Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Nguyên tử

Với cách thức giải những dạng bài bác tập chương Nguyên tử Hoá học lớp 10 tổng hợp các dạng bài xích tập, bài xích tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể với đầy đủ cách thức giải, ví dụ như minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Nguyên tử từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1

*

Bài tập trắc nghiệm

Xác định nguyên tố dựa vào số hạt

A. Phương pháp & Ví dụ

Nguyên tử của từng nguyên tố có một vài Z đặc trưng nên để xác minh nguyên tố ta cần khẳng định Z trải qua việc lập cùng giải phương trình về số hạt.

a) Dạng toán cơ bạn dạng cho 1 nguyên tử

Phương pháp:

- địa thế căn cứ vào Z sẽ xác định được nguyên tử đó là thuộc nguyên tố hóa học nào

- lưu ý: Z = số proton (p) = số electron (e) = E

Số khối: A = Z + N

Tổng số phân tử = 2.Z + N

tổng số hạt có điện = Z + E = 2Z

Ví dụ 1: Tổng số phân tử cơ phiên bản của 1 nguyên tử X là 82, trong những số ấy tổng số hạt có điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện là 22. Vậy X là

Hướng dẫn:

Ta có: 2.Z + N =82

2.Z - N=22

➢Z = (82+22)/4 =26

➢X là Fe

Công thức áp dụng nhanh: Z = (S + A )/4

Trong đó:

Z: số hiệu nguyên tử

S: tổng thể hạt

A: Hiệu số hạt mang điện và không có điện

b) Dạng toán áp dụng cho lếu láo hợp các nguyên tử

Phương pháp:

Nếu là MxYy thì hoàn toàn có thể coi gồm x nguyên tử M và y nguyên tử Y.

Do kia x.ZX + y.ZY = (Sphân tử + Aphân tử) / 4

Ví dụ 2: Tổng số phân tử cơ phiên bản trong phân tử X bao gồm công thức là M2O là 140, trong phân tử X thì tổng số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện là 44. Vậy X là

Hướng dẫn:

Trong X bao gồm 2 nguyên tử M cùng 1 nguyên tử O.

Nên ta gồm : 2.ZM + 8 = (140 + 44) : 4 = 46 ⇒ Z =19

⇒ M là K ⇒ X là K2O

Áp dụng không ngừng mở rộng công thức bên trên trong giải ion

➢ nếu như ion là Xx+thì ZX = (S + A+ 2x) / 4

➢ ví như ion Yy-thì ZY = (S + A – 2y) / 4

Vậy biệt lập của bí quyết này với công thức thuở đầu đó là thêm giá trị của điện ion

Cách nhớ: trường hợp ion dương thì đem + gấp đôi giá trị năng lượng điện ion dương, trường hợp âm thì – 2 lần giá trị điện ion âm)

Ví dụ 3: Tổng số phân tử cơ bản của ion M3+ là 79, trong số đó tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa không sở hữu điện là 19. M là

Hướng dẫn:

ZM = (79 + 19 +2.3) : 4 = 26 ⇒ M là fe (Fe).

c) Dạng toán cho tổng số hạt cơ bản

Phương pháp:

Với dạng này thì ta phải phối kết hợp thêm bất đẳng thức:

1 ≤ N/Z ≤ 1,52 (với 82 thành phần đầu bảng tuần hoàn)

1 ≤ (S −2Z)/Z ≤ 1,52 ⇒ S/3,52 ≤ Z ≤ S/3

Thường với cùng một số yếu tố đầu độ chênh lệch giữa p, n, rất ít thường là 1 trong những hoặc 2, nên sau khi chia S mang lại 3 ta thường xuyên chon luôn giá trị nguyên ngay sát nhất.

