I. CÁCH XÁC ĐỊNH HOÁ TRỊ MỘT NGUYÊN TỐ

+ Quy ước: Gán đến H hoá trị I, chọn làm solo vị.

Bạn đang xem: Giải hóa 8 bài hóa trị

+ Một nguyên tử của nhân tố khác liên kết với bao nhiêu nguyên tử Hiđro thì nói yếu tố đó bao gồm hoá trị bằng bấy nhiêu.

Ví dụ: HCl: Cl gồm hoá trị I; H2O: O bao gồm hóa trị II; NH3: N có hóa trị III

+ dựa vào khả năng liên kết của những nguyên tố khác với O. (Hoá trị của oxi bằng 2 1-1 vị, Oxi tất cả hoá trị II).

Ví dụ: K2O: K bao gồm hoá trị I; BaO: Ba có hóa trị II

– Hoá trị của group nguyên tử:

Ví dụ: so với chất HNO3 thì đội NO3 gồm hoá trị I vì liên kết với cùng một nguyên tử H.

H2SO4 thì team SO4 tất cả hoá trị II vì liên kết với 2 nguyên tử H.

HOH : nhóm OH gồm hóa trị I

H3PO4: nhóm PO4 có hóa trị III.

* Kết luận:

– Hoá trị là con số bộc lộ khả năng link của nguyên tử yếu tắc này với nguyên tử yếu tố khác.

– Hóa trị của một thành phần được khẳng định theo hóa trị của H lựa chọn làm đơn vị và hóa trị của O là 2 solo vị.

II. QUY TẮC HOÁ TRỊ

1. Nguyên tắc hóa trị:

*CTTQ:

*
với x, y, a, b là những số nguyên

*Quy tắc: trong CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nhân tố này bằng tích của chỉ số với hóa trị của nhân tố kia. Luật lệ này đúng cho tất cả B là nhóm nguyên tử.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Để Hàm Số Có Đúng 1 Cực Trị

2. Vận dụng:

a. Tính hoá trị của một nguyên tố:

Để tính hóa trị của một nguyên tố, ta thực hiện như sau:

+ gọi a là hóa trị nguyên tố yêu cầu tìm.


+ phụ thuộc vào quy tắc hóa trị để tìm a

Ví dụ 1: search hóa trị Cu vào CuCl2 biết Cl có hóa trị I

Giải: gọi a là hóa trị của Cu, theo nguyên tắc hóa trị ta có: 1 . A = I . 2

=> a = II

Vậy Cu bao gồm hóa trị II

Ví dụ 2: Tính hóa trị của Ca trong hợp hóa học CaCO3 biết CO3 gồm hóa trị II

Coi cả nhóm CO3 là một trong nguyên tố bao gồm hóa trị II

Ta có:

*
=> a . 1 = 1 . II a = II

* nhận xét: a.x = b.y = BSCNN

b. Lập cách làm hoá học tập của hợp hóa học theo hoá trị:

Để lập cách làm hóa học tập của hợp chất theo hóa trị, ta có tác dụng như sau:

+ Viết công thức dạng chung: AxBy

+ Áp dụng quy tắc về hóa trị: x.a = y.b với a, b lần lượt là hóa trị của thành phần A cùng B

+ đưa thành tỉ lệ:

*

+ lấy x = b (hoặc x = b’) với y = a (hoặc y = a’) nếu như a’, b’ là hồ hết số nguyên dễ dàng và đơn giản hơn đối với a với b