Để nhìn nhận và đánh giá lại hạn chế, thiếu thốn sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều yêu cầu tự làm bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo quy định mới nhất tại hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cuối năm


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, công dụng đạt được

1. Về tứ tưởng bao gồm trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tứ tưởng bao gồm trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm cho việc……………………..……………………………..

- vấn đề đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá thể tự dấn diện)………………………………………..…………..

Tự review về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo chế độ (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- tác dụng thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan cho kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách……………………...….

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Câu hỏi thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 câu chữ nêu trên)……………….……………

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Tác dụng khắc phục gần như hạn chế, khuyết điểm đã được cấp bao gồm thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được khắc phục; đã khắc phục, nút độ tương khắc phục; không được khắc phục); gần như khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối cùng với từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với đầy đủ hạn chế, khuyết điểm của số đông (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp các loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ xong nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức

- thừa nhận xét, đánh giá của fan quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- mức xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- nhận xét, nhận xét của chi ủy:..............................................................................

Xem thêm: Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Cầu Lõm Là, Gương Cầu Lõm Là Gì

- chi bộ khuyến cáo xếp một số loại mức chất lượng:..............................................................