Giải bài tập trang 30 bài bác ôn tập chương I - Vectơ Sách giáo khoa (SGK) Hình học tập 10. Câu 11: mang đến tam giác...

Bạn đang xem: Giải hình 10


Câu 11 trang 30 SGK Hình học 10

Cho tam giác (ABC) gồm (A(3; 5); B(1; 2); C(5; 2)). Trọng tâm của tam giác (ABC) là:

A. (G_1( - 3;4)) B. (G_2(4;0))

C. (G_3(sqrt 2 ;3)) D. (G_4(3;3))

Trả lời:

(G) là giữa trung tâm của tam giác (ABC) nên:

(left{ matrix4 x_G = x_A + x_B + x_C over 3 hfill cr y_G = y_A + y_B + y_C over 3 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix x_G = 3 hfill cr y_G = 3 hfill cr ight.)

Vậy lựa chọn D.

 

Câu 12 trang 30 SGK Hình học tập 10

Cho tứ điểm (A(1, 1); B(2, -1); C(4, 3); D(3, 5)). Chọn mệnh đề đúng.

A. Tứ giác (ABCD) là hình bình hành

B. Điểm (G(2;5 over 3)) là giữa trung tâm của tam giác (BCD)

C. (overrightarrow AB = overrightarrow CD )

D. (overrightarrow AC ,overrightarrow AD ) cùng phương

Trả lời:

Ta có:

* (overrightarrow AB = (1; - 2);overrightarrow DC = ( - 1;2) Rightarrow overrightarrow AB e overrightarrow DC ) nên (ABCD) không hẳn là hình bình hành.

* (G) là trọng tâ m của tam giác (BCD) nên: 

(left{ matrixx_G = x_D + x_B + x_C over 3 = 3 hfill cr y_G = y_D + y_B + y_C over 3 = 7 over 3 hfill cr ight.)

* (overrightarrow CD = (1; - 2) Rightarrow overrightarrow AB = overrightarrow CD )

* (overrightarrow AC (3;2),overrightarrow AD (2;4)) nên không cùng phương.

Vậy lựa chọn C.

 

Câu 13 trang 30 SGK Hình học 10

Trong mặt phẳng (Oxy) cho bốn điểm (A(-5; -2); B(-5; 3); C(3; 3); D(3; -2)).

Xem thêm: Một Số Công Thức Tính Nhanh Điểm Uốn Của Đồ Thị Hàm Đa Thức Bậc Ba (Phần 1)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) cùng hướng

B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật

C. Điểm (I(-1; 1)) là trung điểm của (AC)

D. (overrightarrow OA + overrightarrow OB = overrightarrow OC )

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrix overrightarrow AB = (0,5);overrightarrow DC = (0,5) Rightarrow overrightarrow AB = overrightarrow DC hfill cr overrightarrow AD = (8,0) Rightarrow overrightarrow AB .overrightarrow AD = 0 Rightarrow overrightarrow AB ot overrightarrow AD hfill cr ight.)

Vậy (ABCD) là hình chữ nhật . Do đó chọn B

 

Câu 14 trang 30 SGK Hình học tập 10

Cho tam giác (ABC). Đặt (overrightarrow a = overrightarrow BC ;overrightarrow b = overrightarrow AC )

Các cặp vecto nào dưới đây cùng phương?

A.

(left{ matrix 2overrightarrow a + overrightarrow b hfill cr overrightarrow a + 2overrightarrow b hfill cr ight.)

B. 

(left{ matrix overrightarrow a - 2overrightarrow b hfill cr overrightarrow 2a - overrightarrow b hfill cr ight.)

C.

(left{ matrix overrightarrow 5a + overrightarrow b hfill cr - 10overrightarrow a - 2overrightarrow b hfill cr ight.)

 D. 

(left{ matrix overrightarrow a + overrightarrow b hfill cr overrightarrow a - overrightarrow b hfill cr ight.)

Trả lời:

Xét mệnh đề c) ta có: ( - 10overrightarrow a - 2overrightarrow b = - 2(5overrightarrow a + overrightarrow b ))

Vậy

(left{ matrix overrightarrow 5a + overrightarrow b hfill cr - 10overrightarrow a - 2overrightarrow b hfill cr ight.)