Hiđro có 3 đồng vị là 1H, 2H, 3H Oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O. Vào tự nhiên, loại phân tử nước gồm phân tử khối lớn số 1 là:
Bạn đang xem: Hidro có 3 đồng vị

Nước tất cả công thức : H2O : phân tử khối của nước lớn nhất lúc phân tử khối của H và O là béo nhất

=> 3H cùng 18O là lớn nhất => M H2O = 3 . 2 + 18 = 24


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách ra từ không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị có số khối vừa phải 40,08 đvC. Nhì đồng vị này có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang đến M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B có 2 đồng vị 10B với 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một láo hợp tất cả hai đồng vị có số khối trung bình 31,1 và có tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 cùng tổng số hạt không sở hữu điện bằng 0,55 lần tổng thể hạt với điện. Số nơtron của đồng vị có số khối to hơn là
Xem thêm: Trường Đại Học Mở Ha Nội Xét Tuyển Học Bạ Ở 4 Ngành, Trường Đh Mở Hà Nội Xét Tuyển Học Bạ Ở 4 Ngành

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% cùng X3 chỉ chiếm 3,1%. Toàn bô khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, thành phần Clo gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có xác suất số lượng tương xứng là 75% cùng 25%. Yếu tố Cu gồm 2 đồng vị trong số đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong những số ấy Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là