Đề kiểm tra 45 phút môn chất hóa học lớp 8 Chương 2 – bội nghịch ứng hóa học: trong phương trình hoá học sau: CaCO3 + HC1 CaCl2 + CO2 + H2O. Hệ số của những chất trong phương trình hoá học tập là gần như số nguyên. Tổng thông số của phương trình là…

*

Phần trắc nghỉệm (3đ)

1.  Trong phương trình hoá học sau: CaCO3 + HC1 CaCl2 + CO2 + H2O

Hệ số của những chất trong phương trình hoá học tập là phần lớn số nguyên. Tổng hệ số của phương trình là

A. 8. B. 5. C. 6. D.7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 1 tiết chương 2 lớp 8

2. Đốt cháy khí butan C4H10 trong khí oxi có mặt khí cachonic cùng nước. Biết số gam khí oxi phán ứng là 20,8 gam, số gam cacbonic là 17,6 gam và số gam nước là 9 gam. Số gam butan đốt cháy là

A.5,8 gam. B. 29,4 gam

C. 12,2 gam. D. 9 gam.

3. Mang đến natri vào nước nhận được NaOH với khí hiđro, phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn đúng thí nghiệm trên?

A. Na2 + H2O NaOH + H2.

B. Na2 + H2O NaOH + H.

C. 2Na + 2 H2O 2NaOH + H2.

D. Mãng cầu + H2O NaOH + H2.

4. Đốt cháy 32 gam khí oxi với khí hiđro nhận được 36 cm3 nước (lỏng) (khối lượng riêng biệt của nước là lg/ml). Trọng lượng khí hiđro đã tham gia bội phản ứng là

A. 40 gam. B. 4 kg. C. 4 gam. D. 0,4 gam.

5. Hiện tượng lạ nào sau đây là hiện tượng trang bị lí?

A. Trong hỗn hợp axit clohiđric, kim loại nhôm tan hoàn toàn sinh ra nhôm clorua, khí hiđro.

B. Trộn khí nitơ cùng hiđro đưa về điều kiện thích hợp thu được khí amoniac (NH3).

C. Ở áp suất cao ánh sáng thấp, khí oxi họá lỏng gồm màu xanh.

D. Khí hiđro nhẹ được dùng làm coi thường khí cầu, tuy thế dễ nổ vì hoá phù hợp với khí oxi tỏa các nhiệt.

6. Cho phương trình hoá học:

FeS2 + O2 ( o) Fe2O3 + SO2

Tỉ lệ số phân tử của những chất tham gia và tạo ra thành trong bội nghịch ứng hoá học tập là

A.2: 8: l: 4

B. 2: 7: 2: 4


Quảng cáo


C. 4: 11: 2: 8.

D. 4: 11: 3: 8.

Phần trường đoản cú luận (7đ)

1. (3đ) Điền hộ số tương thích để xong xuôi các phương trình hoá học, cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong những phản ứng hoá học tập sau:

a)

… Al +..

O2  ( o) ……Al2O3

b)

… Al +..

H2SO4 ( o)…..A12(SO4 )3+….H2

c)

… NH3+…O2

( o) NO+ H2O.

d)

… fe +..

 Cl2 ( o) FeCl3

e) …C2H6O +…..O2 -> …CO2 +….H2O

g) …

 (…CaO + …H_3PO_4 o …Ca_3left( PO_4 ight)_2 + …H_2O.)

2. (2đ) phản ứng cháy của khí metan CH4 vào khí oxi có mặt khí cacbonic và hơi nước

a) Viết phương trình hoá học.

b) Trong bội phản ứng số nguyên tử của thành phần nào không thay đổi trước và sau bội nghịch ứng?

c) Phân tử của chất nào đổi mới đổi, phân tử của hóa học nào chế tạo ra thành?

d) Nêu phương pháp làm thí nghiêm để chứng tỏ rằng sự cháy của metan là hiện tượng hoá học?

3. (2đ) Đốt sắt trong khí oxi nhận được oxit sắt từ Fe304.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Nếu cân nặng sắt làm phản ứng là 16,8 gam, khối lượng khí oxi là 6,4 gam và khối lượng oxit fe từ thu được là 20,88 gam. Tính năng suất phản ứng.

*

Phần trắc nghiêm (3 điểm) vấn đáp đúng từng câu được 0,5 điểm

1. C


Quảng cáo


Cảu 2. A

Phương trình hoá học:

2C4H10 + 1302 ( o) 8C02 + 10H20

mbutan + moxi = mcacbonic + mnước

mbutan = mcacbonic + mnước – moxi =17,6 + 9 – 20,8 = 5,8 (gam).

3. C

4. C

Khối lượng của nước: (m = V.D = 36.1 = 36) (gam).

Khối lượng hiđro đã phản ứng: (36 – 32 = 4) (gam).

5. C Câu 6. C

Phần từ bỏ luận (7đ)

1.. (3đ) Điền hệ số tương thích để dứt các phương trình hoá học tập sau, cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa những chất trong bội phản ứng hoá học:

a) 4A1 + 302 ( o) 2A1203

4 : 3 : 2

—- 2 AI +3H2S04 ( o) Al2( S04)3 + 3H2

2 : 3 : 1 : 3

4 NH3 + 5 02 ( o) 4 NO + 6 H20.

4 : 5 : 4 : 6

2 sắt + 3 Cl2 ( o) 2FeCl3.

2 : 3 : 2

C2H60 + 302 ( o) 2C02 + 3H20.

1 : 3 : 2 : 3

3 CaO + 2 H3PO4 ( o) Ca3(PO4)2 + 3 H2O.

3 : 2 : 1 : 3

2. (2đ)

a. Phương trình của phản ứng:

CH4 + 2O2 ( o) CO2 + 2H2O

b) Số nguyên tử cùa các nguyên tố đều giữ nguyên (không thế đổi) trước và sau phản ứng.

Xem thêm: Nếu Có Cơ Hội Giới Thiệu Với Bạn Bè Quốc Tế Về Tuổi Trẻ Việt Nam Thông Qua Một Bộ Sưu Tập Tem

c) liên kết trong phân tử của metan CH4 và phân tử Oxi O2 bị phá vỡ, phân tử bóc các nguyên tử. Một nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử O tạo ra phán tử CO2. Nhị nguyên tử H liên kết với một nguyên tử O tạo phân tử H2O

d) Để chứng minh sự cháy của metan là hiện tượng kỳ lạ hoá học tập phải chứng minh sản phẩm của phản bội ứng là phần lớn chất new sinh. Có tác dụng lạnh tổng thể sản phẩm có hơi nước xuất hiện, rồi cho thành phầm đi qua hỗn hợp nước vôi trong dư, nước vôi vẩn đục chứng tỏ có khí CO2. H2O cùng CO2 là phần nhiều chất có tính chất khác chất ban sơ là CH4 cùng O2.