I. Ankan là gì? bí quyết và bí quyết gọi tên AnKan

1. Ankan là gì, phương pháp cấu tạo?

– Ankan là rất nhiều hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử chỉ có links đơn C-C, C-H tất cả công thức chung là: CnH2n+2 (n≥1).

Bạn đang xem: Tên nhánh ankan

– Hợp hóa học trong dãy Ankan bao gồm công thức dễ dàng nhất đó là metan: CH4

*
Công thức cấu trúc và mô hình phân tử của metan

2. Tên thường gọi của Ankan (danh pháp)

– cách gọi thương hiệu Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Etan ; C3H8: Propan ; C4H10: Butan ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octan ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* giải pháp nhớ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách điện thoại tư vấn tên Ankan lúc mạch cacbon tất cả nhánh:

+ chọn mạch chủ yếu : là mạch dài nhất có khá nhiều nhóm rứa nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon vào mạch chính ban đầu từ phía sát nhánh hơn.

+ điện thoại tư vấn tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm (tên ankan khớp ứng với số nguyên tử cacbon vào mạch chính).

 Ví dụ: 

*

II. đặc thù vật lí của Ankan

– các ankan các không tung trong nước mà lại dễ tan trong các dung môi cơ học và đa số là những chất không màu.

– Ở ánh sáng thường, các ankan từ bỏ C1 mang lại C4 sống trạng thái khí; từ bỏ C5 đến khoảng chừng C18 ở trạng thái lỏng; từ khoảng tầm C18 trở lên sống trạng thái rắn.

– nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng của ankan nói phổ biến đều tăng theo số nguyên tử C vào phân tử tức là tăng theo phân tử khối. Ankan nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế và Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) trong công nghiệp

– Metan và những đồng đẳng được bóc từ khí thiên nhiên và dầu mỏ.

b) Trong phòng thí nghiệm

– Khi đề xuất một lượng nhỏ tuổi metan, bạn ta nung natri axetat cùng với vôi tôi xút, hoặc có thể cho nhôm cacbua chức năng với nước:

– nhiệt phân muối hạt Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– riêng với CH4 có thể dùng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– cần sử dụng làm dung môi, dầu chất trơn tru và có tác dụng nhiên liệu như CH4 dùng trong đèn xì nhằm hàn, giảm kim loại.

Xem thêm: Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Là Trường Công Lập, Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tp

– Để tổng hợp nhiều chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt tự CH4 điều chế được nhiều chất khác nhau: hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH và anđehit fomic HCHO.