(eqalign và a),,14 over 23 + 5 over 21 - 4 over 23 + 0,5 + 16 over 21 cr & b),,3 over 7.191 over 3 - 3 over 7.331 over 3 cr & c),,9.left( - 1 over 3 ight)^3 + 1 over 3 cr & d),,15.1 over 4:left( - 5 over 7 ight) - 251 over 4:left( - 5 over 7 ight) cr )


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng:

- quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ nhằm tính cực hiếm biểu thức.

- đặc thù giao hoán, kết hợp, nhân cung cấp giữa phép nhân và phép cộng.


Lời giải chi tiết

(eqalign & a),,14 over 23 + 5 over 21 - 4 over 23 + 0,5 + 16 over 21 cr và = left( 14 over 23 - 4 over 23 ight) + left( 5 over 21 + 16 over 21 ight) + 0,5 cr & = 1 + 21 over 21 + 0,5 cr và = 1 + 1 + 0,5 = 2,5 cr & b),,3 over 7.191 over 3 - 3 over 7.331 over 3 cr & = 3 over 7.left( 191 over 3 - 331 over 3 ight) cr và = 3 over 7.left( 19 - 33 ight) cr & = 3 over 7.left( - 14 ight) = - 6 cr và c),,9.left( - 1 over 3 ight)^3 + 1 over 3 cr & = 9.left( - 1 over 27 ight) + 1 over 3 = - 1 over 3 + 1 over 3 = 0 cr & d),,15.1 over 4:left( - 5 over 7 ight) - 251 over 4:left( - 5 over 7 ight) cr & = left( 151 over 4 - 251 over 4 ight):left( - 5 over 7 ight) cr & = left( - 10 ight):left( - 5 over 7 ight) cr và = left( - 10 ight).left( - 7 over 5 ight) =dfrac(-10).(-7)5= 14 cr )