toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguyên tử magie (số hiệu nguyên tử là 12, số khối là 24) có

A. 12 proton, 12 nơtron, 12 electron.

Bạn đang xem: Số hiệu nguyên tử mg

B. 24 proton, 12 nơtron, 12 electron.

C. 12 proton, 12 nơtron, 24 electron.

D. 12 proton, 24 natron, 24 electron.


*


Nguyên tử nhân tố X bao gồm 12 proton với 12 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là

A. X 12 24

B. X 12 12

C. X 24 24

D. X 24 12


Cho nguyên tử yếu tố X gồm 12 proton và 12 nơtron. Kí hiệu nguyên tử đúng của X là?

A. X 24 12

B.  X 12 24  

C.  X 24 24  

D.  X 12 12


Một nguyên tử gồm 12 proton với 12 nơtron trong phân tử nhân. Điện tích của ion chế tạo thành khi nguyên tử này bị mất 2 electron là

A. 2+

B. 12+

C. 24+

D. 10+


Câu 2: Tổng phân tử proton, nơtron và electron vào nguyên tử của nhân tố R là 40.

a) xác minh số hiệu nguyên tử với số khối của R? Biết trong nguyên tử R số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 12.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. Trình diễn sự phân bố những electron trên những obitan của R?


Nguyên tố có số khối là 167 và số hiệu nguyên tử là 68. Nguyên tử của nhân tố này có

A. 55 proton, 56 electron, 55 nơtron.

B. 68 proton, 68 electron, 99 nơtron.

C. 68 proton , 99 electron, 68 nơtron.

D. 99 proton, 68 electron, 68 nơtron.


Câu 10: Số hạt proton có trong 0,125 mol nguyên tử là

Câu 11: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Số hạt proton của X là

A. 10. B. 12. C. 20. D. 24.

Câu 12: Nguyên tử X có 6 electron. Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là

A. -6. B. 6+. C. 6. D. 0

Câu 13: dãy thứ tự mức năng lượng nào dưới đây không đúng?

A. 2p B. 3s C. 3p D. 3p

Câu 14: Nguyên tử X cùng Y có đặc điểm sau:

- X bao gồm 2 lớp electron, tất cả 4 electron sống phân mức tích điện cao nhất.

- Y tất cả 3 lớp electron, có 2 electron ở lớp bên ngoài cùng.

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. X với Y phần lớn là kim loại. B. X cùng Y đông đảo là phi kim.

C. X là kim loại, Y là phi kim. D. X là phi kim, Y là kim loại.

Câu 15: Nguyên tử X gồm 4 lớp electron. Số electron về tối đa rất có thể có nghỉ ngơi lớp thứ N của X là

A. 6. B. 8. C. 18. D. 32.

Câu 16: Nguyên tử X tất cả tổng số hạt cơ bản là 46 và gồm số khối bởi 31. Tổng cộng hạt có điện của nguyên tử X là

A. 14. B. 15. C. 28. D. 30.

Câu 17: vào tự nhiên, nitơ gồm hai đồng vị bền: 14N, 15N và oxi có bố đồng vị bền: 16O, 17O, 18O. Số một số loại phân tử N2O tối đa hoàn toàn có thể được tạo cho từ những đồng vị bên trên là

A. 6. B. 9. C. 12. D.

Xem thêm: Kế Hoạch Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phụ Đạo Học Sinh Yếu Lop 5, Kế Hoạch Bồi Dưỡng Và Phụ Đạo Hs Lớp 5

18.

Câu 18: Mg gồm 2 đồng vị là X với Y. Đồng vị X có số khối là 24. Nguyên tử khối vừa đủ của Mg là 24,4. Tỉ lệ thành phần số nguyên tử giữa X với Y là 3/2. Số khối của đồng vị Y là