toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cuộn dây tròn bán kính R=5cm gồm đôi mươi dây quấn tiếp nối với nhau, đặt trong ko khí gồm dòng năng lượng điện I chạy qua mỗi vòng dây từ trường sóng ngắn ở trọng tâm O vòng dây là B=5.10 nón trừ 4(T). Tính I


*

(B = 2pi .10^ - 7dfracNIr Rightarrow I = dfracB.r2pi .10^ - 7.N = dfrac5.10^ - 4.0,052pi .10^ - 7.20 approx 2A)


*

Một dây dẫn uốn nắn thành vòng tròn có nửa đường kính R đặt trong không khí. Cường độ cái điện chạy trong khoảng dây là I. Độ lớn chạm màn hình từ vì dòng điện này gây nên tại trung tâm của vòng dây được tính bởi công thức

A. Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong ko khí

B. B = 2 π . 10 7 R I

C. B = 2 π . 10 7 I R

D. B = 2 π . 10 - 7 I R


Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kính R = 10cm mang dòng điện I = 50A.

Bạn đang xem: Cuộn dây tròn bán kính r 5cm

a) Tính độ bự của vectơ chạm màn hình từ tại trọng tâm vòng dây.

b) trường hợp cho dòng điện bên trên qua vòng dây có bán kính R" = 4R thì cảm ứng từ tại trung tâm vòng dây tất cả độ mập là bao nhiêu?


Một size dây tròn bán kính R = 10 (cm), có 50 vòng dây gồm dòng năng lượng điện 10 (A) chạy qua, để trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là:

A. B = 2. 10 - 3 (T).

C. B = 1,256. 10 - 4 (T).

D. B = 6,28. 10 - 3 (T).


Một khung dây tròn nửa đường kính R = 10 (cm), tất cả 50 vòng dây bao gồm dòng điện 10 (A) chạy qua, đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại trung tâm khung dây là:

A. B = 2.10-3 (T)

B. B = 3,14.10-3 (T).

C. B = 1,256.10-4 (T).

D. B = 6,28.10-3 (T)


Một khung dây dẫn tròn mỏng dính phẳng gồm 500 vòng dây, nửa đường kính của từng vòng dây là 10cm, đặt trong chân không. Mẫu điện chạy trong những vòng dây có cường độ I = 10A. Cảm ứng từ tại tâm O của size dây có độ mập gần đúng là

A. 0,031T

B. 0,042T

C. 0,051T

D. 0,022T


Một form dây dẫn tròn mỏng phẳng bao gồm 500 vòng dây, nửa đường kính của mỗi vòng dây là 10cm, để trong chân không. Cái điện chạy trong các vòng dây bao gồm cường độ I = 10A. Chạm màn hình từ tại vai trung phong O của size dây bao gồm độ phệ gần đúng là

A. 0,031T

B. 0,042T

C. 0,051T

D. 0,022T


Cuộn dây tròn dẹt gồm 20 vòng, bán kính là p. Cm. Khi có dòng điện lấn sân vào thì tại trung ương của vòng dây mở ra từ trường là B = 2 . 10 - 3 T . Tính cường độ mẫu điện trong cuộn dây.

A. 500 mA

B. 50 A

C. 0,05 A

D.

Xem thêm: National System Of Conservation Area Of A Triangle, The Law Of Sines

5A


Cuộn dây tròn bán kính 2p cm, 100 vòng, đặt trong ko khí gồm dòng điện 2A chạy qua.Tính cảm ứng từ tại trung ương vòng dây.