Giải Hóa 11 bài xích 5 giúp những em học sinh lớp 11 nắm rõ được kỹ năng và kiến thức về axit, bazơ và điều kiện xảy ra bội nghịch ứng ion vào dung dịch các chất điện li. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 11 chương 1 trang 22, 23.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 5

Giải bài xích tập Hóa 11 bài xích 5 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp sẽ học gì, gọi sơ qua về văn bản học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Giải Hóa 11 bài xích 5 trang 22, 23

Giải bài bác tập SGK Hóa 11 trang 22

Giải bài tập SGK Hóa 11 trang 22


Câu 1

Viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Gợi ý đáp án

a. K2S → 2K+ + S2-

b. Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

c. NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

d. Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH-

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

e. HBrO ⇆ H+ + BrO-

g. HF ⇆ H+ + F-

h. HClO4 ⇆ H+ + ClO4-

Câu 2

Một dung dịch tất cả = 0,010 M. Tính và pH của dung dịch. Môi trường của dung chất dịch này là axit, trung tính xuất xắc kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ trong dung dịch này?

Gợi ý đáp án

= 0,010M = 10-2M ⇒ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

*

Môi trường của dung nhờn này là axit (pH + và OH- trong dung dịch? Hãy cho thấy thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này?


Gợi ý đáp án

pH = 9,0 ≥ = 10-9

*

Cho phenolphtalein trong dung chất dịch này sẽ thấy phenolphtalein gửi thành color hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein thay đổi màu)

Câu 4

Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch những cặp hóa học sau:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2

b. FeSO4 + NaOH (loãng)

c. NaHCO3 + HCl

d. NaHCO3+ NaOH

e. K2CO3 + NaCl

g. Pb(OH)2(r) + HNO3

h. Pb(OH)2(r) + NaOH

i. CuSO4 + Na2S

Gợi ý đáp án

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

b. FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c. NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑

H+ + HCO3- → H2O + CO2↑

d. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

e. K2CO3 + NaCl không có phản ứng

g. Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2H+ Pb2+ + 2H2O

h. Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i. CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS

Câu 5

Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch hóa học điện li chỉ xẩy ra khi:

A. Các chất phản ứng cần là phần đa chất dễ tan.

B. Các chất bội phản ứng yêu cầu là hồ hết chất điện li mạnh.

C. Một vài ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng.


D. Phản ứng chưa phải là thuận nghịch.

Xem thêm: Latex Cơ Bản: Cách Gõ Các Công Thức Toán Học Trong Latex 5, Sử Dụng Latex Soạn Thảo Công Thức Toán Học

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Câu 6

Kết tủa CdS được chế tác thành bằng dung dịch các cặp hóa học nào bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Gợi ý đáp án

- Đáp án B

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

Câu 7

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của bội phản ứng hội đàm ion trong dung dịch tạo thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2