Ngoài ra rất có thể kết thích hợp công thức:

S = 2Z + N = Z + (Z + N) tốt là S =Z + A

Ví dụ 4: Tổng số phân tử cơ bản của nguyên tử X là 52, X thuộc đội VIIA. X là

Hướng dẫn:

Z ≤ 52: 3 = 17,33 ⇒ Z là Clo (Cl)

ZM ≤ 60:3 = trăng tròn ⇒ Ca, ZX ≤ 24 : 3 = 8 ⇒ O Vậy MX là CaO.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. mang lại nguyên tử X tất cả tổng số hạt là 34, trong những số đó số hạt với điện vội vàng 1,8333 lần số hạt không sở hữu điện. Xác định số khối X?

A. 23 B. 24 C. 27 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Ta tất cả tổng số phân tử trong nguyên tử: p. + N + E = 34

Mà p. = E = Z ⇒ 2Z + N = 34

Mặt không giống số hạt với điện vội vàng 1,8333 lần số phân tử không có điện nên:

2Z = 1,8333N ⇒ 1,8333N + N = 34 ⇒ N = 12 ⇒ Z = 11

Vậy X có Z = 11 phải điện tích phân tử nhân là 11+

Số khối của X: A = Z + N = 23

Câu 2. Một nguyên tử yếu tố A có tổng số proton, nơtron, electron là 52. Kiếm tìm nguyên tố A.

A. Mg B. Cl C. Al D. K

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: 2Z + N = 52

Do vấn đề có nhị ẩn nhưng mà chỉ có một dữ kiện để lập phương trình nên ta sử dụng thêm giới hạn

1 ≤ N/Z ≤ 1,222 tuyệt 52/3,222 ≤ Z ≤ 52/3 ⇒ 16,1 ≤ Z ≤ 17,3.

Chọn Z = 17 ⇒ N = 18 ⇒ A = 35 (nguyên tố Clo)

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X tất cả tổng số phân tử là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Yếu tắc X có số khối là :

A. 27 B. 26 C. 28 D. 23

Lời giải:

Đáp án: A

p + n + e = 40 vì p. = e ⇒ 2p + n = 40 (1)

Hạt mang điện: p. + e = 2p

Hạt không với điện: n.

Theo bài: 2p – n = 12(2)

Từ 1 với 2 ⇒ phường = e = 13; n = 14 ⇒ A = phường + n = 27

Vậy, kim loại X là Ca, Y là Fe.

Câu 4. Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử sắt kẽm kim loại X cùng Y là 142, trong những số đó tổng số hạt có điện nhiều hơn tổng số phân tử không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo thứ tự là

A. Na, K.B. K, Ca.C. Mg, Fe.D. Ca, Fe.

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 5. Tổng số hạt proton, nơtron với electron trong nguyên tử yếu tố X là 155, trong những số ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là thành phần nào tiếp sau đây ?

A. AlB. FeC. CuD. Ag

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 6. Một ion X3+ có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 79, trong những số ấy số hat sở hữu điện nhiều hơn thế số hạt không mang điện là 19. Viết kí hiệu của nguyên tử X.

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

⇒ Z = 26; N = 30 ⇒ A = 56. Vậy ki hiệu nguyên tử: 2656)X

Câu 7. Tổng số các hạt trong nguyên tử M là 18. Nguyên tử M có tổng số hạt sở hữu điện gấp rất nhiều lần số phân tử không có điện. Hãy viết kí hiệu nguyên tử M.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Tổng số hạt trong nguyên tử : phường + N + E = 18

Mà p = E = Z ⇒ 2Z + N = 18

Măt khác tổng số hạt mang điện gấp đôi số phân tử không sở hữu điện

2Z = 2N ⇒ Z = N = 6 ⇒ A = 12

Kí hiệu nguyên tử M: 612C.

Câu 8. từng phân tử XY2 gồm tổng những hạt proton, nơtron, electron bởi 178; vào đó, số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 54, số hạt sở hữu điện của X ít hơn số hạt với điện của Y là 12. Hãy khẳng định kí hiệu hoá học tập của X,Y lần lượt là

A. Fe cùng SB. S với OC. C với OD. Pb và Cl

Lời giải:

Đáp án: A

Kí hiệu số đơn vị điện tích phân tử nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không có điện) của X là NX, Y là NY . Với XY2 , ta có các phương trình:

tổng số hạt của X và Y là: 2 ZX + 4 ZY + NX + 2 NY = 178 (1)

Số hạt có điện nhiều hơn thế nữa không có điện là: 2.ZX + 4.ZY - NX – 2.NY = 54 (2)

Số hạt với điện của X thấp hơn số hạt sở hữu điện của Y là: 4.ZY – 2.ZX = 12 (3)

ZY = 16 ; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là lưu huỳnh ⇒ XY2 là FeS2

Xác định yếu tắc nguyên tử

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- phụ thuộc vào kí hiệu nguyên tử ra suy ra số phân tử mỗi nhiều loại trong nguyên tử hoặc dựa vào cấu tạo của nguyên tử, ion tương xứng để lập phương trình, giải phương trình tìm kiếm số hạt.

Lưu ý: Kí hiệu nguyên tử: ZAX

Sơ đồ: M → Mn+ + ne (với n là số electron bởi vì M nhường)

X + me → Xm- ( với m là số electron bởi vì X nhận)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Nguyên tử Ca có trăng tròn notron, đôi mươi proton. Số hiệu nguyên tử của Ca là:

A. Trăng tròn B. 16 C. 31 D. 30

Hướng dẫn:

Số hiệu nguyên tử Z đó là số proton.

Đáp án A

Ví dụ 2. cho biết thêm nguyên tử của nguyên tố A bao gồm tổng số hạt là 58, số khối của nguyên tử nhỏ hơn 40. Hãy khẳng định số proton, số nơtron, số electron vào nguyên tử.

Hướng dẫn:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z = 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = trăng tròn ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A tất cả 19p, 19e, 20n.

Ví dụ 3. hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong số ấy số phân tử không sở hữu điện là 12. Tính số electron trong A.

A. 12 B. 24 C.13 D. 6

Hướng dẫn:

Số khối A = Z + N =24

Biết N = 12 ⇒ E = Z = 24 - 12 = 12

Ví dụ 4. Nguyên tử X có ký hiệu 2964X. Số notron trong X là:

Hướng dẫn:

2964X ⇒ Z = 29, A = 64 đề nghị N = A - Z = 64 - 29 = 35 hạt

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử X gồm 35 proton, 35 electron, 45 notron. Số khối của nguyên tử X là:

A. 80 B.105 C. 70 D. 35

Lời giải:

Đáp án: A

Số khối A = Z + N = 35 + 45 = 80

Câu 2. Xác định số notron vào nguyên tử oxi biết O có 8 proton:A.8 B. 16 C.6 D.18

Lời giải:

Đáp án: A

Số proton: Z = A – N = 16 – 8 = 8

Câu 3. Trong nguyên tử A, số hạt có điện tích dương là 13, số phân tử không mang điện là 14. Số hạt electron trong A là bao nhiêu?

A. 13 B. 15 C. 27 D.14

Lời giải:

Đáp án: A

Số e = Số p = 13.

Câu 4. Trong anion X3- tổng số các hạt 111; số electron bằng 48% số khối. Tìm số proton, số electron, nơtron cùng tìm số khối A của X3-.

Lời giải:

Đáp án:

Từ X + 3e → X3-nên tổng số hạt trong X là: 111 – 3 = 108

Ta tất cả 2Z + N = 108(1)

Mặt khác bởi vì số electron bởi 48% số khối nên:

Z + 3 = 48%(Z + N) ⇔ 52Z + 300 = 48N giỏi 13Z + 75 = 12N(2)

Từ (1) và (2) ⇒ Z = 33; N = 42 ⇒ A = 33 + 42 =75

X + me → Xm- ( với m là số electron vì chưng X nhận)

Câu 5. Cho biết nguyên tử của yếu tắc A tất cả tổng số phân tử là 58, số khối của nguyên tử nhỏ hơn 40. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron trong nguyên tử.

