(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước tuy vậy tan các trong dung môi hữu cơ.

Bạn đang xem: Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

(c) phản bội ứng thủy phân chất to trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Phát biểu: (a); (b); (c) đúng.

(d): không nên Tristearin, triolein tất cả công thức theo thứ tự là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.

Vậy có 3 phát biểu đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với láo hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X có 2 axit béo RCOOH và R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất phệ tối đa có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất to X trong môi trường xung quanh axit, sau phản ứng nhận được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất to X trong môi trường xung quanh axit, chiếm được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 chức năng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn trieste X bởi dd NaOH thu được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit kia là


Xà phòng hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo đề nghị vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng hóa học béo yêu cầu vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol nhận được là


Một một số loại chất béo bao gồm M tb = 792,8. Từ 10 kilogam chất phệ trên sẽ điều chế được m kilogam xà chống natri tất cả 28% hóa học phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học béo, chiếm được CO2 cùng H2O hơn kém nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất phệ trên công dụng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Quý hiếm của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất lớn được gọi tầm thường là triglixerit tuyệt triaxylglixerol.

(b) hóa học béo khối lượng nhẹ hơn nước, không tan trong nước dẫu vậy tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) bội phản ứng thủy phân chất khủng trong môi trường thiên nhiên axit là phản nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Cho triolein lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH nhận được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O với 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X công dụng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất to Y. Đem toàn bộ Y tính năng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn thể muối sau bội phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Quý giá của a ngay gần nhất với giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, buộc phải dùng hoàn toản 3,75 mol O2 thì thu được H2O cùng 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol cùng m gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch cất b gam muối. Giá trị của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X phải vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X nên vừa đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X chức năng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào bát sứ khoảng chừng 3 gam mỡ chảy xệ lợn với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và liên tiếp khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước cho vào để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu láo hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất lớn X buộc phải dùng toàn vẹn 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất mập trên bằng NaOH thu được m gam tất cả hổn hợp hai muối của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu hỗn hợp chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm bố muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đủ 6,14 mol O2. Quý giá của m là


Thủy phân chất phệ triglixerit X trong dung dịch NaOH fan ta thu được xà phòng là hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 cùng c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kilogam chất phệ Tristearin (có chứa 20% tạp hóa học trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử công suất của làm phản ứng 100%. Cân nặng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 và 2 mol H2O. đến m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là


Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X bắt buộc dùng toàn vẹn 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được glixerol với 91,8 gam muối của một axit béo. Cực hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất phệ X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn nhát nhau 1,817 lần với glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X công dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X công dụng được tối đa với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt khác đến a gam X phản ứng với vừa đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X bao gồm chất bự Y cùng axit Z (trong kia Y được tạo ra từ glixerol cùng axit Z) công dụng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ trang bị phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số links π nhỏ tuổi hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là đầy đủ hợp hóa học hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn nữa X3 hai team CH2. đánh giá nào dưới đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, đến a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn chứa m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Hỗn đúng theo E có axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Mang lại m gam E tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy không còn m gam E thì nên vừa đủ 7,47 mol O2, thu được H2O với 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vào m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam chất lớn X bằng KOH nhận được 96,2 gam chất rắn cùng 9,2 gam glixerol. Quý giá m là:


Hỗn phù hợp X gồm các triglixerit trong phân tử rất nhiều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Quý hiếm a cùng m1 lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ x mol O2, sau phản ứng nhận được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 bội nghịch ứng về tối đa là 0,45 mol. Cực hiếm của a là


 Tiến hành phân tích xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: mang lại vào chén sứ nhỏ tuổi khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước đựng để giữ cho thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy bao gồm lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 nếu như không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì phản ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong nghiên cứu này, rất có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn chất trơn tru máy.

Xem thêm: 'Hồng Hà Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương Được Mệnh Danh Là Gì Bà Chúa Thơ Nôm

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.