Giải bài xích tập trang 9 bài 1 mệnh đề Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: trong những câu sau, câu nào là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề đựng biến...

Bạn đang xem: Giải bt toán 10 trang 9


Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề, câu như thế nào là mệnh đề đựng biến?

a) (3 + 2 = 7);

b) (4 + x = 3);

c) (x + y > 1);

d) (2 - sqrt5 

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề tủ định của nó.

a) (1794) phân chia hết đến (3);

b) (sqrt 2) là một trong những hữu tỉ:

c) (π 0)".

 

Bài 3 trang 9 sgk đại số 10

Cho những mệnh đề kéo theo

Nếu (a) và (b) cùng chia hết mang lại (c) thì (a+b) chia hết mang lại (c) ((a, b, c) là mọi số nguyên).

Các số nguyên có tận cùng bằng (0) đông đảo chia hết đến (5).

Tam giác cân có hai tuyến đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) phát biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng quan niệm "điều khiếu nại đủ".

c) phân phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng quan niệm "điều kiện cần".

Giải:

a) Mệnh đề đảo:

Nếu (a+b) phân tách hết đến (c) thì (a) cùng (b) phân tách hết cho (c). Mệnh đề sai.

Số phân tách hết cho (5) thì tận cùng bởi (0). Mệnh đề sai.

Tam giác có hai trung tuyến đều nhau thì tam giác là cân. Mệnh đề đúng.

Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau. Mệnh đề sai.

b) (a) với (b) chia hết đến (c) là đk đủ nhằm (a+b) phân chia hết cho (c).

Một số tận cùng bằng (0) là điều kiện đủ để số đó phân chia hết đến (5).

Điều kiện đủ nhằm một tam giác là cân nặng là có hai tuyến đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

c) (a+b) phân tách hết mang đến (c) là đk cần nhằm (a) và (b) phân chia hết cho (c).

Chia hết cho (5) là đk cần để một số có tận cùng bằng (0).

Điều kiện phải để tam giác là tam giác cân là nó bao gồm hai trung tuyến bằng nhau.

Có diện tích s bằng nhau là đk cần nhằm hai tam giác bằng nhau.

 

Bài 4 trang 9 sgk đại số 10

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng quan niệm "điều kiện phải và đủ"

a) một số trong những có tổng các chữ số chia hết đến (9) thì chia hết mang lại (9) cùng ngược lại.

b) Một hình bình hành có những đường chéo cánh vuông góc là một hình thoi cùng ngược lại.

c) Phương trình bậc hai gồm hai nghiệm sáng tỏ khi và chỉ còn khi biệt thức của nó dương.

Giải:

a) Điều kiện buộc phải và đầy đủ để một số trong những chia hết cho (9) là tổng những chữ số của nó phân tách hết cho (9).

b) Điều kiện đề nghị và đủ nhằm tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

Xem thêm: Có Nên Tháo Yếm Xe Máy Khi Sử Dụng Tại Sao ? Có Nên Tháo Yếm Xe Máy Khi Sử Dụng

c) Điều kiện bắt buộc và đủ để phương trình bậc hai gồm hai nghiệm rõ ràng là biệt thức của nó dương.