Các dạng bài cộng sự điện li lựa chọn lọc, gồm đáp án đưa ra tiết

Với các dạng bài cộng sự điện li chọn lọc, gồm đáp án chi tiết Hoá học tập lớp 11 tổng hợp những dạng bài xích tập, trên 300 bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ như minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập sự điện li từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập về sự điện li

*

Tổng hợp kim chỉ nan chương Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập kim chỉ nan về sự điện li, hóa học điện li, viết phương trình điện li

A. Lấy ví dụ minh họa

Bài 1: cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, chất không năng lượng điện ly? Viết phương trình điện ly của những chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: trộn loãng từ từ một dung dịch axit sunfuric, tín đồ ta thấy độ dẫn năng lượng điện của dung dịch thuở đầu tăng dần tiếp nối lại giảm dần. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu lúc pha loãng dung dịch, độ điện li tăng thêm làm tăng nồng độ ion. Do đó độ dẫn điện tăng. Trong dung dịch khôn xiết loãng, sự năng lượng điện li coi như trả toàn, dịp đó nếu liên tiếp pha loãng thì độ đậm đặc ion giảm khiến cho độ dẫn điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau duy trì vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ quan điểm axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết tính axit, bazơ, trung tính xuất xắc lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch có tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch tất cả tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch gồm tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- hỗn hợp trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình điện li nào tiếp sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn điện là

A. KCl lạnh chảy, hỗn hợp NaOH, dung dịch HNO3.

B. dung dịch glucozơ, hỗn hợp ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy các chất đông đảo là chất điện li bạo dạn là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: hàng nào tiếp sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dãy nào dưới đây chỉ cất chất điện ly yếu hèn

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình điện ly nào sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: trong dd NaHSO4 có những loại phân tử cùng ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: dung nạp CO2 vào nước chiếm được dd có những loại phân tử cùng ion nào sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì tóm lại nào dưới đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là hóa học khi chảy trong nước phân ly đã tạo ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử gồm một hay nhiều nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, chất nào sau đấy là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì hóa học nào sau đây là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit khi nó:

A. cho 1 electron B. thừa nhận một electron

C. cho một proton D. nhấn một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là bazơ khi nó:

A. cho 1 electron B. dìm một electron

C. cho một proton D. dìm một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, chất nào tiếp sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy hóa học và ion nào dưới đây có đặc điểm trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: cho 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và phần nhiều là axit D. S2- và phần lớn là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 gần như là:

A. Axit B. Bazơ C. chất trung tính D. hóa học lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong những phản ứng dưới đây, ở bội phản ứng nào nước nhập vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít như thế nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong số cặp chất sau đây, cặp hóa học nào thuộc tồn tại trong dung dịch ?

A. AlCl3 với Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH

D. NaCl cùng AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: phản nghịch ứng chất hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: mang lại 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một nhiều loại cation cùng một một số loại anion trong số ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Các dung dịch sẽ là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Các dạng bài tập về sự việc điện li

A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa

a. Tính độ năng lượng điện li

Lý thuyết và cách thức giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của các chất.

+ biểu diễn số mol những chất vào phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, phản nghịch ứng,cân bằng) phụ thuộc vào yêu cầu và dữ kiện bài bác toán.

+ khẳng định nồng độ hóa học (số phân tử) ban đầu, nồng độ hóa học (số phân tử) nghỉ ngơi trạng thái cân bằng, suy ra nồng độ chất (số phân tử) vẫn phản ứng (phân li).

+ Độ năng lượng điện li

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: trong một lít hỗn hợp CH3COOH 0,02M gồm chứa 1,2407.1022 phân tử không phân li cùng ion. Tính độ điện li α của CH3COOH tại nồng độ trên, biết n0=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol. Số phân tử ban sơ là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO- (1)
Ban đầun0
Phản ứngnnn
Cân bằng(n0-n)nn

Ở trạng thái thăng bằng có tổng cộng phân tử không phân li và những ion là:

Ở (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n0 = 0, 029 xuất xắc α = 2,9%

Bài 2: Tính độ điện li của axit HCOOH 0,007M vào dung dịch có =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A

Theo phương trình ta có: = 0,007. A (M) ⇒ 0,007. A= 0,001

Vậy α = n/n0 = 0,1428 giỏi α = 14,28%.

b. Khẳng định nồng độ ion

Lý thuyết và phương thức giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của những chất.

+ căn cứ vào dữ kiện với yêu mong của đầu bài, màn trình diễn số mol những chất trong phương trình theo từng thời khắc (ban đầu, phản bội ứng,cân bằng) hoặc vận dụng C=C0.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 100 ml hỗn hợp NaCl 0,10M cùng với 100ml dung dịch Na2SO4 0,10M. Xác định nồng độ những ion xuất hiện trong dung dịch.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính mật độ mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại thăng bằng trong dung dịch CH3COOH 0,1M gồm α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu C0 0 0

Phản ứng C0 . α C0 . α C0 . α

Cân bởi C0 .(1- α) C0 . α C0 . α

Vậy = = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M - 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một dung dịch tất cả chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu đến dd này tính năng với dd KOH dư thì nhận được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu đến dd này tính năng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau phản bội ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan bao gồm 2 phân tử phân li thành ion. độ đậm đặc của ion H+ là

A. 0,001M. B. 0,086M. C. 0,00086M. D. 0,043M.

Lời giải:

