Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn Giải bài 8,9,10,11,12,13,14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1: Hàm số bậc nhất – chương 2 đại số 9 tập 1 – Chương 2 Đại.

Bạn đang xem: Bài toán 9

1. Định nghĩa:

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, trong đó a, b là những số cho trước và a ≠ 0.

2. Tính chất:

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R khi a > 0

b) Nghịch biến trên R khi a 2 + 3.

Lời giải bài 8:

a) y = 1 – 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch biến vì -5 0.


Quảng cáo


d) y = 2x2 + 3 không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng y = ax + b, với a ≠ 0.

Bài 9. Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Giải: a) Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi m -2 > 0 ⇔ m > 2;

b) Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 nghịch biến khi m -2

Bài 10 trang 48. Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.


Quảng cáo


*
*

Khi bớt mỗi kích thước x (cm) thì được một hình chữ nhật có cá kích thước là 20 – x (cm) và 30 – x (cm). Khi đó chu vi của hình chữ nhật là y = 2(20 – x + 30 – x) hay y = 100 – 4x.

Phần Luyện tập hàm số bậc nhất

Bài 11. Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

*

Bài 12 trang 48. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Thay x = 1, y =2,5 vào y = ax + 3 ta có: 2,5 = a . 1 +3. Suy ra a = 2,5 – 3 = -0,5.

Hàm số đã cho là y= -0,5x + 3.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Những Câu Hát Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người Ngắn Nhất )

Bài 13. Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

*
*

Giải: Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó:

a) Điều kiện là:√5-m ≠ 0 hay 5 – m > 0. Suy ra m

Bài 14. Cho hàm số bậc nhất y = (1 – √5) x – 1.