%41K = 100 - 93,26 - 0,012 = 6,728%.Khối lượng nguyên tử vừa đủ của K là: MK = 39 x 0,9326 + 40 x 0,00012 + 41 x 0,06728 = 39,13468.Khối lượng nguyên tử trung bình của Br là:

MBr = 79,92.Thành phần tỷ lệ của 39K trong KBr là
Bạn đang xem: Biết rằng trong tự nhiên kali có 3 đồng vị

Trong thoải mái và tự nhiên đồng gồm 2 đồng vị là 63Cu với 65Cu.biết nguyên tử khối vừa đủ của Cu là 63,54. Phần trăm khối lượng của63Cutrong Cu2O là?


Đồng bao gồm 2 đồng vị 63Cu với 65Cu. Nguyên tử khối vừa phải của đồng bởi 63,5. Tính số nguyên tử 65Cu gồm trong 16 gam CuSO4 khan.


Trong tự nhiên Cu gồm hai đồng vị: 6329Cu; 6529Cu. Trọng lượng nguyên tử vừa đủ của Cu là 63,54. Nguyên tố % về khối lượng của 6329Cu vào CuCl2 là quý hiếm nào bên dưới đây? Biết MCl = 35,5.


Trong tự nhiên và thoải mái đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối vừa phải của clo bởi 35,485. Thành phần tỷ lệ về trọng lượng của 37Cl bao gồm trong HClO4 là (với 1H, 16O)


Trong tự nhiên và thoải mái đồng có 2 đồng vị là 63Cu với 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Yếu tố % cân nặng của 63Cu trong CuCl2 là (cho Cl = 35,5)


Trong tự nhiên đồng gồm 2 đồng vị là 63Cu cùng 65Cutrong đó đồng vị65Cu chiếm phần 27% về số nguyên tử. Phần trăm trọng lượng của65Cutrong CuSO4.5H2O là


Nguyên tố X có hai đồng vị X1 với X2. Tổng số hạt không sở hữu điện vào X1 và X2 là 90. Nếu mang đến 1,2 gam Ca chức năng với một lượng X hoàn toản thì thu được 5,994 gam hợp chất CaX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 11. Số khối của X1, X2 theo thứ tự là


Trong từ bỏ nhiên, nguyên tố clo tất cả hai đồng vị bền là Cl1735 cùng C1737l, trong các số đó đồng vị Cl1735 chiếm 75,77% về số nguyên tử. Phần trăm cân nặng củaCl1737trong CaCl2 là


Trong tự nhiên đồng bao gồm 2 đồng vị là 63Cu cùng 65Cu, trong đó tỉ lệ số nguyên tử63Cu : 65Cu= 81 : 219. Trường hợp hoàn tung một miếng đồng nặng 19,062 gam bằng dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí NO (đktc) nhận được là:

(3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O)


Nitơ trong thiên nhiên là lếu hợp bao gồm hai đồng vị là 147N (99,63%) với A7N (0,37%). Trong HNO3 14N chỉ chiếm 22,1387% khối lượng. Nguyên tử khối của đồng vị sản phẩm hai của Nitơ là:


Nguyên tử khối vừa đủ của clo là 35,5. Thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là (cho K = 39, O = 16)


Trong thoải mái và tự nhiên Si có ba đồng vị bền 2814Si chiếm phần 92,23%, 2914Si chiếm 4,67% sót lại là 3014Si.P

hần trăm khối lượng của 2914Si vào Na2SiO3 là

(Biết mãng cầu = 23 , O = 16):


Trong tự nhiên đồng gồm 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tính yếu tắc % khối lượng của 63Cu trong CuSO4?


Trong nước từ bỏ nhiên, hiđro chủ yếu tồn tại 2 đồng vị 1H với 2H. Biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của hiđro trong nước nguyên chất bởi 1,008. Nguyên tố % về cân nặng của đồng vị 2H gồm trong 1,000 gam nước nguyên chất là (cho: O = 16)
Xem thêm: Phương Pháp Chung Để Điều Chế Kim Loại Kiềm Là ? Ứng Dụng Và Điều Chế Kim Loại Kiềm

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam