*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác $ABC$ với tía đường cao $AA";,BB";,CC"$ . điện thoại tư vấn $H$ là trực trọng tâm của tam giác đó. Lựa chọn câu đúng.

Bạn đang xem: Số đường chéo của đa giác 10 cạnh


Cho hình thang $ABCD m , m AB$ tuy nhiên song với $CD,$ con đường cao $AH.$ Biết (AB = 7cm;,CD = 10cm) , diện tích của $ABCD$ là (25,5cm^2) thì độ nhiều năm $AH$ là:


Cho hình bình hành $ABCD,$ đường cao ứng với cạnh $DC$ là (AH = 6cm); cạnh (DC = 12cm) . Diện tích của hình bình hành $ABCD$ là:


Cho hình thoi $ABCD$ gồm hai đường chéo $AC$ với $BD$ cắt nhau tại $O.$ Biết (OA = 12cm), diện tích s hình thoi $ABCD$ là (168cm^2). Cạnh của hình thoi là:


Cho hình chữ nhật ABCD tất cả (AD = 8cm,;AB = 9cm). Các điểm $M, m N$ bên trên đường chéo cánh $BD$ làm sao để cho $BM = MN = ND.$ Tính diện tích s tam giác $CMN.$


Cho hình chữ nhật $ABCD$. Bên trên cạnh $AB$ lấy M . Tìm địa chỉ của M để (S_MBC = dfrac14S_ABCD)


Cho hình vuông vắn $MNPQ$ nội tiếp tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ (hình vẽ). Biết (S_MNPQ = 484cm^2.;) Tính (S_ABC).


*

Cho tam giác $ABC$ có diện tích s (12cm^2) . Call $N$ là trung điểm của $BC, m M$ bên trên $AC$ làm sao để cho (AM = dfrac13AC) , $AN$ cắt $BM$ trên $O$ .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tỉ Lệ Hay Tỷ Lệ, Hệ Lụy Từ Nhiều Thập Niên Tranh Cãi Y, I


Cho tam giác (ABC,,,widehat A = 90^0,,,AB = 6cm,,,AC = 8cm.) Hạ $AH ot BC,$ qua (H) kẻ (HE ot AB,,,HF ot AC) với(E in AB;F in AC).


Cho hình bình hành $ABCD$ có (CD = 4cm) , mặt đường cao vẽ từ bỏ $A$ mang đến cạnh $CD$ bằng $3cm.$ gọi $M$ là trung điểm của $AB.$$DM$ cắt $AC$ trên $N.$


Cho hình bình hành $ABCD$ tất cả (widehat B = 120^0,AB = 2BC.) gọi $I$ là trung điểm của $CD, m K$ là trung điểm của $AB.$ Biết chu vi hình bình hành $ABCD$ bởi $60cm.$ Tính diện tích s hình bình hành $ABCD.$


Tam giác $ABC$ tất cả hai trung con đường $AM$ cùng $BN$ vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích s tam giác kia theo nhì cạnh $AM$ cùng $BN.$