u_2)$ , $overrightarrowv=(v_1;v_2)$ , ta có:

$overrightarrowu+overrightarrowv=(u_1+v_1;u_2+v_2)$

$overrightarrowu-overrightarrowv=(u_1-v_1;u_2-v_2)$

$koverrightarrowu=(ku_1;ku_2)$

Chú ý:

Hai vectơ $overrightarrowu;overrightarrowv$ thuộc phương $left{eginmatrixu_1=kv_1 và \ u_2=kv_2 và endmatrix ight.$

II.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình Lớp 9, Soạn Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác

Với$I(x_I;y_I)$ là trung điểm đoạn trực tiếp AB có$A(x_A;y_A)$ và$B(x_B;y_B)$ , ta có:
$x_I=fracx_A+x_B2 ; y_I=fracy_A+y_B2$
Với $G(x_G;y_G)$ là trọng tâm tam giác ABC có $A(x_A;y_A)$ , $B(x_B;y_B)$ và $C(x_C;y_C)$ , ta có:

$x_G=fracx_A+x_B+x_C3$ ;