Cho dãy các chất sau : glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số hóa học trong hàng tham gia làm phản ứng tráng bạc là
Bạn đang xem: Cho các dãy chất glucozơ xenlulozơ saccarozơ tinh bột

Xem lại TCHH của tinh bột, glucozơ, xenlulozơ.

Chất tham gia được bội nghịch ứng tráng bạc là hóa học có kết cấu nhóm -CHO trong phân tử hoặc vào dd AgNO3/NH3 chuyển trở thành chất gồm phản ứng tráng bạc.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số hóa học không tham gia phản ứng tráng gương là:


Cho dãy các chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ ). Số hóa học trong dãy tham gia được bội nghịch ứng tráng gương là


Cho m gam cacbohiđrat X làm phản ứng tráng bạc tình thu được a gam Ag. Đun lạnh X trong hỗn hợp axit, sau đó cho hỗn hợp sau làm phản ứng tráng bội bạc thu được b gam Ag( b> a).Vậy X là chất nào sau đây:


Đun lạnh dung dịch cất 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì trọng lượng bạc thu được tối đa là


Cho 25 ml hỗn hợp glucozơ không rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 nhận được 2,16 gam tệ bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là :


Tính lượng kết tủa bạc thu được khi tiến hành tráng gương trọn vẹn dd cất 18g glucozơ.(Biết H = 85%)


Đun lạnh dung dịch đựng m gam glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì nhận được 16,2g Ag. Giá trị m là (biết H= 75%):


Cho tất cả hổn hợp 27g glucozo và 9g fructozo bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/dung dịch NH3 dư, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là


Dung dịch đựng 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ khi tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ được bao nhiêu gam bạc?


Cho m gam glucozơ và fructozơ công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tính năng vừa hết với 8 gam Br2trong dung dịch. Số mol glucozơ với fructozơ trong các thành phần hỗn hợp này theo lần lượt là


Thủy phân 34,2 gam mantozơ với công suất 50%. Hỗn hợp thu được sau phản bội ứng cho tác dụng với dd AgNO3/ NH3 dư. Cân nặng Ag kết tủa là:


Cho 150ml hỗn hợp mantozơ không rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 chiếm được 12,96 gam bạc bẽo kết tủa. độ đậm đặc mol (hoặc mol/l) của hỗn hợp matozơ đã cần sử dụng là


Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Mang lại toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 80% tinh bột, rồi lấy toàn thể dung dịch nhận được đem tiến hành phản ứng tráng gương thì thu được 5,4 gam bột kim loại. Biết rằng hiệu suất của quá trình phản ứng là 50%. Cực hiếm của m là


Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam tất cả hổn hợp X bao gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa - nhân chính hết lượng axit trong dung dịch Y rồi mang đến phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 thì chiếm được 8,64 gam Ag. Nguyên tố % về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là


Thủy phân lếu hợp gồm 0,02 mol saccarozo cùng 0,01 mol mantozo một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất phần đa là 75%). Khi cho tổng thể X công dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được x mol Ag. Tìm x


Thủy phân m gam mantozo, sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Khi mang đến dung dịch X chức năng gần không còn với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thì thu được buổi tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quy trình thủy phân là 80%. Quý hiếm gần độc nhất vô nhị của m là:


Thủy phân 17,1 gam mantozơ thu được hỗn hợp X, cho X phản ứng trọn vẹn với dd AgNO3/ NH3 dư thu được 19,44g Ag. Tính năng suất phản ứng thủy phân


Hỗn hợp X bao gồm glucozơ và tinh bột. Phân tách X làm 2 phần bởi nhau.

Phần 1: đến phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư tạo ra 3,24 gam Ag.

Phần 2: rước thủy phân hoàn toàn bằng hỗn hợp H2SO4 loãng rồi th-nc axit dư bởi dung dịch NaOH, sau đó cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra 9,72 gam Ag.

Khối lượng tinh bột trong X là


Thủy phân trọn vẹn 3,42 gam hỗn hợp X bao gồm saccarozơ với mantozơ thu được các thành phần hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn hợp Y làm phản ứng toàn diện 0,015 mol Br2. Nếu rước dung dịch đựng 3,42 gam hỗn hợp X đến phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì khối lượng Ag chế tạo thành làbao nhiêu (biết hiệu suất phản ứng tráng gương là 90%):


Cho 250 ml hỗn hợp glucozơ phản bội ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, thu được 5,4 gam Ag. độ đậm đặc mol của hỗn hợp glucozơ đã sử dụng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ bắt buộc dùng 1,02 mol O2, chiếm được CO2 với H2O có tổng khối lượng là 61,98 gam. Nếu mang đến 0,15 mol X trên vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, chiếm được m gam Ag. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Cưới Tiếng Anh Là Gì, Ejoy English

Thuỷ phân m gam xenlulozo trong môi trường thiên nhiên axit, trung hoà lượng axit dư sau phản bội ứng cho tác dụng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 nhận được m gam Ag kết tủa. Hiệu suất của bội phản ứng thuỷ phân xenlulo là?


Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo trong môi trường thiên nhiên axit thu được hỗn hợp X. Cho tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun nóng thu được a gam Ag. Nếu mang lại X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì tất cả b gam brom phản bội ứng. Tổng mức (a+b) là