Bài tập kim loại công dụng với HNO3 có lời giải Hóa học tập lớp 12 với không thiếu lý thuyết, phương pháp giải và bài xích tập có giải mã cho tiết để giúp học sinh cầm được bài bác tập kim loại chức năng với HNO3 có lời giải 


A. Phương thức giải

+ Chú ý: Với những bài toán có

*
thường sẽ có NH4NO3

+ bắt buộc đặc biệt xem xét tới số mol electron dường nhận

+ những phương trình quan trọng đặc biệt cần nhớ

*

nNO3-= nelectron trao đổi

nH+= 2nNO2+ 4nNO+ 10 nN2O+ 10 nNH4NO3+ 12nN2

Nếu bao gồm H2, tất cả O vào oxit thì số mol H+là:

nH+= 2nNO2+ 4nNO+ 10 nN2O+ 10 nNH4NO3+ 12nN2+ 2nO(oxit)+ 2nH2

m muối bột = mkim loại+ mNO3-(+ nNH4NO3nếu có)

*

B. Ví dụ như minh họa

Câu 1:Hòa tan không còn 7,2 gam Mg trong hỗn hợp HNO3loãng dư, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dích X cùng 2,688 lít khí NO (duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối bột khan . Quý giá của m là?

A.

Bạn đang xem: Bài tập hno3 có lời giải

44,40 B.46,80

C.31,92 D.29,52

Định hướng bốn duy giải:

*

Giải thích tư duy:

Nhìn thấy sắt kẽm kim loại là Mg phải chú ý tới việc tạo thành phầm khử là NH4NO3

Câu 2:Cho m gam Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, bội nghịch ứng có tác dụng giải phóng ra khí N2O (sản phầm khử duy nhất) với dung dịch sau phản nghịch ứng tăng 3,9 gam. Vậy m có mức giá trị là:

A.2,4 gam B.3,6 gam

C.4,8 gam D.7,2 gam

Định hướng bốn duy giải:

*

Giải thích tư duy:

Khối lượng hỗn hợp tăng nghĩa là trọng lượng Mg cho vô nhiều hơn khối lượng N2O bay ra

Câu 3:Cho 8,1 gam Al chức năng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3. Sau bội nghịch ứng thu được 0,05 mol khí N2. Tìm giá trị của a?

A.0,9 B.1,1

C.1,3 D.0,6

Định hướng tư duy giải:

*

Giải thích tứ duy:

Có Al nghĩ tới thành phầm khử gồm NH4NO3. Để tính số mol HNO3ta sử dụng phân chia nhiệm vụ H+là giỏi nhất: nH+= 10 nNH4NO3+ 12 nN2= 1,1 mol

Câu 4:Cho 6 gam Mg tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng a mol HNO3. Sau bội nghịch ứng chiếm được 0,06 mol NO. Giá trị của a là?

A.0,64 B.0,82

C.0,74 D.0,68

Định hướng tư duy giải:

*

Giải thích tứ duy:

Có Mg suy nghĩ tới thành phầm khử bao gồm NH4NO3. Để tính số mol HNO3ta dùng phân chia nhiệm vụ H+là xuất sắc nhất: nH+= 4 nNO+ 10 nNH4+= 0,64 mol

Câu 5:Hỗn hợp X chứa 0,03 mol Cu; 0,03 mol Zn; 0,03 mol Mg cùng 0,02 mol Al. Cho toàn cục lượng X trên chức năng hết với hỗn hợp HNO3(đặc, nóng) thu được sản phẩm khử duy nhất là khí NO2và hỗn hợp sau bội phản ứng chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A.17,05 gam B.13,41 gam

C.16,41 gam D.20,01 gam

giải:

*

Giải thích:

Đổi 0,24 mol e mang 0,24 mol

*
. Cân nặng muối = cân nặng kim loại + khối lượng
*

C. Bài tập vận dụng

Câu 1:Hòa tung 4,32 gam nhôm sắt kẽm kim loại bằng dung dịch HNO3loãng, dư thu được V lít khí NO (đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được 35,52 gam muối. Quý giá của V là

A.3,4048 B.5,6000

C.4,4800 D.2,5088

Định hướng tư duy giải

*

Câu 2:Hòa tan trọn vẹn 11,95 gam hỗn kim loại tổng hợp loại gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3thu được 1,568 lít tất cả hổn hợp khí NO và N2có tổng cân nặng 2,04 gam. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 72,55 gam muối. Số mol HNO3phản ứng là

A.0,98 B.1,12

C.1,18 D.1,16

Định hướng tư duy giải

*

Câu 3:Hòa tan hoàn toàn 15,35 gam hỗn kim loại tổng hợp loại có Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3thu được 2,912 lít hỗn hợp khí NO, NO2và N2có phần trăm mol 6:4:3. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau làm phản ứng thu được 82,15 gam muối. Số mol HNO3phản ứng là?

A.1,32 B.1,28

C.1,35 D.1,16

Định hướng tư duy giải

*

Câu 4:Hòa tan hoàn toàn 16,43 gam hỗn hợp kim loại tất cả Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO, NO2và N2có phần trăm mol 9:4:3. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau phản nghịch ứng nhận được 83,05 gam muối. Số mol HNO3phản ứng là?

A.1,2 B.1,1

C.1,3 D.1,6

Định hướng tư duy giải

*

Câu 5:Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại có Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO, NO2và N2có phần trăm mol 1:2:2. Cô cạn cảnh giác dung dịch sau bội phản ứng thu được gam muối. Số mol HNO3phản ứng là?

A.0,39 B.0,61

C.0,38 D.0,42

Định hướng tư duy giải

*

Câu 6:Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại bao gồm Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3thu được 1,12 lít tất cả hổn hợp khí NO, NO2và N2có phần trăm mol 1:2:2. Cô cạn cảnh giác dung dịch sau phản nghịch ứng thu được gam muối. Số mol HNO3phản ứng là?

A.0,39 B.0,61

C.0,38 D.0,42

Định hướng tứ duy giải

*

Câu 7:Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp kim loại bao gồm Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3thu được 2,24 lít hỗn hợp khí NO, NO2và N2có tỷ lệ mol 3:6:1. Cô cạn cảnh giác dung dịch sau làm phản ứng thu được gam muối. Số mol HNO3phản ứng là?

A.0,39 B.0,66

C.0,38 D.0,56

Định hướng bốn duy giải

*

Câu 8:Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn kim loại tổng hợp loại gồm Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3thu được 2,464 lít tất cả hổn hợp khí NO, NO2và N2có tổng khối lượng là 4,58 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng nhận được gam muối. Số mol HNO3phản ứng là?

A.0,58 B.0,66

C.0,38 D.0,56

Định hướng tứ duy giải

*

Câu 9:Cho 4,8g Mg chức năng với HNO3dư. Bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít NO (đktc) cùng dung dịch X. Khối lượng muối nhận được trong X:

A.29,6g B.30,6g

C.

Xem thêm: Bố Cục Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

34,5g D.22,2g

Định hướng tứ duy giải

*

Câu 10:Hòa tan trọn vẹn 10 gam hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả Mg, Al, Zn trong hỗn hợp HNO3thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO cùng N2có tổng trọng lượng 1,44 gam. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau phản ứng thu được 66,88 gam muối. Số mol HNO3phản ứng là: