Mệnh đề quan liêu hệ là một trong chủ điểm quan tiền trọng, cần nắm vững trong học tiếng anh. Bài từ bây giờ hsnovini.com Review sẽ share tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ which


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ tốt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải say mê rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.
Xét lấy ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi vật dụng vật, động vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ tình dục

Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay số đông trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

- làm chủ từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ mang đến động từ trong mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể thay thế cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* các trường hợp hay sử dụng “that”:

- lúc đi sau các bề ngoài so sánh nhất

- khi đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh trường đoản cú đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- khi đi sau những đại tự bất định, đại từ đậy định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* những trường thích hợp không cần sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ thiết lập cho danh từ bỏ chỉ bạn hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Những trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mở đầu mang đến mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ Anh chỉ lý do, thường ráng cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: sửa chữa từ chỉ chỗ chốn, thường ráng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường chũm cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai các loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác minh và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết cho chân thành và ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ là danh trường đoản cú không xác định và không dùng dấu phẩy phân cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm thông tin về một người, một vật hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không độc nhất vô nhị thiết phải gồm trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh từ bỏ là danh từ xác minh và được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vết phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta chú ý các điểm sau:

- khi danh từ mà lại nó xẻ nghĩa là 1 trong những danh trường đoản cú riêng

- khi danh từ nhưng nó bổ nghĩa là 1 trong tính từ download (my, his, her, their)

- khi danh từ nhưng nó ngã nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

 

IV. Một số để ý trong mệnh đề quan hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan lại hệ tất cả giới từ bỏ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bởi who.

Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan tiền hệ xác minh , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Những cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa những đại từ quan hệ quản lý từ who, which, that rất có thể được rút gọn gàng thành cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* giả dụ mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door lớn me are professors.

* giả dụ mệnh đề quan hệ là mệnh đề thụ động thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành nhiều động tự nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ giới tính có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

Xem thêm: Quẻ Thiên Trạch Lý Giải Đoán, Ứng Dụng Quẻ 10 Thiên Trạch Lý Giải Đoán


+ The woman, who is very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan tiền hệ với to be trước một ngữ giới tự (một giới từ bắt đầu kết hợp với các danh từ bỏ theo sau)


Ví dụ: