(a) Sai, glucozơ là hợp chất no mà lại vẫn tính năng với Br2 do gồm nhóm chức –CHO.

Bạn đang xem: Glucozo và axetilen đều là hợp chất

(b) Sai, cả glucozơ với fructozơ phần lớn tráng bạc.

(c) Đúng

(d) Đúng, vì tạo C17H35COO2Cakhông tan

(e) Sai, amilozơ mạch không nhánh

(f) Sai, khử glucozơ bằng H2.

(g) Sai, tơ nilon, nitron là tơ tổng hợp.


Hòa tan trọn vẹn 5,4 gam Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được V lít H­2 (ở đktc). Cực hiếm của V là


Cho 7,36 gam láo lếu hợp có Al với Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% nhận được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng dung dịch nhận được sau bội phản ứng là


Thủy phân hoàn toàn 19,6 gam tripeptit Val-Gly-Ala trong 300 ml hỗn hợp NaOH 1M đun nóng. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, thu được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X có metyl propionat, metyl axetat với 2 hidrocacbon mạch hở đề nghị vừa đủ 1,27 mol O2, tạo thành 14,4 gam H2O. Nếu mang lại m gam X bên trên vào hỗn hợp NaOH dư thấy bao gồm 0,08 mol NaOH gia nhập phản ứng. Giá trị của m là?


Hỗn đúng theo X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol tất cả hổn hợp X phải dùng toàn diện 0,54 mol O2. Thành phầm cháy tất cả CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,38 mol). Mang đến lượng X bên trên vào hỗn hợp KOH dư thấy tất cả a mol KOH thâm nhập phản ứng. Quý hiếm của a là:


Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học trong hàng bị oxi hóa khi tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng là


Cho hàng gồm những chất sau: vinyl axetat, metyl fomat, phenyl axetat, tristearin. Số chất trong hàng trên khi bị thủy phân trong dung dịch NaOH dư (t°) tạo nên ancol là


Để pha trộn etyl axetat trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta lắp phép tắc như hình vẽ sau:

Hóa chất được bỏ vào bình 1 trong các thí nghiệm bên trên là


Chất X được chế tạo thành trong cây cối nhờ quy trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là hóa học rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm dung dịch tăng lực trong y học, lên men Y thu được Z với khí cacbonic. Hóa học X và Z lần lượt là


Cho hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 với Fe(NO3)2 tan không còn trong 400 ml dung dịch KHSO4 0,4M. Sau bội phản ứng thu được dung dịch Y chỉ cất 29,52 gam muối th-nc và 0,448 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). đến dung dịch NaOH dư vào Y thì tất cả 8,8 gam NaOH bội nghịch ứng. Hỗn hợp Y hòa tan tối đa m gam bột Cu. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Mg(NO3)2 ở nhiệt độ thường.

(2) cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp Ba(HCO3)2.

(3) Cho hỗn hợp bột Cu cùng Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) vào hỗn hợp HCl dư.

(4) Chp 1,2x mol sắt kẽm kim loại Zn vào dung dịch chứa 2,1x mol FeCl3.

(5) mang lại dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp AgNO3 dư.

Xem thêm: ĐạI HọC SàI GòN - Trường Đại Học Sài Gòn

(6) cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam