Mở đầu chương trình Hoá 11 là chương Sự điện li. Trong chương này ta tìm hiểu cụ thể hơn về axit, bazơ, muối đã học ở lớp 8. Học về Axit, bazơ, muối lớp 11 là đi sâu hơn về bản chất của nó, để từ đó hiểu được tính chất của axit, bazơ, muối.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
và giải thích xem hiện tượng này liên quan đến tính chất nào của axit, bazơ, muối lớp 11 nhé!