Câu hỏi :

Tại một điểm, đại lượng đo bởi lượng năng lượng mà sóng âm truyền sang một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng vào một solo vị thời hạn là


*