Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

B1: Dùng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau:a) C2H2, CH4, SO2b)dd glucozo, rượu etylic, axit axetic 


*

b)Cho AgNO3 sẽ thấy tráng bạc của glucôzơ (C6H12O6)C6H12O6 + 2AgNO3 + 2NH3 +H2O --> OHCH2 - (CHOH)4- COOH + 2Ag + 2NH4NO3.Cho C2H5OH, , chất béo vào nước nhận biết được chất béo(RCOO)3C3H5 + 3H2O --> C3H5(OH)3 + 3RCOOHcòn lại là C2H5OH


a) Đưa quỳ ẩm ѵào các khí:– SO2 Ɩàm quỳ hoá đỏ nhạt :SO2+ H2O –> H2SO3 – Hai hidrocacbon ko hiện tượng * Dẫn 2 hidrocacbon qua dd AgNO3/NH3:– C2H2 tạo kết tủa ѵàng Ag2C2C2H2+ 2AgNO3+ 2NH3 -> Ag2C2+ 2NH4NO3– C2H4 ko hiện tượng 


Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng:

a. Rượu etylic, axit axetic, hồ tinh bột. c) Rượu etylic, glucozơ, axit axetic

b. Rượu etylic, glucozơ, hồ tinh bột. d) Glucozơ, hồ tinh bột, axit axetic.

Bạn đang xem: Nhận biết rượu etylic axit axetic và glucozo


 Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau:

a) Rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic.

b) Khí metan, etilen, cacbon đioxit.


 

a)

-Dùng quỳ tím để nhận biết ra axit axetic.

-Hai chất lỏng còn lại cho vào ống nghiệm đựng nước, chất nào tan hoàn toàn tạo thành hỗn hợp đồng chất là rượu etylic, chất nào không tan nổi lên trên, hỗn hợp tách thành hai lớp riêng biệt là dầu ăn.

b)

 lấy mẫu thử và đánh dấu

- cho dung dịch nước vôi trong ( Ca(OH)2) vào các mẫu thử

+ mẫu thử nào xuất hiên kết tủa trắng -> CO2

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

+ mẫu thử nào khong hiện tượng -> CH4 và C2H4 (1)

- dẫn mẫu thử nhóm (1) qua dung dịch brom

+ mẫu thử nào làm mất màu dd -> C2H4

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

- còn lại là CH4

 

 

 

 


Đúng 9

Bình luận (0)

a) Cho các chất hoà vào nước:

- Tan hết: C2H5OH

Tan không hết: CH3COOH

- Không tan: dầu ăn

b) 

Dẫn qua dd Ca(OH)2 dư:

- Có kết tủa trắng: CO2

CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O

- Không hiện tượng: C2H4. CH4 (1)

Dẫn (1) qua dd Br2 dư:

- Mất màu Br2: C2H4

C2H2 + 2Br2 ---> C2H4Br2

- Không hiện tượng: CH4


Đúng 5
Bình luận (0)

Nêu phương pháp nhận biết các chất sau:

a. Rượu etylic, axit axetic, chất béo

b. Rượu etylic, glucozo, saccarozo

Tinh bột, glucozo, saccarozo


Lớp 9 Hóa học Bài 56. Ôn tập cuối năm
1
0
Gửi Hủy

a) Cho các chất tác dụng với kim loại Na:

- Na tan dần, có sủi bọt khí: C2H5OH, CH3COOH (1)

\(C_2H_5OH+Na\rightarrow C_2H_5ONa+\dfrac{1}{2}H_2\\CH_3COOH+Na\rightarrow CH_3COONa+\dfrac{1}{2}H_2\)

- Không hiện tượng: (RCOO)3C3H5

Cho QT thử với (1): 

- Chuyển đỏ: CH3COOH

- Chuyển tím: C2H5OH

b) Cho các chất tác dụng với Na:

- Na tan, có sủi khí: C2H5OH

\(C_2H_5OH+Na\rightarrow C_2H_5ONa+\dfrac{1}{2}H_2\)

- Không hiện tượng: C6H12O6, C12H22O11 (1)

Cho (1) tác dụng với dd AgNO3/NH3:

- Có kết tủa trắng bạc: C6H12O6

\(C_6H_{12}O_6+Ag_2O\underrightarrow{NH_3}C_6H_{12}O_7+2Ag\downarrow\)

- Không hiện tượng: C12H22O11


Đúng 1

Bình luận (0)

Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. Dung dịch axit axetic, dung dịch rượu etylic, dung dịch axetilen. Viết PTHH nếu có


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Trích mỗi chất một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử : 

Cho quỳ tím lần lượt vào từng mẫu thử : 

- Hóa đỏ : axit axetic

Cho dung dịch Br2 lần lượt vào hai mẫu thử còn lại : 

- Mất màu : dung dịch C2H4 

- Không HT : C2H5OH 

C2H4 + Br2 => C2H4Br2 


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho các dung dịch sau: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic.

Bằng phương pháp hóa học nhận biết từng chất.


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết rượu etylic, axit axetic, dd NaCl, dd glucozơ


Lớp 9 Hóa học Bài 56. Ôn tập cuối năm
1
0
Gửi Hủy

Trích mẫu thử

Cho giấy quỳ tím vào

- mẫu thử chuyển màu đỏ là axit axetic

Cho mẫu thử còn vào dung dịch AgNO3

- mẫu thử tạo kết tủa trắng là NaCl

\(NaCl + AgNO_3 \to AgCl + NaNO_3\)

Cho hai mẫu thử còn vào dung dịch AgNO3/NH3

- mẫu thử tạo kết tủa trắng là glucozo

- mẫu thử không hiện tượng là rượu etylic


Đúng 1

Bình luận (0)

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.


Lớp 9 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

REFER

- Dùng Na, khi đó chỉ có C2H5OH cho sủi bọt khí H2:C2H5OH + Na ----> C2H5ONa + 1/2H2Các mẫu thử còn lại không hiện tượng gì-Etyl axetat có tính chất giống chất béo, nên cho tác dụng với xút ở nhiệt độ cao, nhận ra etyl axetat-còn lại axit axetat


Đúng 0

Bình luận (3)

Tham khảo:

- Dùng Na, khi đó chỉ có C2H5OH cho sủi bọt khí H2:C2H5OH + Na ----> C2H5ONa + \(\dfrac{1}{2}\)H2Các mẫu thử còn lại không hiện tượng :-Etyl axetat có tính chất giống chất béo, nên cho tác dụng với xút ở nhiệt độ cao, nhận ra etyl axetat-còn lại axit axetat


Đúng 1

Bình luận (0)

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba lộ mất nhãn chứa các dung dịch sau : axit axetic .rượu etylic .và glucozo .Viết phương trình hóa học nếu có .

Xem thêm: Bài 5 Trang 21 Sgk Hóa 9 Bài 5: Luyện Tập Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit


Lớp 9 Hóa học Đề kiểm tra cuối học kì II
1
0
Gửi Hủy

- Trích các mẫu thử

- Nhúng quỳ tím vào từng mẫu thử, mẫu làm quỳ chuyển đỏ là axit axetic.

- Cho 2 mẫu còn lại tác dụng với dd AgNO3 trong môi trường NH3, mẫu có kết tủa trắng bạc xuất hiện là glucozo, mẫu còn lại không cho hiện tượng là rượu etylic. 


Đúng 1

Bình luận (0)

Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hsnovini.com