Vì ABCD là hình vuông vắn nên (AC = BD = asqrt 2 Rightarrow OA = dfrac12AC = dfracasqrt 2 2)

(SO ot left( ABCD ight) Rightarrow SO ot OA Rightarrow Delta SOA) vuông trên O( Rightarrow SO = sqrt SA^2 - OA^2 = sqrt a^2 - dfraca^22 = dfracasqrt 2 2)

( Rightarrow V_S.ABCD = dfrac13SO.S_ABCD = dfrac13dfracasqrt 2 2.a^2 = dfraca^3sqrt 2 6)

( Rightarrow V = 2dfraca^3sqrt 2 6 = dfraca^3sqrt 2 3)

Đáp án yêu cầu chọn là: d

...Bạn vẫn xem: Tính thể tích khối bát diện hầu hết cạnh aBạn đang xem: Tính thể tích bát diện đều cạnh a

*

*

*

*Xem thêm: Hình Nền Anime Your Name Anime Wallpapers, Your Name Anime Wallpapers

*

Câu hỏi liên quan

Cho khối chóp hoàn toàn có thể tích (V), diện tích s đáy là (S) và độ cao (h). Chọn bí quyết đúng:

Phép vị trường đoản cú tỉ số (k > 0) vươn lên là khối chóp có thể tích (V) thành khối chóp rất có thể tích (V"). Lúc đó:

Cho khối chóp tam giác (S.ABC), trên các cạnh (SA,SB,SC) theo lần lượt lấy các điểm (A",B",C"). Khi đó:

Đáy của hình chóp $S.ABCD$ là một hình vuông vắn cạnh (a). Sát bên (SA) vuông góc với dưới mặt đáy và tất cả độ nhiều năm là (a). Thể tích khối tứ diện (S.BCD) bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (D) thỏa mãn nhu cầu (SA ot left( ABCD ight)) và (AB = 2AD = 2CD = 2a = sqrt 2 SA). Thể tích khối chóp (S.BCD) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) có (SA ot left( ABCD ight)). Biết (AC = asqrt 2 ), cạnh (SC) tạo nên với đáy một góc (60^0) và mặc tích tứ giác (ABCD) là (dfrac3a^22). Hotline (H) là hình chiếu của (A) bên trên cạnh (SC). Tính thể tích khối chóp (H.ABCD).

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả (SA ot SB,SB ot SC,SA ot SC;SA = 2a,SB = b,SC = c). Thể tích khối chóp là:

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) vuông tại (A) và (SB) vuông góc với đáy. Biết (SB = a,SC) hợp với (left( SAB ight)) một góc (30^0) cùng (left( SAC ight)) hợp với đáy (left( ABC ight)) một góc (60^0). Thể tích khối chóp là:

Cho tứ diện (ABCD) có những cạnh (AB,AC,AD) song một vuông góc cùng với nhau, (AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a). Gọi (M,N,P) theo thứ tự là trung điểm của những cạnh (BC,CD,DB). Thể tích (V) của tứ diện (AMNP) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình vuông cạnh (a). Khía cạnh phẳng (left( SAB ight)) cùng (left( SAD ight)) cùng vuông góc với mặt phẳng (left( ABCD ight)). Đường trực tiếp (SC) chế tạo với lòng góc (45^0). điện thoại tư vấn (M,N) lần lượt là trung điểm của (AB) với (AD). Thể tích của khối chóp (S.MCDN) là:

Cho khối lăng trụ tam giác đều (ABC.A_1B_1C_1) có toàn bộ các cạnh bởi (a). Call (M) là trung điểm của (AA_1). Thể tích khối chóp (M.BCA_1) là:

Cho hình chóp mọi $S.ABCD$ có ở kề bên và cạnh đáy bằng $a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác rất nhiều $S.ABC$ tất cả cạnh đáy bởi $a$, góc giữa ở bên cạnh và mặt đáy bằng (60^0). Tính thể tích khối chóp $S.ABC$?

