Câu tiêu cực (Passive Voice) là một trong trong những cấu tạo ngữ pháp đặc biệt giúp bạn áp dụng tiếng Anh một phương pháp linh hoạt và “giống người bạn dạng xứ” hơn. Qua nội dung bài viết dưới đây, Luyện thi IELTS Vietop mời chúng ta xem qua phần tổng quan về câu thụ động ở thì hiện tại đơn (Present simple — passive voice) và làm một trong những bài tập bị động Thì bây giờ đơn để củng nỗ lực kiến thức.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập bị động thì hiện tại đơn có đáp án


*

Tổng quan lại về câu tiêu cực thì bây giờ đơn

Định nghĩa cùng vai trò của câu bị động

Câu thụ động (Passive Voice) trong tiếng Anh là câu mà nhà ngữ chịu tác động ảnh hưởng của hành động. Ta sử dụng loại câu này để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người tiêu dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động đó, và đối tượng thực hiện nay hành động thỉnh thoảng sẽ không được đề cập đến, hoặc bị lược quăng quật trong câu.

Bạn đưa câu từ chủ động sang bị động như sau:


*

Ta rất có thể thấy, tân ngữ ngơi nghỉ câu công ty động, quý phái câu tiêu cực sẽ trở thành chủ ngữ. Động từ vào câu dữ thế chủ động sẽ đưa thành động từ dạng vượt khứ phân từ.

Ngoài ra, khi chuyển câu từ dữ thế chủ động sang bị động, bạn xem xét giữ nguyên thì của câu và so với những đối tượng người tiêu dùng thực hiện hành vi như I, You, We, They, He, She, It, giỏi các đối tượng người dùng không xác định thì ta hoàn toàn có thể lược vứt ở câu bị động.


E.g.: Câu công ty động: Maria draws us. (Maria vẽ chúng tôi.)

Câu bị động: We are drawn by Maria. (Chúng tôi được vẽ lại bởi Maria.)

Cấu trúc

Câu khẳng định: S + am/is/are + Vpp (+ by…)

E.g.: English classes are taught here every day. (Các lớp học tiếng Anh được dạy ở chỗ này mỗi ngày.)

Our house is built by our dad. (Ngôi nhà của shop chúng tôi được chế tạo bởi phụ thân của bọn chúng tôi.)

Câu đậy định: S + am/is/are + not + Vpp (+ by…)

E.g.: English classes aren’t taught here every day. (Các lớp học tập tiếng Anh ko được dạy ở đây hàng ngày.)

Our house isn’t built by our dad. (Ngôi đơn vị của shop chúng tôi không cần được tạo ra bởi phụ thân của bọn chúng tôi.)

Chú ý: is not = isn’t; are not = aren’t

Câu hỏi: Am/is/are + S + Vpp (+ by…)

E.g.: Are English class taught here every day? (Các lớp học tiếng Anh đạt được dạy sinh sống đây hàng ngày không?) -> Yes, they are. / No, they aren’t.

Is your house built by your dad? (Ngôi đơn vị của chúng ta có đề nghị do bố các bạn xây không?) -> Yes, it is. / No, it isn’t.

Bài tập bị động Thì hiện tại đơn


*

Bài 1: Rewrite the sentences in the Present simple — passive voice

He opens the door.We phối the table.She pays a lot of money.I draw a picture.They wear blue shoes.They don’t help you.He doesn’t xuất hiện the book.You vì not write the letter.Does your mum pick you up?Does the police officer catch the thief?

Bài 2: Choose the correct answer

Many cars ________ in nhật bản every year.manufacturedis manufacturedare manufacturedNew apps ________ lớn make our life easier.are developeddo developedare developI ________ to lớn school by my mother.driveis drivenam drivenFood ________ every day by the chef.cookedis cookedare cookedHistory ________ by Mr. Brown.is teachteachesis taughtThe dishes ________ always ________ by Anita.are – doneis – doneare – do________ French ________ in your country?Does – speakIs – spokenIs – speaksPersonal emails ________ in our company.are not usednot usedis not used

Bài 3: Rewrite the sentences in the Present simple — passive voice

Mr Jones watches films.The people speak English.He reads comics.We play volleyball.They sing the song.I take photos.She does the housework.The policemen help the children.He writes poems.Mother waters the flowers.

Bài 4: Complete the sentences (Active or Passive Voice). Use Simple Present.

He (sell) _______ cars.The blue car (sell) _______.In summer, more ice cream (eat) _______ than in winter.She (call) _______ her grandparents every Friday.The letters (type) _______.He (take) _______ his medicine every day.Jane (take / not) _______ _______ to lớn school by her father.We (go) _______ lớn school by bus.She (work / not) _______ _______ for a bank.Milk (keep) _______ in the refrigerator.

Đáp án

Bài 1

The door is opened by him.The table is set by us.A lot of money is paid by her.A picture is drawn by me.Blue shoes are worn by them.You are not helped by them.The book is not opened by him.The letter is not written by you.Are you picked up by your mum?Is the thief caught by the police officer?

Bài 2

are manufacturedare developedam drivenis cookedis taughtare – doneIs – spokenare not used

Bài 3

Films are watched.English is spoken.Comics are read.Volleyball is played.The tuy nhiên is sung.Photos are taken.The housework is done.The children are helped.Poems are written.The flowers are watered.

Xem thêm: Nội Dung Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Là Gì, Giai Cấp Công Nhân

Bài 4

He sells cars.The blue car is sold.In summer, more ice cream is eaten than in winter.She calls her grandparents every Friday.The letters are typed.He takes his medicine every day.Jane is not taken to lớn school by her father.We go to lớn school by bus.She does not work for a bank.Milk is kept in the refrigerator.

Vietop hi vọng qua bài viết trên về bài xích tập tiêu cực Thì lúc này đơn (Present simple — passive voice), chúng ta đã nắm rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp này trong giờ Anh. Chúc các bạn học thật giỏi và hãy nhớ tiếp tục luyện tập nhé!