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z= 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = trăng tròn ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A bao gồm 19p, 19e, 20n.

Câu 6. Tổng số hạt có điện trong hợp hóa học AB là 40. Số hạt sở hữu điện trong nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử B là 8. Số proton của A cùng B thứu tự là

A. 22 với 18B. 12 cùng 8C. 20 và 8D. 12 với 16

Lời giải:

Đáp án: B

Tổng số hạt với điện vào hợp chất AB là 40 → 2pA + 2pB = 40

Số hạt sở hữu điện vào nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn nữa số hạt có điện vào nguyên tử B là 8 → 2pA - 2pB = 8

Giải hệ → pa = 12, pB = 8

Câu 7. Một ion X2+ gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt có điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron với electron trong ion X2+ lần lượt là

A. 36 cùng 27. B. 36 với 29 C. 29 cùng 36. D. 27 cùng 36.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải hệ

*

X gồm 29e thì nhịn nhường 2e được X2+ còn 27e , số notron ko đổi

Câu 8. xác định thành phần cấu tạo của các nguyên tử sau:

a. Nguyên tử X tất cả tổng số những loại hạt bởi 52, trong các số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số hạt không mang điện là 16 hạt.

b. Nguyên tử Y bao gồm tổng số các hạt là 36. Số hạt không mang điện thì bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt có điện tích âm?

Lời giải:

Đáp án:

a) hotline p, n cùng e thứu tự là số pronton, nơtron, cùng electron của X.

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p. = 17, n = 18.

Vậy trong X có: 17 electron với 18 nơtron.

b) hotline p, n và e theo lần lượt là số pronton, nơtron, cùng electron của Y.

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: phường = 12, n = 12.

Vậy trong X có: 12 proton,12 electron và 12 nơtron

Cách viết cấu hình electron

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- thay chắc biện pháp viết cấu hình electron nguyên tử nhờ vào nguyên lý vững vàng bền, nguyên tắc Pauli và quy tắc Hund:

+ Nguyên lý Pauli: Trên một obital nguyên tử chỉ rất có thể chứa về tối đa là nhị electron cùng hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau bao phủ trục riêng rẽ của từng electron.

+ Quy tắc Hund: Trong cùng một phân lớp, những electron sẽ phân bổ trên những obital làm sao để cho số electron đơn côi là về tối đa và những electron này phải tất cả chiều trường đoản cú quay kiểu như nhau.

+ nguyên lý vững bền: Ở trạng thái cơ bản, vào nguyên tử những electron lần lượt chiếm các obital tất cả mức năng lượng từ thấp đến cao

* quá trình viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

+ xác minh số electron trong nguyên tử.

+ Phân bố các electron theo bơ vơ tự mức năng lượng AO tăng dần.

+ Viết cấu hình electron theo đồ vật tự những phân lớp electron trong một lớp.

Ví dụ: 26Fe.

+ tất cả 26e

+ Viết theo trơ trẽn tự mức tích điện AO tăng dần:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

+ sau đó viết lại theo máy tự các phân lớp electron trong một lớp:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

+ Viết gọn: 3d6 4s2

* Chú ý:

+ bơ vơ tự những mức tích điện AO tăng vọt như sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s 4 chiều 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

+ Dạng (n – 1)d4ns2 chuyển thành (n – 1)d5ns1

(n – 1)d9ns2 gửi thành (n – 1)d10ns1

* phụ thuộc số electron ở lớp ngoài cùng để suy ra đặc thù của thành phần hóa học.