Cho hình chóp phần đa $S.ABCD$ có diện tích đáy là (16cm^2), diện tích s một mặt mặt là (8sqrt 3 cm^2). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác phần nhiều $S.ABC$ bao gồm cạnh đáy bằng $a$ và mặt bên hợp với đáy một góc (60^0). Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

Cho hình chóp tứ giác phần nhiều $S.ABCD$ có độ cao $h$, góc sinh hoạt đỉnh của phương diện bên bằng (60^0). Thể tích hình chóp là:

Thể tích khối chén bát diện đa số cạnh (a) bằng:

Cho hình chóp (S.ABC) đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A,AB = a,AC = asqrt 3 ). Tam giác $SBC$ đều phía bên trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$

Cho hình chóp phần lớn $S.ABCD$ có cạnh đáy bởi $2a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ với $CD$ bằng (asqrt 3 ). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho tứ diện đông đảo $ABCD$ có cạnh bằng $8$. Ở bốn đỉnh tứ diện, nguời ta giảm đi các tứ diện đều bằng nhau có cạnh bởi $x$, biết khối đa diện chế tạo ra thành sau khi cắt rất có thể tích bởi (dfrac34) thể tích tứ diện $ABCD$. Cực hiếm của $x$ là:

Cho hình chóp (S.,ABC) tất cả (AB = AC = 4,,BC = 2,,SA = 4sqrt 3 ), (widehat SAB = widehat SAC = 30^0). Tính thể tích khối chóp (S.,ABC.)

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình vuông cạnh (a), hình chiếu vuông góc của (S) trên dưới mặt đáy nằm trong hình vuông (ABCD). Biết rằng (SA) cùng (SC) chế tạo với đáy các góc bằng nhau, góc giữa (SB) cùng đáy bằng (45^0), góc thân (SD) cùng đáy bằng (alpha ) với ( an alpha = dfrac13). Tính thể tích khối chóp đang cho.

Cho tứ diện (ABCD) có (G) là vấn đề thỏa mãn (overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = overrightarrow 0 ). Mặt phẳng chuyển đổi chứa (BG) và giảm (AC,,,AD) thứu tự tại (M) với (N). Giá trị nhỏ tuổi nhất của tỉ số (dfracV_ABMNV_ABCD) là

Cho tứ diện (ABCD) có thể tích bởi (18). Gọi (A_1) là trung tâm của tam giác (BCD); (left( phường ight)) là mặt phẳng qua (A) sao để cho góc thân (left( p ight)) với mặt phẳng (left( BCD ight)) bởi (60^0). Những đường thẳng qua (B,,,C,,,D) tuy vậy song cùng với (AA_1) cắt (left( p. ight)) theo thứ tự tại (B_1,,,C_1,,,D_1). Thể tích khối tứ diện (A_1B_1C_1D_1) bằng?

Cho khối chóp tứ giác phần đa (S.ABCD) bao gồm cạnh đáy bởi (a) và rất có thể tích (V = dfraca^3sqrt 3 6). Tìm kiếm số (r > 0) sao cho tồn tại điểm (J) phía trong khối chóp mà khoảng cách từ (J) đến các mặt mặt và dưới mặt đáy đều bằng (r)?

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình bình hành. Gọi (M,,,N) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh (AB,,,BC). Điểm (I) nằm trong đoạn (SA). Biết mặt phẳng (left( MNI ight)) chia khối chóp (S.ABCD) thành nhị phần, phần đựng đỉnh (S) có thể tích bởi (dfrac725) lần phần còn lại. Tính tỉ số (dfracIAIS)?

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác đều cạnh bằng (sqrt 6 ). Biết rằng các mặt bên của hình chóp có diện tích bằng nhau và một trong những các ở kề bên bằng (3sqrt 2 ). Tính thể tích nhỏ nhất của khối chóp (S.ABC)

Một khối chóp tam giác bao gồm cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Một lân cận có độ dài bằng (4) và tạo với đáy góc (60^0). Thể tích của khối chóp kia là:

Nếu một khối chóp rất có thể tích bởi (a^3) và ăn diện tích dưới mặt đáy bằng (a^2) thì chiều cao của khối chóp bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình thang, (AD) tuy nhiên song cùng với (BC), (AD = 2BC). Call (E), (F) là nhị điểm theo thứ tự nằm trên các cạnh (AB) với (AD) sao cho (dfrac3ABAE + dfracADAF = 5) ((E,,,F) không trùng cùng với (A)), Tổng giá chỉ trị lớn nhất và giá chỉ trị bé dại nhất của tỉ số thể tích nhị khối chóp (S.BCDFE) và (S.ABCD) là: 

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A,,,BC = 2AB = 2a.) lân cận (SC) vuông góc cùng với đáy, góc thân (SA) với đáy bằng (60^0.) Thể tích khối chóp đó bằng: