Đường link công khai minh bạch việc làm cho của sinh viên sau khi tốt nghiệp bên trên trang thông tin điện tử của học viện: https://portal.ptit.edu.vn/bao-cao-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-2020-cua-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong/.

Kết quả khảo sát sinh viên có vấn đề làm trong khoảng thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, nghành nghề dịch vụ đào tạo, được điều tra khảo sát ở năm gần kề trước năm tuyển chọn sinh, đối tượng người dùng khảo sát là sv đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (BVH)

-->