*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Kí hiệu nguyên tử cho ta biết điều gì

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon tách bóc ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng có 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị có số khối vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này còn có số nơtron hơn hèn nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B và 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một lếu hợp gồm hai đồng vị gồm số khối vừa phải 31,1 và tất cả tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 cùng tổng số phân tử không sở hữu điện bởi 0,55 lần tổng cộng hạt với điện. Số nơtron của đồng vị gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài Tự Tình Của Hồ Xuân Hương, Tự Tình (Bài Ii)

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% cùng X3 chiếm phần 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, yếu tắc Clo bao gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có tỷ lệ số lượng khớp ứng là 75% với 25%. Thành phần Cu bao gồm 2 đồng vị trong những số ấy 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo ra hợp hóa học CuCl2 trong đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là