*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát


Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 1 đại số 8

hsnovini.com xin reviews đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 8: Ôn tập chương 1 chọn lọc, có đáp án. Tài liệu có 25 trang gồm 53 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Toán 8. Hy vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm Ôn tập chương 1 gồm đáp án này để giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt hiệu quả cao trong bài bác thi môn Toán 8.

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 25 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 53 câu

- giải mã & đáp án: bao gồm


Mời quí độc giả tải xuống để xem khá đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 bao gồm đáp án - Toán lớp 8:

Trắc nghiệm Toán 8

Ôn tập chương 1


Bài 1:Rút gọn nhiều thức 16x2– 4x +

*
ta được hiệu quả nào sau đây?

*


Lời giải

*

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 2:Trong những khai triển hằng đẳng thức sau, triển khai nào sai?

A. (A + B)2= A2+ 2AB + B2

B. (A – B)3= A3– 3A2B – 3AB2+ B3

C. A2– B2= (A – B)(A + B)

D. A3– B3= (A – B)(A2+ AB + B2)


Lời giải

(A – B)3= (A + (-B))3

= A3+ 3.A2.(-B) + 3.A.(-B)2+ (-B)3

= A3– 3A2B + 3AB2– B3

⇒ (A – B)3= A3– 3A2B – 3AB2+ B3là sai

Đáp án cần chọn là: B


Lời giải

3y2– 3y(y – 2) = 36

⇔ 3y2– 3y.y – 3y(-2) = 36

⇔ 3y2– 3y2+ 6y = 36

⇔ 6y = 36

⇔ y = 6

Đáp án phải chọn là: B


Bài 4:Giá trị của biểu thức A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x) là:

A. -16x – 3

B. -3

C. -16x

D. Đáp án khác


Lời giải

A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x)

⇔ A = 2x.3x – 2x.1 – 6x.x – 6x.1 – 3 + 8x

⇔ A = 6x2– 2x – 6x2– 6x – 3 + 8x

⇔ A = -3

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 5:Cho A = 5x(4x2– 2x + 1) – 2x(10x2– 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câuđúng

A. A = 9x

B. A = 18x + 1

C. A = 9x + 1

D. Giá trị của biểu thức A không dựa vào vào biến đổi x


Lời giải

A = 5x(4x2– 2x + 1) – 2x(10x2– 5x – 2) – 9x + 1

⇔ A = 5x.4x2– 5x.2x + 5x.1 – 2x.10x2– 2x.(-5x) – 2x(-2) – 9x + 1

⇔ A = 20x3– 10x2+ 5x – 20x3+ 10x2+ 4x – 9x + 1

⇔ A = 9x – 9x + 1

⇔ A = 1

Vậy cực hiếm của biểu thức A không phụ thuộc vào vào biến đổi x

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bài 6:Kết trái phân tích đa thức 6x2y – 12xy2là:

A. 6xy(x – 2y)

B. 6xy(x – y)

C. 6xy(x + 2y)

D. 6xy(x + y)


Bài 7:Điền solo thức vào khu vực trống: 12x3y2z2– 18x2y2z4= …(2x – 3z2)

A. 6xy2z2

B. 6x2y2z2

C. 6y2z2

D. 6x3y2z2


Lời giải

12x3y2z2– 18x2y2z4= 6x2y2z2.2x – 6x2y2z2.3z2= 6x2y2z2(2x – 3z2)

Vậy 1-1 thức điền vào địa điểm trống là: 6x2y2z2

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 8:Tìm x biết: 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0

*


Lời giải

*

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 9:Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 cùng y = 1991:

A. 5000000

B. 500000

C. 50000

D. 5000


Lời giải

A = x(x – 2009) – y(2009 – x)

⇔ A = x(x – 2009) + y(x – 2009)

⇔ A = (x + y)(x – 2009)

Với x =3009 với y = 1991, quý hiếm của biểu thức là:

A = (3009 + 1991)(3009 – 2009) = 5000.1000 = 5000000

Đáp án cần chọn là: A


Bài 10:Chọn câusai

A. 15x2+ 10xy = 5x(3x + 2y)

B. 35x(y – 8) – 14y(8 – y) = 7(5x + 2y)(y – 8)

C. -x + 6x2– 12xy + 2 = (6xy + 1)(x – 2)

D. X3– x2+ x – 1= (x2+ 1)(x – 1)


Lời giải

Ta có

+) 15x2+ 10xy = 5x.3x + 5x.2y = 5x(3x + 2y)

+) 35x(y – 8) – 14y(8 – y) = 7.5x(y – 8) + 7.2(y – 8)

= (7.5x + 7.2y)(y – 8) = 7(5x + 2y)(y – 8)

+) -x + 6x2– 12xy + 2 = (6x2y – 12xy) – (x – 2)

= (6xy.x – 6xy.2) – (x – 2)

= 6xy(x – 2) – (x – 2)

= (6xy – 1)(x – 2)

+) x3– x2+ x – 1= x2.x – x2+ x – 1

= x2(x – 1) + (x – 1)

= (x2+ 1)(x – 1)

Vậy A, B, D đúng, C sai

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 11:Tích của 1-1 thức x với đa thức (1 – x) là:

A. 1 – 2x

B. X – x2

C. X2– x

D. X2+ x


Lời giải

x(1 – x) = x.1 – x.x = x – x2

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 12:Tích của nhiều thức 4x5+ 7x2và solo thức (-3x3) là:

A. 12x8+ 21x5

B. 12x8+ 21x6

C. -12x8+ 21x5

D. -12x8– 21x5


Lời giải

(4x5+ 7x2).(-3x3) = 4x5.(-3x3) + 7x2.(-3x3) = -12x8– 21x5

Đáp án cần chọn là: D


Bài 13:Thực hiện nay phép tính (x2+ x + 1)(x3– x2+ 1) ta được tác dụng là:

A. X5+ x + 1

B. X5– x4+ x

C. X5+ x4+ x

D. X5– x – 1


Lời giải

(x2+ x + 1)(x3– x2+ 1)

= x2.x3– x2.x2+ x2.1 + x.x3– x.x2+x.1 + 1.x3– 1.x2+ 1.1

= x5– x4+ x2+ x4– x3+ x + x3– x2+ 1

= x5+ x + 1

Đáp án phải chọn là: A


Bài 14:Rút gọn gàng biểu thức A = (x2+ 2 – 2x)(x2+ 2 + 2x) – x4ta được tác dụng là

A. A = 4

B. A = -4

C. A = 19

D. A = -19


Lời giải

A = (x2+ 2 – 2x)(x2+ 2 + 2x) – x4

= x2.x2+ 2.x2+ 2x.x2+ 2.x2+ 2.2 + 2.2x – 2x.x2– 2.2x – 2x.2x – x4

= x4+ 2x2+ 2x3+ 2x2+ 4 + 4x – 2x3– 4x – 4x2– x4

= 4

Vậy A = 4

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 15:Tìm x biết (x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6

A. X = -5

B. X = 5

C. X = -10

D. X = -1


Lời giải

(x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6

⇔ x.x.+ 3.x + 2.x + 2.3 – x.x – 5.x + 2.x + 2.5 = 6

⇔ x2+ 3x + 2x + 6 – x2– 5x + 2x + 10 = 6

⇔ 2x + 16 = 6

⇔ 2x = -10

⇔ x = -5

Vậy x = -5

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 16:Rút gọn biểu thức (3x + 1)2– 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5)2ta được

A. 8

B. 16

C. 24

D. 4


Lời giải

(3x + 1)2– 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5)2

= ((3x + 1) – (3x + 5))2

= (3x + 1 – 3x – 5)2

= (-4)2= 16

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 17:Cho biết (x + 4)2– (x – 1)(x + 1) = 16. Hỏi quý hiếm của x là:

