*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau: (a) etylamin phản ứng được với dung dịch hcl

Khi đến metylamin và anilin lần lượt chức năng với HBr cùng dung dịch FeCl2 sẽ thu được hiệu quả nào dưới đây ?


Bốn ống thử đựng những hỗn đúng theo sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có sự bóc tách lớp các chất lỏng ?


Cho dung dịch metylamin cho đến dư theo thứ tự vào từng ống nghiệm đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa sót lại là :


Mùi tanh của cá tạo ra bởi láo lếu hợp các amin và một trong những tạp chất khác. Để đánh tan mùi tanh của cá, trước lúc nấu nên


Cho anilin công dụng vừa đủ với dung dịch HCl nhận được 38,85 gam muối. Trọng lượng anilin đã phản ứng là


Amin bậc nhất, 1-1 chức X chức năng vừa đầy đủ với lượng HCl gồm trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam tất cả hổn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tính năng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bởi axit HCl, tạo nên 17,64 gam muối. Amin bao gồm công thức là


Cho 0,76 gam các thành phần hỗn hợp X có hai amin đối kháng chức, có số mol bởi nhau, bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, nhận được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin tất cả phân tử khối nhỏ hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X tác dụng với hỗn hợp HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề nghị 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là


Hỗn phù hợp X tất cả AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư chiếm được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin tới dư vào trong dung dịch A chiếm được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, mang lại từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào dung dịch A chiếm được 9,8 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong dung dịch A theo thứ tự là


Để phản nghịch ứng hết với 400 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,5M cùng FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam lếu hợp có metylamin cùng etylamin gồm tỉ khối đối với H2 là 17,25 ?


Hỗn hợp X gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tính năng với dung dịch NaOH hoàn toản đung nóng cho tới khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 muối bột D và E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) tất cả hổn hợp Z bao gồm 2 amin no đối kháng chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối chọi chức X phản nghịch ứng hoàn toàn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm hai amin đối chọi chức, no, mạch hở tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl thu được 8,85 gam muối. Biết trong láo lếu hợp, số mol nhị amin bởi nhau. Công thức phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức (được trộn cùng với số mol bởi nhau) công dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 2,98 gam muối. Tóm lại nào dưới đây không đúng ?


Cho trăng tròn gam láo hợp gồm 3 amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng tiếp tục của nhau công dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giả dụ 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 cùng thứ từ phân tử khối tăng dần thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X cất (C,H,N). Biết % khối lượng N trong X là 45,16%. Khi đem X công dụng với HCl chỉ sản xuất muối tất cả dạng RNH3Cl. X là:


Khi đến 13,95 gam anilin tính năng hoàn toàn với 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M thì khối lượng của muối phenylamoni clorua chiếm được là


Cho 1 dung dịch chứa 6,75 gam một amin no solo chức, bậc I tính năng với dung dịch AlCl3 dư chiếm được 3,9 gam kết tủa. Amin tất cả công thức là


Cho 30 gam các thành phần hỗn hợp hai amin solo chức chức năng vừa đầy đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch cất 47,52 gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với hỗn hợp FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là
Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Và Kiểm Tra Phần Tiếng Việt Lớp 8 Học Kì 2, Soạn Văn 8: Ôn Tập Và Kiểm Tra Phần Tiếng Việt

Hỗn thích hợp E gồm cha amin no, đơn chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi O2, nhận được CO2, H2O cùng 0,336 lít khí N2 (đktc). Khía cạnh khác, để công dụng với m gam E nên vừa đầy đủ V ml dung dịch HCl 1M. Quý giá của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin cùng trimetylamin yêu cầu dùng 0,3 mol O2 chiếm được CO2, H2O cùng N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên công dụng với dung dịch HNO3 dư, nhận được lượng muối hạt là