Câu 2: hóa học X tất cả CTPT C4H8O2. Khi cho X tác dụng với ddKOH (to) thì thu được chất Y tất cả công thức C3H5O2K. Công thức cấu trúc của hóa học X là

A. HCOOC3H5.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 và 2

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: mang đến m gam hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ X , Y (MX y) công dụng vừa đủ với 150 ml NaOH 1M làm cho nóng thu được hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp muối (R1COONa cùng R2COONa) cùng ancol R’OH (trong đó R1, R2, R’ là những gốc hidrocacbon, tổng cộng cacbon trong R1 cùng R’ ngay số cacbon vào R2). đến ancol thu được tác dụng với K dư nhận được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy trọn vẹn 5,42 gam A trong oxi đầy đủ rồi dẫn thành phầm cháy theo lần lượt qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng hỗn hợp Ca(OH)2, thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 gồm 16 gam kết tủa đồng thời cân nặng dung dịch sụt giảm 3,68 gam. Mặt khác, đến 10,84 gam A công dụng với lượng KOH trọn vẹn thu được 10,64 gam các thành phần hỗn hợp muối. Số hóa học Y thỏa mãn là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: tuyên bố nào tiếp sau đây sai?

A. Este với axit là đồng phân team chức của nhau.

B. Vào công nghiệp hoàn toàn có thể chuyển hoá chất to lỏng thành chất lớn rắn.

C. Thành phầm của bội phản ứng xà chống hoá chất to là axit béo và glixerol.

D. ánh nắng mặt trời sôi của este thấp hơn nhiều so cùng với ancol gồm cùng phân tử khối.

Câu 5: Triolein bao gồm công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: tất cả hổn hợp Y bao gồm etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. M gam Y phản nghịch ứng vừa đủ với 200 KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam Y nên dùng 30,24 lit khí oxi (đktc), chiếm được x mol CO2 và 21,6 gam H2O. Quý giá của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Thủy phân trọn vẹn 17,6 gam este X (tạo ra trường đoản cú axit cùng ancol đều solo chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M chiếm được 9,2 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là

A. Etyl propionat.

B. Etyl axetat.

C. Propyl axetat.

D. Etyl fomat.

Câu 8: mang đến 10,4 gam một tất cả hổn hợp X có axit axetic với etyl axetat công dụng vừa đủ với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat vào X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất gồm phản ứng tráng gương (tráng bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinh bột.

D. Sobitol.

Câu 10: chất nào dưới đây không tất cả trong lipit?

A. Chất béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 3,64 gam sobitol với năng suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để minh chứng trong phân tử của fructozơ có rất nhiều nhóm hiđroxyl, người ta mang đến dung dịch glucozơ phản bội ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. Kim loại Na.

D. Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường.

Câu 13: sắp xếp theo chiều tăng ngày một nhiều về ánh sáng sôi của những chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 cùng (3) C3H7CH2OH, ta tất cả thứ trường đoản cú :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: tuyên bố nào dưới đây không đúng?

A. Chât béo không rã trong nước.

B. Chất mập là trieste của glixerol cùng axit cacboxylic 1-1 chức tất cả mạch cacbon dài, không phân nhánh.

C. Dầu ăn uống và mỡ quẹt trơn tất cả cùng nhân tố nguyên tố.

D. Chất bự không tung trong nước, nhẹ hơn nước tuy nhiên tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 15: vạc biểu nào sau đây là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột nhận được fructozơ với glucozơ.

B. Xenlulozơ cùng tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ gồm phản ứng tráng bạc, chứng minh phân tử fuctozơ bao gồm nhóm chức -CHO.

D. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ nhận được glucozơ.

Câu 16: Đun nóng 3,42 gam saccarozơ vào dd axit sunfuric loãng, đun nóng, th-nc axit sau bội nghịch ứng rồi cho hỗn hợp công dụng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dd NH3, làm cho nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy năng suất phản ứng thủy phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng với phương pháp phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, solo chức, mạch hở tất cả công thức phổ biến là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X có tỷ khối tương đối so với khí CO2 bằng 2. Khi đun cho nóng este này với hỗn hợp NaOH tạo ra muối có cân nặng bằng 

*
cân nặng este đã phản ứng. Công thức cấu trúc X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo thành từ CH3COOH với C2H4(OH)2. Cách làm của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải có nhóm – đến nhưng trong thực tiễn để tráng gương hoặc ruột phíc người ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin có cấu trúc là

A. Mạng ko gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: đến 0,1 mol tripanmitin công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được số mol CO2 to hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este 1-1 chức X chiếm được 6,72lít CO2 (đkc) và 5,4 gam nước. Cách làm phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: mang lại sơ đồ đưa hóa sau (mỗi mũi tên là 1 phương trình phản bội ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y vào sơ vật trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: xác định nào sau đó là đúng?

A. Làm phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản bội ứng một chiều.

B. Bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường kiềm điện thoại tư vấn là phản ứng este hóa.

C. Bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường axit là bội phản ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân vào một môi trường thiên nhiên là axit.

Câu 28: Để phân biệt những dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit propionic rất có thể dùng dãy hóa học nào tiếp sau đây làm dung dịch thử?

A. Nước brom cùng NaOH.

B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 với NaOH.

D. HNO3 với AgNO3/NH3.

Câu 29: các chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinh bột có đặc điểm hóa học thông thường nào sau đây?

A. Đun lạnh với AgNO3 trong dung dịch NH­3 đến kết tủa Ag.

B. Thủy phân trong hỗn hợp axit..

C. Hoà chảy CuO đến dung dịch màu xanh da trời lam.

Xem thêm: Out Trình Nghĩa Là Gì ? Ao Trình Nghĩa Là Gì Trên Facebook? Out Trình Là Gì

D. Hoà chảy Cu(OH)2 mang đến dung dịch màu xanh lá cây lam.

Câu 30: mang đến 18 gam fructozơ tính năng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng muối hữu cơ thu được sau phản nghịch ứng hoàn toàn là