Câu vấn đáp được chuẩn xác chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của chúng tôi.


*

Sự hình thành links ion:

* $K_2S$:

$2$ nguyên tử $K$ từng nguyên tử nhường nhịn $1$ electron mang đến nguyên tử $S$ để biến đổi thành cation $K^+$, đôi khi nguyên tử $S$ nhấn $2$ electron của $2$ nguyên tử $K$ để trở thành anion $S^2-$.

$2K + S → 2K^+ + S^2-$

Ion $K^+$, $S^2-$ tạo thành thành mang điện tích trái lốt hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo cho liên kết ion vào phân tử $K_2S$

* $CaO$:

Nguyên tử $Ca$ nhường $2$ electron đến nguyên tử $O$ để biến đổi thành cation $Ca^2+$, đồng thời nguyên tử $O$ dìm $2$ electron của nguyên tử $Ca$ để trở thành anion $O^2-$

$Ca + O → Ca^2+ + O^2-$

Ion $Ca^2+, O^2-$ tạo thành thành với điện tích trái lốt hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion trong phân tử $CaO$

* $MgCl_2$:

Nguyên tử $Mg$ dường $2$ electron mang đến $2$ nguyên tử $Cl$ để chuyển đổi thành cation $Mg^2+$, mặt khác $2$ nguyên tử $Cl$, mỗi nguyên tử nhận $1$ electron của nguyên tử $Mg$ để biến thành anion $Cl^-$

$Mg + 2Cl → Mg^2+ + 2Cl^-$

Ion $Mg^2+, Cl^-$ tạo nên thành mang điện tích trái dấu hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion vào phân tử $MgCl_2$

* $Al_2O_3$:

$2$ nguyên tử $Al$ từng nguyên tử nhường nhịn $3$ electron đến $3$ nguyên tử $O$ để đổi khác thành cation $Al^3+$, bên cạnh đó $3$ nguyên tử $O$, từng nguyên tử dìm $2$ electron của nguyên tử $Al$ để trở thành anion $O^2-$

$2Al + 3O → 2Al^3+ + 3O^2-$

Ion $Al^3+, O^2-$ tạo ra thành với điện tích trái vết hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion vào phân tử $Al_2O_3$

* $Na_2O$:

$2$ nguyên tử $Na$ mỗi nguyên tử dường $1$ electron cho nguyên tử $O$ để thay đổi thành cation $Na^+$, đồng thời nguyên tử $O$ nhận $2$ electron của nguyên tử $Na$ để trở thành anion $O^2-$

$2Na + O → Na^+ + O^2-$

Ion $Na^+, O^2-$ tạo ra thành sở hữu điện tích trái vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, khiến cho liên kết ion vào phân tử $Na_2O$

* $Na_2S$:

$2$ nguyên tử $Na$ từng nguyên tử dường $1$ electron mang lại nguyên tử $S$ để chuyển đổi thành cation $Na^+$, đôi khi nguyên tử $S$ dìm $2$ electron của nguyên tử $Na$ để biến thành anion $S^2-$

$2Na + S → Na^+ + S^2-$

Ion $Na^+, S^2-$ chế tạo ra thành sở hữu điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, làm cho liên kết ion trong phân tử $Na_2S$