Số electron phần bên ngoài cùngTính chất của nguyên tố
1, 2, 3Kim loại
4Kim các loại hoặc phi kim
5, 6, 7Phi kim
8Khí hiếm

Sơ đồ hình thành ion nguyên tử:

M → Mn+ + ne

X + me → Xm-.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: cho biết thêm số electron về tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp

Hướng dẫn:

*Số electron về tối đa vào một phân lớp

+ Phân lớp s chứa buổi tối đa 2e

+ Phân lớp p chứa về tối đa 6e

+ Phân lớp d chứa tối đa 10e

+ Phân lớp f chứa tối đa 14e

* Số electron về tối đa trong một lớp

+ Lớp đầu tiên có tối đa 2e

+ Lớp vật dụng hai tất cả tối nhiều 8e

+ Lớp thứ tía có về tối đa 18e

Ví dụ 2: Nguyên tử X có ký hiệu 2656X. Cho các phát biểu sau về X:

(1) Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

(2) Nguyên tử của nguyên tố X gồm 30 nơtron trong hạt nhân.

(3) X là 1 trong phi kim.

(4) X là thành phần d.

Trong những phát biểu trên, những phát biểu đúng là?

A. (1), (2), (3) cùng (4).

B. (1), (2) với (4).

C. (2) với (4).

D. (2), (3) cùng (4).

Hướng dẫn:

Do tất cả sự chèn nấc NL đề xuất electron được phân bố như sau:

1s22s22p63s23p6 4s23d6

Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p63d64s2hay 3d64s2

-Số e phần ngoài cùng là 2 cho nên vì thế X là Kim loại

-N = A – Z = 56 – 26 = 30

-Electron ở đầu cuối phân bố trên phân lớp 3 chiều nên X là yếu tố d.

⇒ lựa chọn C.

Ví dụ 3: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử yếu tố X gồm dạng 3s23p3. Phát biểu làm sao sau đó là sai?

A. X làm việc ô số 15 trong bảng tuần hoàn.

B. X là một trong phi kim.

C. Nguyên tử của yếu tố X bao gồm 9 electron p.

D. Nguyên tử của thành phần X gồm 3 phân lớp electron.

Hướng dẫn:

⇒ chọn C.

Ví dụ 4: cấu hình electron nào dưới đây viết sai?

A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Hướng dẫn:

Cấu hình 1s22s2p63s23p64s24p5 thiếu hụt phân lớp 3d. Trước lúc electron được điền vào phân lớp 4p đề xuất điền vào phân lớp 3d.

⇒ chọn C.

Ví dụ 5: Một nguyên tử của nhân tố X bao gồm 3 lớp electron. Lớp bên ngoài cùng tất cả 4 electron. Xác minh số hiệu nguyên tử của X. Viết thông số kỹ thuật e của X

Hướng dẫn:

Z = 2 + 8 + 4 = 14

Cấu hình e của X là 1s22s2p63s23p2

Ví dụ 6: Một nhân tố d tất cả 4 lớp electron, phân lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Toàn bô electron s cùng electron phường của nguyên tố này là

Hướng dẫn:

Nguyên tố d có 4 lớp electron → electron ở đầu cuối trên phân lớp 3d.

Cấu hình electron của nguyên tố này có dạng: 1s22s22p63s23p63dX4s2.

Vậy tổng thể electron s cùng electron phường là 20

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử của yếu tắc X có tổng số phân tử electron trong các phân lớp phường là 7. Số hạt sở hữu điện của một nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Tìm những nguyên tố X với Y

Lời giải:

Đáp án:

Nguyên tử của yếu tố X có tổng số phân tử electron tron các phân lớp p là 7

⇒ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

⇒ ZX = 13 ⇒ X là Al

- Số hạt sở hữu điện cảu một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt có điên của một nguyên tử X là 8 phân tử ⇒ 2ZY - 2ZX = 8 ⇔ 2ZY – 2.13 = 8

⇒ ZY = 17 ⇒ Y là Cl

Câu 2. nguyên tố X gồm Z = 28, thông số kỹ thuật electron của ion X2+ là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d8 B. 1s22s22p63s23p63d6

C. 1s22s22p63s23p6 4s23d6 D. 1s22s22p63s23p63d8

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p63d84s2

Cấu hình ion của X2+ là 1s22s22p63s23p63d8

Câu 3. Nguyên tử của nhân tố X tất cả electron làm việc mức tích điện ở mức tối đa là 3p. Nguyên tử của thành phần Y cũng đều có electron ở mức tích điện 3p và gồm một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X va Y có số electron hơn hèn nhau 3. Nguyên tử X, Y theo lần lượt là:

A. Khí hiếm với kim loạiC. Sắt kẽm kim loại và kim loại

B. Kim loại và khí hiếmD. Phi kim và kim loại

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình e của Y: 3s2 3p1 ⇒ Y là kim loại

Ta có: ZY = 13 ⇒ ZX = 11 ⇒ Cấu hình: 3s1 (loại)

⇒ ZX = 15⇒ Cấu hình: 3s2 3p3 ⇒ X là phi kim

Câu 4. Ion Xa+ có tổng số phân tử là 80; số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không với điện là 20; tổng số phân tử trong hạt nhân của ion Xa+ là 56. Hãy cho biết thông số kỹ thuật electron đúng của Xa+?

A. <18Ar> 3d8B. <18Ar> 3d6C. <18Ar> 3d44s2D. <18Ar> 3d4

Lời giải:

Đáp án: B

Ion Xa+ có tổng số hạt là 80 → 2p + n-a = 80

Ion Xa+ bao gồm số hạt có điện nhiều hơn số phân tử không sở hữu điện là trăng tròn → (2p-a) - n = 20

Ion Xa+ có tổng số phân tử trong phân tử nhân là 56 → phường + n = 56Giải hệ → p. = 26, n = 30, a = 2

Cấu hình của Xa+ là 3d6.

Câu 5. yếu tắc A có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là 4s1. Nguyên tố B bao gồm phân lớp cuối là 3p5. Viết thông số kỹ thuật electron không thiếu thốn của A, B. Xác định tên A, B.

Lời giải:

Đáp án:

cấu hình electron của A và B:

- nguyên tố A có 3 trường hợp:

+ không có electron sống 3d:

⇒ cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1: Z = 19 (K)

+ gồm electon sống 3d: vì 4s1 không bão hòa nên:hoặc 3d bán bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1:Z = 24 (Cr)

hoặc 3d bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1: Z = 29 (Cu)

- nguyên tố B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, B có Z = 17 là clo (Cl)

Câu 6. Nguyên tử A bao gồm e làm việc phân lớp 3d chỉ bằng một nửa phân lớp 4s.Cấu hình electron của nguyên tử A là

A. 3d14s2B. 3d44s2C. 3d14s2D. 3d34s2

Lời giải:

Đáp án: A

Số electron tối đa của phân lớp 4s là 4s2 → số e ngơi nghỉ phân lớp 3d là 3d1

Cấu hình của nguyên tử A là 3d14s2

Câu 7. Nguyên tử M có cấu hình electron kế bên cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

A. 24B. 25C. 27D. 29

Lời giải:

Đáp án: C

Cấu hình electron của nguyên tử M là 1s22s22p63s23p63d74s2

Số hiệu nguyên tử của M là 27.

Xem thêm: Hãy Kể Lại Một Sự Việc Em Lo Gây Ra Khiến Bố Mẹ Buồn Phiền ?

Câu 8. Viết thông số kỹ thuật electron của các ion Cu2+, N3-, Fe3+, Cl-,Al3+. Biết số sản phẩm công nghệ tự nguyên tố theo thứ tự là: Cu (Z = 29), N (Z = 7), sắt (Z = 26), Cl (Z = 17), Al (Z = 13).