Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến đường thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến biến hóa d1 thành d2.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 1 hình học


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Kiếm tìm M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) và (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là hình ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Kiếm tìm tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song d và d". Trong các khẳng định sau xác minh nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến phát triển thành d thành d".B.Có rất nhiều phép tịnh tiến biến hóa d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá chỉ vuông góc với mặt đường thẳng d biến đổi d thành d".D.Cả ba khẳng định trên hầu như đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là hình ảnh của điểm nào dưới đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào dưới đây có rất nhiều trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác mọi

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép thay đổi hình nào sau đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD vai trung phong O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự trung khu O, tỉ số k = - 1 biến hóa tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trọng điểm O, góc (fracpi 2) đổi thay tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự trung tâm O, tỉ số k = 1 phát triển thành tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các xác minh dưới đây, xác minh nào sai?


A.Tam giác đều phải sở hữu ba trục đối xứng.B.Phép quay phát triển thành một con đường thẳng thành một mặt đường thẳng tuy nhiên song với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kì.D.Phép vị tự trọng điểm I tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào bên dưới nào dưới đây không gồm trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị tự k của phép vị tự trung ương I, thay đổi A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong mặt phẳng Oxy mang đến đường tròn (C) tất cả phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự chổ chính giữa O (với O là cội tọa độ) tỉ số k = 2 trở thành (C) thành mặt đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật bao gồm O là trung ương đối xứng. Hỏi tất cả bao nhiêu phép quay trung ương O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến trở thành gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ biến chuyển điểm A thành điểm A" có tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn xác định sai vào các khẳng định sau:


A.Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến bố điểm thẳng mặt hàng thành bố điểm thẳng hàng.C.Phép tịnh tiến trở nên một đường tròn thành một con đường tròn gồm cùng buôn bán kính.D.Phép tịnh tiến biến hóa một con đường thẳng thành một mặt đường thẳng song song cùng với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong khía cạnh phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B tương xứng thành A", B" lúc đó, độ nhiều năm đoạn thẳng A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục phần đông là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự đầy đủ là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến mọi là phép dời hình.D.Mọi phép quay các là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy , phép quay trọng tâm I(4;- 3) góc cù 1800 phát triển thành đường thẳng d : x + y - 5 = 0 thành mặt đường thẳng d" bao gồm phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD vai trung phong O (như hình vẽ). Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự chổ chính giữa O, tỉ số k = - 1 đổi mới tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay trung tâm O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = 1 trở nên tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho mặt đường thẳng d tất cả phương trình x + y - 2 = 0. Phép phù hợp thành của phép đối xứng tâm O với phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành đường thẳng làm sao sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong mặt phẳng Oxy, search phương trình con đường tròn (C") là hình ảnh của đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng chổ chính giữa I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong khía cạnh phẳng Oxy, qua phép con quay (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là hình ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy mang lại đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và con đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm tâm vị tự của hai đường tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy đến đường thẳng (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình đường thẳng (Delta")là ảnh của đường thẳng(Delta) qua phép quay vai trung phong O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến đường tròn (C) thành mặt đường tròn có phương trình làm sao sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong mặt phẳng Oxy, mang lại điểm B(- 3;6). Tìm kiếm tọa độ điểm E làm sao để cho B là ảnh của E qua phép quay trọng tâm O góc xoay - 900.


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, search tọa độ điểm M" là hình ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng chổ chính giữa I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC bao gồm A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Kiếm tìm tọa độ trọng tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho những điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép quay (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , mang lại đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm hình ảnh của mặt đường tròn (C) qua phép vị tự chổ chính giữa O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác phần nhiều ABCDEF trọng tâm O như hình bên. Tam giác EOD là hình ảnh của tam giác AOF qua phép quay trọng điểm O góc cù (alpha ). Tìm (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong khía cạnh phẳng Oxy đến đường trực tiếp d bao gồm phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến đường thẳng d thành chủ yếu nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong các vectơ tiếp sau đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong phương diện phẳng Oxy, mang lại đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình mặt đường tròn (C) biết (C") là ảnh của (C) qua phép con quay với chổ chính giữa quay là gốc tọa độ O cùng góc quay bằng 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong phương diện phẳng Oxy, đến đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình con đường thẳng d là ảnh của con đường thẳng (Delta) qua phép quay vai trung phong O, góc con quay 900.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ, Phân Tích Câu Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình con đường thẳng (Delta ")là hình ảnh của con đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với giữa trung tâm G . Gọi A", B", C" theo thứ tự là trung điểm của những cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Khi ấy phép vị trường đoản cú nào đổi thay tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự chổ chính giữa G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự trọng điểm G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự trọng điểm G , tỉ số 2.D.Phép vị tự trọng tâm G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích s bằng 6cm2. Phép vị từ tỷ số k = - 2 biến hóa tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang lại điểm A(3;4). điện thoại tư vấn A" là ảnh của điểm A qua phép quay trung khu O(0;0), góc quay 900 . Điểm A" có tọa độ là