Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng bài tập thống kê giám sát của những phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Thuộc hsnovini.com học bài toán này nhé!Hôm nay hsnovini.com sẽ hướng dẫn các em học bài toán lớp 4 để tính rồi tính. Thuộc giải các bài tập vận dụng và các bài tập thực hành thực tế để củng thay kiến thức.

Bạn đang xem: Các phép tính lớp 4

1. Hướng dẫn bài bác tập toán lớp 4 để tính rồi tính

1.1. Lấy ví dụ như 1: Đặt tính với tính với phép nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo thiết bị tự từ yêu cầu qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bởi 2, viết 2

4 nhân 4 bằng 16, viết 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bởi 4, viết 4

1 nhân 4 bởi 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bởi 10, viết 0 nhớ 1

2 cùng 9 bởi 11, 11 cộng 4 bằng 15, thêm một bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

4 cùng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

248 được gọi là tích riêng thiết bị nhất

496 được gọi là tích riêng máy hai. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang phía bên trái một cột đối với tích riêng vật dụng nhất. Vì đây là 496 chục

124 được gọi là tích riêng thiết bị ba. Tích riêng sản phẩm công nghệ 3 được viết lùi sang phía bên trái một cột đối với tích riêng thứ 2. Vì đây là 124 trăm.

1.2. Lấy ví dụ như 2: Đặt tính rồi tính cùng với phép chia.

*

Chia theo sản phẩm công nghệ tự tự trái qua phải. Các bước lần lượt: phép phân chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 chia 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bằng 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 bằng 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bởi 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép phân tách hết

1.3. Lấy ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng.

Quy tắc: mong muốn cộng hai số thoải mái và tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- Cộng những chữ số sinh hoạt từng mặt hàng theo sản phẩm tự từ đề nghị sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến sản phẩm chục, hàng trăm, mặt hàng nghìn, …

*

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ ta có:

1.4. Lấy ví dụ như 4: Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ.

*

Quy tắc: muốn trừ nhị số thoải mái và tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm thế nào để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo máy tự từ đề nghị sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến sản phẩm chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, …

2. Bài xích tập vận dụng

2.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ ko nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính với phép trừ bao gồm nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính cùng với phép cùng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính với phép cộng có nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ đề nghị qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm một bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 nhớ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bởi 17, viết 17

1 nhân bởi 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cộng 1 bởi 1, viết 1

5 cộng 7 bằng 12, cộng 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 5 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

1 cùng 2 bởi 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 bằng 24 thêm 3 bởi 27, viết 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bởi 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bởi 13, viết 3 lưu giữ 1

8 cùng 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm một bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bởi 46Hạ 4

8 cùng 6 bằng 14, viết 4 lưu giữ 1

1 cùng 4 bởi 5 ghi nhớ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bởi 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1

5 nhân 8 bởi 40 thêm 1 bằng 41, viết 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (dưới số 8) nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 lưu giữ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bởi 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bởi 24, viết 4 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14,viết 4 ghi nhớ 13 nhân 8 bằng 24 thêm một bằng 25, viết 5 ghi nhớ 23 nhân 7 bởi 21 thêm 2 bởi 23, viết 3 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay phép phân tách ta có:

*

12 chia 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bởi 9, 12 trừ 9 bởi 3

Hạ 5 được 35 phân tách 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 phân tách 9 bởi 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bởi 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bởi 0

Hạ 2, 2 không chia hết mang đến 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bởi 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 5 được 25 chia 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bởi 24, 25 trừ 24 bởi 1

Hạ 6 được 16 phân tách 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 chia 6 bởi 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 chia 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bởi 216, 247 trừ 216 bởi 31

Hạ 5 được 315 phân tách 36 bởi 8, viết 8

8 nhân 36 bởi 288, 315 trừ 288 bởi 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 phân tách 99 bởi 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bởi 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bởi 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bởi 49

Hạ 5 được 495 chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bằng 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 phân chia 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bởi 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 chia 175 bởi 5, viết 5

5 nhân 175 bằng 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 phân chia 416 bằng 1, viết 1

1 nhân 416 bằng 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 phân chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bởi 292

Hạ 5 được 2925 phân tách 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 phân tách 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bằng 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 phân chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện phép tính theo vật dụng tự từ nên qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bởi 1, viết 19 trừ 5 bởi 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bởi 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bởi 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 17 trừ 6 bằng 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bằng 4, viết 45 trừ 5 bởi 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bằng 7, viết 7 lưu giữ 118 trừ 9 bởi 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8 nhớ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 117 trừ 8 bởi 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 15 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bởi 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bởi 2, 32 trừ 1 bởi 1, viết 112 trừ 7 bởi 5, viết 5 ghi nhớ 16 trừ 3 bằng 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 ghi nhớ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bởi 6, viết 6 nhớ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 lưu giữ 16 trừ 0 bởi 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bởi 1, viết 1 ghi nhớ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 113 trừ 9 bởi 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 ghi nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ phải qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bởi 9, viết 98 cùng 1 bởi 9, viết 96 cộng 2 bằng 8, viết 83 cộng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cùng 9 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 92 cùng 6 bởi 8, viết 81 cùng 7 bằng 8, viết 84 cộng 3 bằng 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cộng 4 bởi 9, viết 97 cộng 2 bằng 9, viết 94 cùng 5 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cùng 0 bằng 9 viết 95 cộng 1 bằng 6 viết 67 cộng 2 bởi 9, viết 94 cộng 3 bằng 7, viết 78 cộng 1 bằng 9, viết 91 cộng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bởi 11, viết 1 lưu giữ 19 cộng 4 bởi 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 14 cùng 6 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 2 bởi 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1hạ 1 thêm 1 bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bằng 2, viết 29 cùng 9 bởi 18, viết 8 ghi nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 lưu giữ 13 cùng 8 bởi 11 thêm một bằng 12, viết 2 lưu giữ 18 cùng 2 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 1Hạ 6 thêm một bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cùng 8 bởi 14, viết 4 lưu giữ 15 cộng 5 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 ghi nhớ 17 cộng 7 bằng 14 thêm một bằng 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm 1 bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài xích tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Tội Cưỡng Bức, Lôi Kéo Người Khác Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy Bị Phạt Tù Từ

3.1. Bài xích tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng giám sát của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học tốt dạng toán này em cần cần mẫn luyện bài bác tập và tiếp tục theo dõi hsnovini.com để update những kiến thức hay nhé.