*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1bạn dưa vào bảng khối lương vào sgk rồi tính khối lương, dễ lắm chúng ta àtỷ số khối lương e so với p. : Me / Mp = 9,1095 x10 ^ – 28/1, 6726×10 ^ – 24 = 1/1837 tỷ số khối luơnge so với nMe / Mn = 9,1095 x10 ^ – 28/0, 6748×10 ^ – 24 = 1/1839

Tỉ số về cân nặng của electron so với proton là :
Bạn đang xem: Tỉ số khối lượng của electron so với proton

*
Tỉ số về khối lượng của electron đối với nơtron là :
*
bạn coi câu vấn đáp của bản thân nhà :Tỉ số về khối lượng của electron đối với proton
*
Tỉ số về trọng lượng của electron với nơtron
*

(m_Be=9,012u=9,012.1,66.10^-24=1,495992.10^-23left(g ight))


( m_ Be = 15,999 u = 15,999. 1,66. 10 ^ – 24 = 2,655834. 10 ^ – 23 left ( g right ) ) Đúng 1 comment (0) ĐúngBình luận ( 0 )tìm tỉ số trọng lượng của electron đối với proton, nơtron Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ 2 0 gửi Hủy Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I : CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬtỷ số cân nặng electron so với proton : Me / Mp = 9,1095 x10 ^ – 28/1, 6726×10 ^ – 24 = 1/1837 tỷ số khối luợng electron đối với nơtron Me / Mn = 9,1095 x10 ^ – 28/0, 6748×10 ^ – 24 = 1/1839 Đúng 0 bình luận (0) Đúng 0B ình luận ( 0 )Tỉ số về trọng lượng của electron so với proton : ( dfrac 9,1094. 10 ^ – 31 1,6726. 10 ^ – 27 = dfrac 1 1836 )Tỉ số về cân nặng của electron với nơtron : ( dfrac 9,1094. 10 ^ – 31 1,6748. 10 ^ – 27 = dfrac 1 1839 ) Đúng 0 bình luận (0) ĐúngBình luận ( 0 )a ) Hãy tính cân nặng của nguyên tử nito ( bao gồm 7 proton, 7 notron, 7 electron )b ) Tính tỉ số khối lượng của electron vào nguyên tử so với cân nặng của toàn nguyên tử Lớp 10 hóa học 2 0 gởi Hủy Lớp 10 Hóa họca )USD m_N = 7.1,67. 10 ^ – 27 + 7.1,67. 10 ^ – 27 + 7.9,1. 10 ^ – 31 = 2,339. 10 ^ – 26 ( kg ) USDb ) ( dfrac m_e m_ Ngtu = dfrac 7.9,1. 10 ^ – 31 2,339. 10 ^ – 36 = 2,82. 10 ^ – 4 ) Đúng 2 comment (0) Đúng 2B ình luận ( 0 )a .Khối lượng của electron : ( 7 cdot9. 1 cdot10 ^ – 28 = 63.7 cdot10 ^ – 28 left ( g right ) )Khối lượng của proton : ( 7 cdot1. 67 cdot10 ^ – 24 = 11.6 cdot10 ^ – 24 left ( g right ) )Khối lượng của nơtron : ( 7 cdot1. 675 cdot10 ^ – 24 = 11.72 cdot10 ^ – 24 left ( g right ) )Khối lượng của nguyên tử nitơ là : ( 23.42 cdot10 ^ – 24 left ( g right ) )b . ( dfrac 63.7 cdot10 ^ – 28 23.42 cdot10 ^ – 24 cdot100 % = 0.027 % ) Đúng 0 bình luận (2) ĐúngBình luận ( 2 )Cho biết : ( m_e = 9,1095. 10 ^ – 31 kilogam ) ( m_p = 1,6726. 10 ^ – 27 kg ) ( m_n = 1,6750. 10 ^ – 27 kg )Tính khối lượng theo kilogam của một nguyên tử cacbon tất cả 6 proton, 6 nơtron, 6 electron. Tính tỉ số khối của electron so với trọng lượng của toàn nguyên tử Lớp 8 Hóa học bài bác 4: Nguyên tử 1 0 gửi Hủy Lớp 8 Hóa học bài bác 4 : Nguyên tửTính cân nặng theo kilogam của một nguyên tử cacbon gồm 6 proton, 6 nơtron, 6 electron .6.me + 6 mp + 6 mn = 6.9,1. 10 − 28 + 12.1,67. 10 − 24 = 2,005. 10 − 23 ( g ) ” class = ” MathJax_CHTML mjx-chtml ” > m = 6.me + 6 mp + 6 mn6.me + 6 mp + 6 mn = 6.9,1. 10 − 28 + 12.1,67. 10 − 24 = 2,005. 10 − 23 ( g ) ” class = ” MathJax_CHTML mjx-chtml ” > = 6.9,1095. 10 − 31 + 6.1,6726. 10 − 27 + 6.1,6750. 10 − 276.me + 6 mp + 6 mn = 6.9,1. 10 − 28 + 12.1,67. 10 − 24 = 2,005. 10 − 23 ( g ) ” class = ” MathJax_CHTML mjx-chtml ” > = 2.10 – 26 ( kg )

Tính tỉ số khối của electron so với cân nặng của toàn nguyên tử
Xem thêm: Đầu Số 0373 Là Mạng Gì ? Ý Nghĩa Của Đầu Số 0373? Có Phải Số Phát Tài?

( % m_e = dfrac 6.9,1095. 10 ^ – 31 2.10 ^ – 26 . 100 = 0,027 % ) Đúng 3 comment (0) tìm kiếm Tỉ số vè cân nặng của electron số cùng với proton, số với nơtron ? Lớp 10 hóa học 0 0 gởi Hủy olm.vn hoặc hdthoevolutsionataizmama.com ĐúngBình luận ( 0 ) tìm Tỉ số vè trọng lượng của electron số cùng với proton, số với nơtron ? Lớp 10 Hóa họcGửi Hủyolm. Toàn quốc hoặc hdthoevolutsionataizmama.com