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM(H+)= 0,043.0,02 = 0,00086 (mol)

Bài 2: Trộn 200 ml dung dịch đựng 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. độ đậm đặc ion SO42- vào X là

A. 0,2M. B. 0,8M. C. 0,6M. D. 0,4M.

Lời giải:

Đáp án: B

phản bội ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

0,1 0,1 (mol)

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

0,1 0,3 (mol)

nSO42- = 0,4 mol ⇒ CM(SO42-) = 0,4/0,5 = 0,8M

Bài 3: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. Mật độ ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy nồng độ của ion Cl- trong dung dịch sau thời điểm trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol Cl- trong hỗn hợp là: 0,065 mol ⇒ = 0,325 M

Bài 5: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml dung dịch B. Nồng độ mol/lít những ion tất cả trong hỗn hợp B là:

A. = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 1 M; = 1,5 M

B. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 1,5 M

C. = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M

D. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M.

Lời giải:

Đáp án: B

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol ⇒ = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol ⇒ = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M.

Bài 6: mật độ mol/l của ion H+ trong hỗn hợp H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Lời giải:

Đáp án: D

Giả sử vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 là 60% gồm số mol là: nH2SO4 = (60.100)/(100.98) = 0,61 mol

V = 100/1,503 = 66,5 ml ⇒ CM(H2SO4) = 0,61/0,0665 = 9,2 M

Phương trình đl: H2SO4 → 2H+ + SO42-

= 18,4 M

Bài 7: Tính mật độ ion H+ trong hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của axit sẽ là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6M B. 1,14.10-3M C. 2.10-5M D. 1,5 .10-5M

Lời giải:

Đáp án: B

*

Theo bài xích ra:

Ka =

*

→ x ≈ 1,4.10-3M.

Bài 8: mang đến dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Mật độ mol/ lít của NO2- trong dung dịch là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Lời giải:

Đáp án: C

hotline x là mật độ của hóa học bị năng lượng điện ly. Ta có; = = x M

⇒ Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 ⇒ x = 7.10-4 M

Bài 9: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và cực hiếm của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

Dạng bài bác tập bội nghịch ứng thảo luận ion vào dung dịch

A. Phương thức giải & Ví dụ minh họa

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết làm phản ứng dạng phân tử, đối chiếu dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn đông đảo ion kiểu như nhau ở hai vế, cân đối điện tích cùng nguyên tử ở nhì vế, thu được phương trình ion rút gọn.

+ các chất kết tủa, hóa học khí và chất điện li yếu ớt vẫn duy trì ở dạng phân tử.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu cho dd này chức năng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu cho dd này tính năng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M cùng sau bội phản ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được từng nào gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y theo lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X chứa những ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân chia dd X thành nhị phần bởi nhau:

Phần 1: tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun cho nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) với 1,07 gam kết tủa.

Phần 2: chức năng với lượng dư dd BaCl2, nhận được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối hạt khan thu được lúc cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ gồm nước cất cánh hơi)

Hướng dẫn:

nNH4+= nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

nFe3+ = 1,07/107 = 0,01 mol; nSO42- = 4,66/233 = 0,02 mol

Áp dụng đL bảo toàn năng lượng điện tích: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 +x ⇒ x = 0,02

m = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73 gam

Khối lượng muối hạt khan trong dung dịch X: 3,73.2 = 7,46 gam

Bài 4: đến 100ml dung dịch tất cả hổn hợp CuSO4 1M với Al2(SO4)3 1M công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc đem kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho các thành phần hỗn hợp rắn A có KCl cùng KBr tính năng với dung dịch AgNO3 dư Lượng kết tủa hiện ra khi làm cho khô có khối lượng bằng lượng AgNO3 đang phản ứng. Yếu tố % khối lượng KCl trong hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

Gọi mol KCl, KBr lần lượt là x, y mol.

Ta có: 35,5x + 80y = 62.(x+y)

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O khớp ứng với PTHH dạng phân tử nào tiếp sau đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: các tập phù hợp ion sau đây hoàn toàn có thể tồn tại đôi khi trong và một dung dịch

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3- B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH- D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: chất nào dưới đây không tạo nên kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3

A. KBr B. K3PO4 C. HCl D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: đến dung dịch chứa những ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+ , H+ , NO3- . Muốn tách bóc được các cation thoát khỏi dung dịch nhưng mà không gửi ion kỳ lạ vào dung dịch tín đồ ta sử dụng :

A. dung dịch K2CO3 toàn diện . B. dung dịch Na2SO4 vừa đủ.

C. dung dịch KOH vừa đủ. D. dung dịch Na2SO3 vừa đủ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: phản bội ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: ko thể bao gồm dung dịch chứa đồng thời những ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42- B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+ D. A và C đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: cho một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M , NaCl 0,1M , NaBr 0,05M. Cân nặng kết tủa thu được là

A. 3,01 gam B. 2,375 gam C.

Xem thêm: Bột Áo Là Gì Mới Nhất 2022, Top 20 Bột Áo Làm Bánh Là Gì Mới Nhất 2022

2,875 gam D. 3,375 gam

Lời giải:

Đáp án: B

m = 0,01.(108 + 35,5) + 0,005.(108 + 80) = 2,375 gam

Bài 10: mang lại 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một các loại cation và một các loại anion trong các ion sau : Ba2+ ,Al3+ , Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Các dung dịch đó là :