Vật Lý 9 bài Bài tập vận dụng định pháp luật Jun - Lenxo: triết lý trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa bài bác tập áp dụng định pháp luật Jun - Lenxo: giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng ngắn gọn


*
*

BÀI 17. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Định hình thức Jun-len-xơ

Nội dung: sức nóng lượng lan ra nghỉ ngơi dây dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua tỉ lệ thành phần thuận cùng với bình phương cường độ mẫu điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Bạn đang xem: Bài tập định luật jun len xơ lớp 9

Hệ thức của định luật: Q = I2R.t

Trong đó: I là cường độ loại điện (đo bởi A)

R là điện trở của dây dẫn (đo bằng W)

t là thời hạn dòng điện chạy qua (đo bằng s)

Q là sức nóng lượng lan ra (đo bởi J)

Lưu ý: nếu đo sức nóng lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định phương pháp Jun – Len-xơ là :

Q = 0,24.I2R.t

Đổi 1-1 vị: 1 J = 0,24 cal; 1 cal = 4,18 J

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Áp dụng định phương pháp Jun – Len- xơ: Q = I2.R.tÁp dụng phương trình cân đối nhiệt: Qtỏa = Qthu

Trong đó: Qtỏa là nhiệt lượng lan ra của dây dẫn

Qthu là nhiệt lượng thu vào

Lưu ý: nhiệt lượng lan ra hay thu vào của một lượng chất là Q = m.c.∆t

Trong đó: Q là sức nóng lượng mà lại vật thu vào hoặc toả ra. Có đơn vị là Jun (J).

m là cân nặng của vật, được đo bởi kg.

c là nhiệt độ dung riêng rẽ của chất, được đo bằng J/kg.K

Hiệu suất của quá trình tỏa nhiệt: (H=fracP_ciP_tp=fracQ_ciQ_tp)

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 47 SGK trang bị Lí 9):

Một bếp điện hoạt động thông thường có điện trở R = 80 Ω và cường độ loại điện qua nhà bếp khi đó là I = 2,5 A

a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 s

b) Dùng bếp điện trên để hâm sôi 1,5 ℓ nước bao gồm nhiệt độ lúc đầu là 25o C thì thời hạn đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt độ lượng hỗ trợ để lun sôi nước là gồm ích, tính công suất của bếp. Cho thấy nhiệt dung riêng rẽ của nước là c = 4200 J/kg.K.

c) hàng ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính chi phí điện đề nghị trả cho việc sử dụng bếp từ đó trong 30 ngày, trường hợp giá 1 kW.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80 Ω; I = 2,5 A

a) t = 1 s: Q = ?

b) V = 1,5 ℓ ⇒ m = 1,5 kg;

t0° = 25°C, nước sôi: t° = 100°C, c = 4200 J/kg.K, t = 20 phút = 1200 s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90 h; giá bán điện: 700 đ/kW.h; chi phí điện bắt buộc trả = ? đồng

Lời giải:

a) sức nóng lượng do bếp tỏa ra trong một giây là: Q = I2.R.t1 = 2,52.80.1 = 500 J

b) nhiệt lượng cần thiết để đung nóng nước là:

Qích = Qi = m.c.(t° – t0°) = 1,5.4200.(100 – 25) = 472500 J

Nhiệt lượng do nhà bếp tỏa ra là: Qtp = I2.R.t = 2,52.80.1200 = 600000 J

Hiệu suất của phòng bếp là: (H = fracQ_iQ_tp.100\% = frac472500600000.100\% = 78,75\% )

c) Điện năng áp dụng trong 30 ngày là: A = P.t = I2.R.t = 2,52.80.90 = 45000 W.h = 45 kW.h

Tiền điện buộc phải trả là: 700.45 = 31500 đồng

Bài 2 (trang 48 SGK thứ Lí 9):

Một nóng điện bao gồm ghi 220 V – 1000 W được thực hiện với hiệu điện nắm 220 V để hâm sôi 2ℓ nước từ nhiệt độ lúc đầu 20°C. Công suất của ấm là 90%, trong những số đó nhiệt lượng cung ứng để hâm nóng nước được xem như là có ích.

a) Tính sức nóng lượng cần cung ứng để đung nóng lượng nước trên, biết nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K.

b) Tính sức nóng lượng mà ấm điện vẫn tỏa ra khi đó.

c) Tính thời hạn đun sôi lượng nước trên.

Tóm tắt:

Uđm = 220 V; Pđm = 1000 W = 1 kW; U = 220 V; t0° = 20°C, nước sôi t° = 100°C

Hiệu suất H = 90%

a) c = 4200 J/kg.K; Qi = ?

b) Qấm = Q = ?

c) t = ?

Lời giải:

a) nhiệt độ lượng cần cung ứng để đung nóng lượng nước bên trên là:

Q1 = c.m.(t° – t0°) = 4200.2.(100 – 20) = 672000 J.

b) công suất của bếp: (H = fracQ_iQ_tp.100\% = 90\% Rightarrow Q_tp = fracQ_i0,9)

Nhiệt lượng mà nóng điện đang tỏa ra khi ấy là: (Q_tp=fracQ_i0,9=frac6720000,9=746666,7,Japprox 746700,J)

c) tự công thức: Qtp = A = P.t

Thời gian hâm sôi lượng nước: (t=fracQ_tpP=frac7467001000=746,7,s.)

Bài 3 (trang 48 SGK đồ dùng Lí 9):

Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới một mái ấm gia đình có chiều dài tổng cộng là 40 m và gồm lõi bằng đồng đúc với máu diện là 0,5 mm2. Hiệu điện nắm ở cuối con đường dây (tại nhà) là 220 V. Mái ấm gia đình này sử dụng các dụng cố gắng điện gồm tổng năng suất là 165 W trung bình 3h mỗi ngày. Biêt điện trở suất của đồng là l,7.10-8 Ωm.

a) Tính năng lượng điện trở của cục bộ đường dây dẫn trường đoản cú mạng điện thông thường tới gia đình.

b) Tính cường độ mẫu điện chạy vào dây dẫn lúc sử dụng công suất đã cho trên đây.

c) Tính nhiệt lượng lan ra bên trên dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h.

Tóm tắt:

ℓ = 40 m; S = 0,5 mm2 = 0,5.10-6 m2; U = 220 V; p. = 165 W;

t = 3 h = 3.3600 s = 10800 s; ρ = l,7.10-8 Ωm.

Xem thêm: Khi Xảy Ra Hiện Tượng Phản Xạ Toàn Phần Thì ? Khi Có Hiện Tượng Phản Xạ Toàn Phần Xảy Ra Thì

a) R = ?

b) I = ?

c) t’ = 3.30 = 90 h = 90.3600 s = 324000 s; Qn = ? kW.h

Lời giải:

a) Điện trở của toàn thể đường dây dẫn từ mạng điện bình thường tới mái ấm gia đình là:

(R= ho fracell S=1,7.10^-8.frac400,5.10^-6=1,36,Omega)

b) Cường độ cái điện chạy vào dây dẫn là: (I=fracPU=frac165220=0,75,A)

c) công suất tỏa ra trên dây dẫn là: Pnh = I2.R = 0,752.1,36 = 0,765 W

Nhiệt lượng tỏa ra bên trên dây dẫn là: Qnh = Pnh.t = 0,765.324000 = 247860 J ≈ 0,07 kW.h.

(vì 1 kW.h = 1000 W.3600 s = 3600000 J)

Trên đấy là gợi ý giải bài tập vật Lý 9 bài Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxo bởi vì giáo viên hsnovini.com trực tiếp soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