Mở đầu lịch trình Hoá 11 là chương Sự năng lượng điện li. Vào chương này ta tra cứu hiểu ví dụ hơn về axit, bazơ, muối vẫn học nghỉ ngơi lớp 8. Học về Axit, bazơ, muối lớp 11 là đi sâu rộng về bản chất của nó, nhằm từ đó hiểu được đặc thù của axit, bazơ, muối.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
và lý giải xem hiện tượng lạ này liên quan đến tính chất nào của axit, bazơ, muối lớp 11 nhé!