Cho tập hòa hợp A = -2 ; 0 ; 7 . Viết tập thích hợp B cá phân số 

*
 mà m, n ∈ A. ( trường hợp có

hai phân số bằng nhau thì chỉ việc viết một phân số)

Bài 11.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 6

Tìm những cặp phân số bằng nhau trong những phân số sau đây:

*
; ;
*
; ;
*
;
*
;
*
;
*
.

Bài 12.

Trong các phân số sau đây, tìm các cặp phân số không bởi phân số nào trong số phân số còn lại.

a)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;

b)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;

Bài 13.

Điền số phù hợp vào nơi trống:

-1/2 = …/18 ; -2/3 = …/18 ; -5/6 = …/18 ; -8/9 =…/18.

Bài 14.

Tìm các số nguyên x cùng y biết: 7/x = y/27 = -42/54.

Bài 15.

Viết toàn bộ các phân số bằng 20/48 cơ mà tử và chủng loại là các số tự nhiên có nhị chữ số.

Bài 16.

Viết toàn bộ các phân số bởi 65/85 mà tử và mẫu là các số thoải mái và tự nhiên có cha chữ số.

Bài 17.

Trong các phân số sau đây, phân số làm sao là phân số tối giản : -16/25 ; 30/84 ; 91/112 ; -27/-25 ‘ -182/385?

Bài 18.

Viết dạng tổng quát của những phân số bằng 42/119.

Bài 19.

Chứng tỏ rằng đều phân số bao gồm dạng n+1/2n+3 (n ∈ N) rất nhiều là phân số về tối giản.

Bài 20.

Chứng tỏ rằng các phân số có dạng 2n+3/3n+5 (n ∈ N) phần nhiều là phân số tối giản.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ:

Bài 1

a) 1/2 b) -8/15 c) 7/-15 = -7/15 d) 1/4 e) 8/9 g) 6/11

Bài 2

a) -3/4 b) 1/12 c) -16/35 d) -3/5 e) 3/7 g) 11/12

Bài 3

a) 7/90 b) 9/15 c) -6/5 d) -7/15 e) 1/25 g) -189/220

Bài 4

a) một nửa b) 3 c) 1/64 d) 125 e) 9/4

Bài 5

a) 7/6 b) 155.9.20/13 c) -4/3 d) -7/4 e) 6/7 g) 106/111.

Bài 6

a) -11/18 b) -3/2 c) 49/78 d) 7/5 e) 23/11 g) -13/33

Bài 7

a)

*
=
*
 = 
*

b) 

*
=
*
 =
*

c)

*
 = 
*
 =
*
=
*

Bài 8

a)  

*
*
 = 
*

b)

*
 =
*
 = 
*
 = 2.

c)  

*
*
 = 1.

Bài 9

a) 3/10 h b) ba phần tư h c) 4/3 h

Bài 10

B = -2/7; 0/-2 (hoặc 0/7 ) ; -2/-2 (hoặc 7/7 ) ; 7/-2

Bài 11

*
=
*
;
*
*
*
=
*

Bài 12

a) Phân số đề nghị tìm là 5/3.

b) Phân số phải tìm là -3/2.

Bài 13

-1/2 = -9/18 ; -2/3 = -12/18 ; -5/6 = -15/18 ; -8/9 =-16/18.

Bài 14

Đs: x = -9 ; y = -21.

Bài 15

20/48 = (20:4)/(48:4) = 5/12 . Nhân cả tử và chủng loại của phân số 5/12 thứu tự với 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 ta được tất cả các phân số buộc phải tìm.

Bài 16

65/85 = (65:5)/(85:5) = 13/17. Nhân cả tử và mẫu của phân số 13/17 theo thứ tự với 8, 9, 10 … , 57, 58 ta được toàn bộ các phân số đề xuất tìm.

Bài 17

Có 2 phân số về tối giản là : -16/25 với -27/125.

Bài 18

42/119 = (42:7)/(119:7) = 6/17. Dạng tổng quát : 6k/17k ( k ∈ Z, k ≠ 0).

Bài 19

Gọi d là ước phổ biến của n+1 với 2n+3 ( d∈ N). Ta có: (n+1) phân chia hết mang lại d và (2n+3) phân chia hết mang đến d và (2n+3) chia hết đến d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> phân tách hết mang đến d hay là 1 chia hết đến d. Suy ra d = 1. Những phân số dạng (n+1)/(2n+3) tối giản.

Xem thêm: Các Phạm Trù Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật + Ví Dụ + Gợi Mở + Phân Tích

Bài 20

Gọi d là ước chung của (2n+3) và 3n+5 (d∈ N) . Ta có: (2n+3 ) phân chia hết đến d với (3n+5) phân chia hết cho d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> phân tách hết cho d , suy ra : <2(3n+5)-3(2n+3)> chia hết đến d hay như là một chia hết đến d. Do đó d = 1 và những phân số dạng (2n+3)/(3n+5) (n∈ N) là về tối giản.

 

 

 

 

 

 

 

bài viết gợi ý:
1. Phương thức xác định một trong những chia hết mang đến 7 2. Triết lý và bài bác tập ôn tập siêng đề tập hợp toán 3. Một số trong những bài tập phần tập đúng theo và thành phần của tập hòa hợp lớp 6 4. Một số trong những bài tập phần tập hòa hợp và phần tử của tập phù hợp lớp 6 5. Siêng đề: phương thức giải bài bác tập Bội chung nhỏ tuổi nhất 6. Siêng đề: phương thức giải bài bác tập Ước chung lớn số 1 7. Chuyên đề: cách thức giải bài tập về số nguyên tố, phù hợp số