*


Lời giải

(x + 4)2– (x – 1)(x + 1) = 16

⇔ x2+ 2.x.4 + 42– (x2– 1) = 16

⇔ x2+ 8x + 16 – x2+ 1 = 16

⇔ 8x = 16 – 16 – 1

⇔ x = -1/8

Đáp án buộc phải chọn là: C


Bài 18:Cho x + y = 3. Tính quý giá của biểu thức: A = x2+ 2xy + y2– 4x – 4y + 1

A. 1/2

B. 1

C. 2

D. -2


Lời giải

A = x2+ 2xy + y2– 4x – 4y + 1

= (x2+ 2xy + y2) – (4x + 4y) + 1

= (x + y)2– 4(x + y) + 1

Tại x + y = 3, ta có: A = 32– 4.3 + 1 = -2

Đáp án bắt buộc chọn là: D


Bài 19:Tìm x biết (x + 1)3– (x – 1)3– 6(x – 1)2= -10

A. X =

B. X = 1

C. X = -2

D. X = 3


Lời giải

(x + 1)3– (x – 1)3– 6(x – 1)2= -10

⇔ x3+ 3x2+ 3x + 1 – (x3– 3x2+ 3x – 1) – 6(x2– 2x + 1) = -10

⇔ x3+ 3x2+ 3x + 1 – x3+ 3x2– 3x + 1 – 6x2+ 12x – 6 = -10

⇔ 12x – 4 = -10

⇔ 12x = -10 + 4

⇔ 12x = -6

⇔ x =

Đáp án đề nghị chọn là: A

Bài giảng Toán 8 Ôn tập chương 1


Tài liệu gồm 25 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, phấn kích tải xuống
cài đặt xuống

tư liệu cùng bài học:


từ bỏ khóa : toán 8 ôn tập chương I phép nhân và phép chia các đa thức
Đánh giá chỉ

5


1 reviews


1
Đánh giá chỉ
*

Dung Dao Ngoc

ok

Tài liệu thuộc môn học


Toán Lớp 9 pdf
cỗ 8 đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 – thpt chuyên Khoa học tự nhiên và thoải mái Nguyễn Trần thanh bình cỗ 8 đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 – thpt chuyên Khoa học tự nhiên - tuyển tập những đề thi vào lớp 10 môn Toán tất cả đáp án chọn lọc giúp bạn ôn luyện cùng đạt điểm cao trong kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10.
141 7 0
Toán Lớp 9 pdf
cỗ 3 đề thi vào lớp 10 môn Toán trường Đại học tập Tổng phù hợp năm 2022 Nguyễn Trần thanh bình cỗ 3 đề thi vào lớp 10 môn Toán trường Đại học tập Tổng hòa hợp năm 2022 - tuyển tập những đề thi vào lớp 10 môn Toán tất cả đáp án lựa chọn lọc giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10.
93 4 0
Toán Lớp 9 pdf
cỗ 8 đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 Nguyễn Trần thanh bình cỗ 8 đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 - tuyển tập các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án lựa chọn lọc giúp cho bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10
102 11 1
Toán Lớp 9 pdf
bộ 10 đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 Nguyễn Trần thanh bình cỗ 10 đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022- tuyển chọn tập các đề thi vào lớp 10 môn Toán bao gồm đáp án lựa chọn lọc giúp bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10.
82 11 2

Tìm kiếm


search kiếm

Tài Liệu sở hữu Nhiều


Tài Liệu thuộc Lớp


Số trang : 25 cài xuống
Đánh giá chỉ tài liệu ×
Gửi review
report tài liệu vi phạm luật ×
không nên môn học, lớp học tập
Tài liệu cất link, quảng cáo tới các trang web không giống
Tài liệu unique kém
tư liệu sai, thiếu thốn logic, tài liệu chứa tin tức giả
câu chữ spam nhiều lần
tư liệu có đặc điểm thô tục, cổ súy bạo lực
khác
report
Ẩn tài liệu phạm luật ×
lý do ẩn
Ẩn
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn mức giá dành cho những người Việt.


chính sách

Điều khoản thương mại dịch vụ

cơ chế bảo mật

reviews Công Ty


link

Thư viện câu hỏi


contact với cửa hàng chúng tôi

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Khám Phá Ý Nghĩa Số 4 Đẹp - Số 4 Liệu Có Phải Con Số Mang Phong Thủy Xấu

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền