- Nguyên tử luôn trung hòa về điện, dẫu vậy khi nguyên tử nhường nhịn hay nhấn thêm electron thì nó trở thành bộ phận mang điện điện thoại tư vấn là ion.

Bạn đang xem: Điện tích của ion

b) Sự chế tạo thành cation

- Thí dụ: Sự sinh ra cation của nguyên tử $Li,(Z=3)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^1$

$1s^2,,2s^1 ,longrightarrow , 1s^2 ,+, 1e$

Hay: $Li , longrightarrow , Li^+ ,+, 1e$

- Kết luận: trong những phản ứng hóa học, để đạt được thông số kỹ thuật bền của khí hiếm, nguyên tử sắt kẽm kim loại có xu hướng nhường electron phần ngoài cùng mang lại nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành bộ phận mang điện dương hotline là ion dương tốt cation.

$ns^1$ dường $1e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^+$

$ns^2$ dường $2e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^2+$

$ns^2,,np^1$ nhường $3e$ $longrightarrow$ Ion $M^3+$

$Longrightarrow$ tên cation được gọi theo thương hiệu kim loại.

Thí dụ: $Li^+$ call là $cation,, liti$

c) Sự tạo thành anion

- Thí dụ: Sự sinh ra anion của nguyên tử $F,(Z=9)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^2,,2p^5$

$1s^2,,2s^2,,2p^5 ,+, 1e ,longrightarrow , 1s^2,,2s^2,,2p^6$

Hay: $F ,+, 1e ,longrightarrow , F^-$

- Kết luận: trong số phản ứng hóa học, để đạt được thông số kỹ thuật bền của khí hiếm, nguyên tử phi kim có xu thế nhận thêm $e$ của nguyên tử các nguyên tố khác nhằm trở thành bộ phận mang năng lượng điện âm điện thoại tư vấn là ion âm hay anion.

$ns^2,,np^3$ nhấn $3e$ $longrightarrow$ Ion $X^3-$

$ns^2,,np^4$ dấn $2e$ $longrightarrow$ Ion $X^2-$

$ns^2,,np^5$ thừa nhận $1e$ $longrightarrow$ Ion $X^-$

$Longrightarrow$ thương hiệu anion được call theo tên gốc axit (trừ $O_2$ - điện thoại tư vấn là anion oxit).

Thí dụ: $F^-$ call là $anion,, florua$

2. Ion 1-1 nguyên tử cùng ion âm đa nguyên tử

a) Ion 1-1 nguyên tử

- Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ 1 nguyên tử.

- Thí dụ:

+ Cation $Li^+$, $Na^+$, $Mg^2+$, $Al^3+$...

+ Anion $F^-$, $Cl^-$, $S^2-$...

b) Ion nhiều nguyên tử

- Ion đa nguyên tử là phần nhiều nhóm nguyên tử mang điện tích dương tốt âm.

- Thí dụ:

+ Cation amoni $NH_4^+$...

+ Anion hiđroxit $OH^–$, anion sunfat $SO_4^2-$

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử $NaCl$

+ Nguyên tử $Na$ nhịn nhường $1e$ đến nguyên tử $Cl$ để đổi mới ion dương $Na^+$.

$Na ,longrightarrow , Na^+ ,+, 1e$

+ Nguyên tử $Cl$ nhận $1e$ tự $Na$ để trở thành ion âm $Cl^-$.

$Cl ,+, 1e ,longrightarrow , Cl^-$

+ quy trình được trình diễn như sau:

$,,,,,Na ,,,,,+,,,,, Cl ,,,,, longrightarrow ,, Na^+ ,,+,,,,, Cl^- onumber \ (2,8,1),,,,,,(2,8,7),,,,,,,,,,,,(2,8),,,,,,,,,,(2,8,8)$

+ hai ion tạo thành thành $Na^+$ cùng $Cl^-$ sở hữu điện tích ngược dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo cho phân tử $NaCl$:

$Na^+ ,+, Cl^- ,longrightarrow , NaCl$

+ làm phản ứng chất hóa học trên có thể biểu diễn bởi phương trình chất hóa học sau:

*

- Kết luận: link ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể $NaCl$

- Ở thể rắn, $NaCl$ tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể $NaCl$, những ion $Na^+$, $Cl^-$ được phân bố luân phiên phần đông đặn và có trật tự trên những đỉnh của hình lập phương nhỏ. Bao quanh mỗi ion đều sở hữu 6 ion ngược dấu links với nó.

*

2. Tính chất chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion rất bền vững do lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể lớn.

- những hợp hóa học ion phần nhiều khá rắn, khó nóng chảy, khó cất cánh hơi.

- những hợp hóa học ion hay tan những trong nước.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Cao Ah Của Tam Giác Abc, Cho Tam Giác Abc Với A(45),B(

- khi nóng chảy, khi phối hợp trong nước, chúng sinh sản thành hỗn hợp dẫn điện. Ở tâm trạng rắn, tinh thể ion ko dẫn điện.