*

Cho những phân tử sau: KCl, H 2 O , N 2 và N a 2 O .Bạn sẽ xem: H2s là links gì

Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố thứu tự là: H = 1, N = 7, O = 8, mãng cầu = 11, Cl = 17, K = 19.

Bạn đang xem: H2s là liên kết gì

Xác định loại liên kết hoá học trong số phân tử trên (liên kết ion, links cộng hoá trị phân cực hay links cộng hoá trị ko cực)?


*

Dãy gồm những chất vào phân tử chỉ có link cộng hoá trị phân rất là

A. O 2 , H 2 O , NH 3 B. H 2 O , HF , H 2 S

C. HCl , O 2 , H 2 S D. HF , Cl 2 , H 2 O

3. Cho các phân tử: Al2O3, N2, Br2, CO2, H2S, LiF, MgO, PH3, HBr, NaCl, K2O, CaCl2, C2H4, SO2, 

a. Xác định loại links hoá học trong những phân tử. Cho thấy liên kết nào ko phân cực, links nào có phân cực. Phân tử nào không phân cực?

b. Khẳng định số oxi hóa của mỗi nguyên tố trong số phân tử trên.

c. Xác định ĐHT, CHT của mỗi nguyên tố trong số phân tử:

Al2O3, N2, Br2, CO2, H2S, LiF, MgO, PH3, HBr, NaCl

Cấu hình electron nguyên tử X cùng Y lần lượt là một s 2 2 s 2 2 phường 6 3 s 2 3 p 6 4 s 1 và 1 s 2 2 s 2 2 p 5 link hoá học thân nguyên tử X với nguyên tử Y thuộc một số loại liên kết

A. đến - nhận. B. Kim loại.

C. Ion D. Cộng hoá trị.

Đặc điểm chung của những phân tử hợp hóa học hữu cơ là

1. Thành phần nguyên tố chủ yếu là C cùng H.

2. Nhiều phần không rã trong nước nhưng lại tan vào dung môi hữu cơ

3. Links hóa học hầu hết là link cộng hoá trị.

4. Link hoá học đa số là links ion.

5. Dễ cất cánh hơi, khó cháy.

6. Phản bội ứng hoá học xẩy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

A. 4, 5, 6.

B. 1, 2, 3.

C. 1, 3, 5.

D. 2, 4, 6.

Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 1 - Giải Toán 10: Ôn Tập Chương 1

Một gen tất cả số nucleotid là 3000 nucleotid, tính:

b) Số nucleotid từng loại biết rằng A= 2/3 G

c) Số liên kết hidro

d) Số link cộng hoá trị của gen

a, 

Số chu kì xoắn : C = 3000 : 20 = 150 ( chu kì xoắn )

b, 

Tổng số nu : 

A = T = 3000 . 20% = 600 ( nu )

G = X = 3000 . 30% = 900 ( nu )

c, Số links H2 : H = N + G = 3000 + 900 = 3900 (lk)

d,CÔng thức hóa trị : 2N - 2 = 2.3000 - 2 = 5998 (lk) 

Câu d không có thể lắm ^^

Khi phản ứng hoá học xảy ra trong số những nguyên tử có thông số kỹ thuật electron ở trạng thái cơ phiên bản là 1 s 2 2 s 1 với 1 s 2 2 s 2 2 p. 5 thì link này là

A. Link cộng hoá trị bao gồm cực .

B. Link cộng hoá trị không cực

C. Link ion

D. Link kim loại

2324. Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết cộng hoá trị không có cực và liên kết ion. Biết độ âm điện: O = 3,44 ; N = 3,04; na = 0,93; H = 2,2; Ca =1,0; Cl = 3,16.