A.Lí thuyết

I. Sản phẩm tự những mức tích điện trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử thứu tự chiếm những mức tích điện từ thấp đến cao"

- trường đoản cú trong ra ngoài có 7 nút năng lượng, tương tự với 7 lớp e

- trong những lớp: những e theo lần lượt chiếm những phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần dần là s, p, d, f…

- sản phẩm tự thu xếp theo nút năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình electron của nguyên tố phi kim

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là cách để mô tả sự xắp sếp những e trong nguyên tử trong những lớp cùng phân lớp

- phương pháp biểu diễn thông số kỹ thuật (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: thương hiệu phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ nhất (phân lớp 1s)

* công việc viết thông số kỹ thuật electron:

- xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo sản phẩm tự nút năng lượng. (Chú ý đến số e tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, lấy một ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 có thể được viết gọn bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố chúng ta s, họ p, bọn họ d:

- e cuối cùng điền vào phân lớp làm sao thì thành phần là chúng ta đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p. Vì electron sau cuối của Ar điền vào phân lớp p.

- sắt là nhân tố d vày electron ở đầu cuối của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

- SGK.

- nhấn xét: những nguyên tố mọi họ s và p

3.Đặc điểm của electron phần ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, lớp ngoài cùng có không ít nhất là 8 electron (không tham gia vào các phản ứng chất hóa học (trừ một vài đk đặc biệt).

- Khí hiếm: gồm 8 electron lớp bên ngoài cùng (trừ He có 2 electron phần ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần ngoài cùng

- Nguyên tử tất cả 4 electron ko kể cùng rất có thể là nguyên tử của nguyên tốkim loại hoặc phi kim.

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố cùng viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- kiếm tìm Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào nguyên tử X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ có số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - xác minh tính chất của nguyên tố

a. Từ thông số kỹ thuật e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: ít hơn số e sinh sống phân phần ngoài cùng của ngtử bởi đúng điện tích ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: nhận thêm số e bởi đúng điện tích ion đó vào phân lớp bên ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định kết cấu nguyên tử, đặc thù của nguyên tố.

- lớp bên ngoài cùng tất cả 8 e làngtố khí hiếm.

- lớp bên ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- lớp bên ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần bên ngoài cùng có 4 e có thể là kim loại, tốt phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Giáo Án Phát Triển Năng Lực Học Sinh Môn Toán Tieu Hoc, Kho Giáo Án Giảng Dạy Các Cấp

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: thông số kỹ thuật e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9