Bài bao gồm đáp án. Bộ bài xích tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 2: Nito- Photpho (P1). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, bao gồm phần xem tác dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Nitơ biểu thị tính khử trong phản bội ứng với hóa học nào dưới đây ?

A. H2.B. O2.C. Mg.D. Al.

Bạn đang xem: Hóa 11 chương 2 trắc nghiệm

Câu 2: cộng hóa trị của Nito trong hợp chất nào sau đấy là lớn nhất?

A. NCl$_3$B. NOC. NH$_3$D. Cả A cùng B

Câu 3:Để tách riêng NH3ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3trong công nghiệp fan ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi vào dư.B. Cho các thành phần hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.C. Nén và có tác dụng lạnh tất cả hổn hợp để hòa lỏng NH3.D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4đặc.

Câu 4:Chỉ áp dụng dung dịch HNO3loãng, hoàn toàn có thể nhận biết được từng nào chất rắn riêng biệt sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 5:Trong công nghiệp, photpho được pha trộn từ phản ứng nung lếu láo hợp những chất nào tiếp sau đây ?

A. Quặng photphorit, đá xà vân với than cốcB. Quặng photphorit, cat và than cốcC. Diêm tiêu, than gỗ và lưu huỳnhD. Cat trắng, đá vôi và sođa

Câu 6:Thành phần chủ yếu của quặng photphorit là

A. CaPHO4B. NH4H2PO4.C. Ca(H2PO4)2.D. Ca3(PO4)2.

Câu 7:Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

A. Supephotphat kép rứa độ dinh dưỡng thấp hơn supephotphat đơn.B. Nitơ và photpho là nhì nguyên tố luôn luôn phải có cho sự sống.C. Toàn bộ các muối hạt nitrat hầu hết bị sức nóng phân hủy.D. Toàn bộ các muối hạt đihiđrophotphat mọi rễ chảy trong nước.

Câu 8:Cho 2 muối X, Y vừa lòng điều kiện sau:

X + Y → không xẩy ra phản ứng.X + Cu → không xẩy ra phản ứng.Y + Cu → không xảy ra phản ứng.X +Y + Cu → xẩy ra phản ứng.

X với Y là

A. Mg(NO3)2và KNO3B. Fe(NO3)3và NaHSO4.C. NaNO3và NaHCO3D. NaNO3và NaHSO4.

Câu 9:Cho Cu và dung dịch H2SO4loãng chức năng với chất X (một một số loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Còn mặt khác khí X chức năng với hỗn hợp NaOH thì giữ mùi nặng khai thoát ra. Hóa học X là

*

A. Amophot.B. Amoni nitrat.C. Urê.D. Natri nitrat.

Câu 10:Dãy nào sau đây gồm những chất cơ mà nguyên tố nitơ có chức năng vừa miêu tả tính lão hóa vừa tính khử khi tham gia phản ứng hóa học?

A. NH3, N2O5, N2, NO2B. NH3, NO, HNO3, N2O5C. N2, NO, NO2, N2O5D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 11:Cho khí NH3dư đi thủng thẳng vào dung dịch X (chứa tất cả hổn hợp CuCl2, FeCl3, AlCl3) thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y ta được chất rắn Z, rồi mang lại luồng khí NH3dư đi thư thả qua Z nung nóng thu được chất rắn R. Trong R chứa:

A. Cu, Al, FeB. Al2O3và Fe2O3C. Sắt D. Al2O3và Fe

Câu 12:Muối X là phù hợp chất cất nguyên tố N. X có các phản ứng sau:

X+ NaOH→Y + Z+ A

X → T+ A

X quan trọng là chất nào bên dưới đây?

A. NH4NO3 B. NH4Cl C. NH4HCO3 D. (NH4)2HPO4

Câu 13:Để pha trộn ra 2 lít NH3từ N2và H2với công suất 25% thì nên thể tích N2ở cùng đk là:

A. 8 lít B. 4 lítC. 2 lítD. 1 lít

Câu 14: Supephotphat 1-1 được sản xuất xuất phát điểm từ 1 loại quặng chứa:

73% Ca$_3$(PO$_4)_2$; 26% CaCO$_3$ và 1% SiO$_2$.

Tỉ lệ tỷ lệ của P$_2$O$_5$ vào supephotphat 1-1 là đến trên có mức giá trị là:

A. 26,75%B. 20,35%C. 20,5%D. 21,64%

Câu 15:Có những nhận định và đánh giá sau về muối amoni:

Tất cả muối amoni phần nhiều tan vào nước;Các muối amoni hầu hết là chất điện li mạnh, phân li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ có môi trường bazơ;Muối amoni các phản ứng với dd kiềm giải hòa khí amoniac;Muối amoni yếu bền so với nhiệt.

Nhóm gồm các nhận định đúng :

A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4

Câu 16:Nhúng thanh Al vào hỗn hợp HNO3loãng, ko thấy tất cả khí thoát ra. Kết luận nào sao đó là đúng:

A. Al không phản ứng cùng với ddHNO3loãngB. Al bị bị động hóa vào ddHNO3loãngC. Al bội phản ứng vớiHNO3tạo ra muối hạt amoniD. Cả A với B gần như đúng

Câu 17:Để nhận thấy ion NO3$^-$thường dùng thuốc test là Cu với dung dịch H2SO4loãng vị vì:

A. Tạo thành khí gồm màu nâu. B. Tạo thành dung dịch có màu vàng.C. Tạo thành kết tủa màu sắc vàng. D. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong ko khí.

Xem thêm: Top 25 Màu Tóc Cho Nam Da Ngăm Đen Sành Điệu Và Sáng Khuôn Mặt 2022

Câu 18:Nhiệt phân Fe(NO3)2trong bình kín, không đựng không khí thu được

A. FeO, NO2, O2B. Fe(NO2)2, O2C. Fe2O3, NO2, O2D. Fe, NO2, O2

Câu 19:Hoá chất để phân biệt bố dd riêng biệt biệt: HCl, HNO3, H2SO4:


A. Dùng giấy quỳ tím, dd bazơ, B. Dùng muối tung Ba$^2+$, Cu kim loại,C. Cần sử dụng dd muối bột tan của Ag$^+$ D. Dùng dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.

Câu 20: cho những phản ứng sau:

Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 3H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3CaSO$_4$ + 2H$_3$PO$_4$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 2H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 2CaSO$_4$+ Ca(HPO$_4)_2$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 4H$_3$PO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3Ca(H$_2$PO$_4)_2$Ca(OH)$_2$ + 2H$_3$PO$_4$$ ightarrow $ Ca(H$_2$PO$_4)_2$+ 2H$_2$O

Những làm phản ứng xẩy ra trong quá trình điều chế supephotphat kép từ bỏ Ca$_3$(PO$_4)_2$ là: