Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đang phản ứng. Tên thường gọi của este là
Bạn đang xem: Khi đốt cháy hoàn toàn

Gọi CTPT của este no, 1-1 chức, mạch hở là $C_nH_2nO_2,,,(n geqslant 2)$

(C_nH_2nO_2 + dfrac3n - 22O_2xrightarrowt^onCO_2 + nH_2O)

(n_CO_2 = n_O_2 o n = dfrac3n - 22 o n = 2)

( o C_2H_4O_2,,,, Leftrightarrow ,,,HCOOCH_3) (metyl fomiat)


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại 0,15 mol este solo chức X công dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng ngừng thì lượng NaOH phản nghịch ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm cơ học thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X hợp ý các tính chất trên là


Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai hóa học Y cùng Z đều sở hữu phản ứng tráng bạc, Z công dụng được với Na ra đời khí H2. Chất X là


Thực hiện tại phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đối chọi chức với dung dịch NaOH chiếm được một muối hạt Y và ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z yêu cầu 3,024 lít O2 (đktc) nhận được lượng CO2 các hơn cân nặng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút nhận được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A 1-1 chức với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối bột B cùng hợp chất hữu cơ C. đến C phản ứng với mãng cầu dư thu được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn chiếm được khí D tất cả tỉ khối so với O2bằng 0,5. Lúc oxi hóa C bằng CuO được chất hữu cơ E ko phản ứng cùng với AgNO3/NH3. Xác định CTCT của A?


Hai este X, Y bao gồm cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Mang đến 6,8 gam lếu hợp tất cả X và Y tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH bội nghịch ứng tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z cất 4,7 gam ba muối. Trọng lượng muối của axit cacboxylic gồm phân tử khối to hơn trong Z là


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, solo chức thì số mol CO2 sinh ra thông qua số mol O2 đang phản ứng. Tên thường gọi của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic solo chức và một ancol đối chọi chức) chiếm được 0,22 gam CO2 cùng 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn đúng theo X tất cả vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Tỷ lệ số mol của vinyl axetat trong X là


Este X tất cả các đặc điểm sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X sản xuất thành CO2 và H2O tất cả số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường xung quanh kiềm được hóa học Y (tham gia bội nghịch ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một các thành phần hỗn hợp X tất cả hai hóa học hữu cơ đối chọi chức. Mang lại X phản bội ứng vừa đủ với 500 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau bội phản ứng, thu được hỗn hợp Y có hai muối của nhị axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho cục bộ lượng rượu thu được ở trên công dụng với na (dư), có mặt 3,36 lít H2 (ở đktc). Các thành phần hỗn hợp X gồm


Cho m gam hỗn hợp gồm hai hóa học hữu cơ đối kháng chức, mạch hở công dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 11,2 gam KOH, thu được muối bột của một axit cacboxylic cùng một ancol X. Cho toàn cục X tác dụng hết với na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai hóa học hữu cơ kia là


Đốt cháy trọn vẹn 3,42 gam láo hợp tất cả axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Cân nặng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã biến hóa như cố nào?


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X có hai este đồng phân đề nghị dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu mang đến m gam X tác dụng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong các số đó có a mol muối bột Y với b mol muối Z (MY


Xem thêm: Bảng Đạo Hàm Lượng Giác Có Mũ, Có Căn, Đạo Hàm Thuận Và Ngược Lớp 11


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát