Bài bao gồm đáp án. Bộ bài bác tập trắc nghiệm chất hóa học 9 chương 1: các loại hợp chất vô cơ (P1). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm bao gồm đáp án trực quan sau thời điểm chọn kết quả: nếu như sai thì hiệu quả chọn đã hiển thị màu đỏ kèm theo tác dụng đúng màu xanh. Chúc các bạn làm bài thi tốt..


Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 9 chương 1 có đáp an

Câu 1: Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch $AgNO_3$ 2M. Trọng lượng kết tủa chiếm được là

A. 143,5 gamB. 14,35 gamC. 157,85 gam D. 15,785 gam

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 10 gam MgO cần dùng đầy đủ 400 ml dung dịch HCl aM thu được hỗn hợp X. Quý hiếm của a là

A. 1,50M.B. 1,25M.C. 1,35M.D. 1,20M

Câu 3: Khi đến CaO vào nước thu được

A. Dung dịch CaOB. Hỗn hợp $Ca(OH)_2$ C. Chất không tung $Ca(OH)_2$ D. Cả B với C

Câu 4: Cho 9,3 gam na O chức năng hết cùng với 200 ml dung dịch HCl aM sau bội phản ứng thu được muối m gam muối hạt natriclorua. Quý giá của a cùng m là:

A. A = 1,5 M với m = 8,775g B. A = 1,5 M với m = 17,55gC. A = 2 M và m = 8,775g D. A = 2 M cùng m = 8,775g

Câu 5: Có 2 dung dịch không color là $Ca(OH)_2$ cùng NaOH. Để minh bạch 2 hỗn hợp này bằng phương pháp hoá học tập dùng

A. HClB. $CO_2$ C. PhenolphtaleinD. Sức nóng phân

Câu 6: Cho 4,48 lít co (đktc) trải qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% có trọng lượng riêng là 1,05g/ml. Cân nặng muối chế tạo thành là 

A. 16,8 gamB. 8,4 gamC. 12,6 gamD. 29,4 gam

Câu 7: Cho hỗn hợp NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch $FeCl_3$ , hiện tượng lạ quan cạnh bên được là:

A. Gồm kết tủa white xanhB. Gồm khí thoát raC. Bao gồm kết tủa đỏ nâu D. Kết tủa màu trắng

Câu 8: Cho 16,25 gam kẽm vào 300 gam hỗn hợp HCl mang dư, bội nghịch ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp A cùng khí H . Trọng lượng dung dịch A là

A. 316,25 gamB. 300,00 gamC. 312,35 gamD. 315,75 gam

Câu 9: Các dung dịch hầu hết làm quỳ tím chuyển đỏ là

A. NaCl, HCl B. $HCl, H_2SO_4$C. NaOH, KOHD. NaCl, NaOH

Câu 10: Hoà tan trọn vẹn 6,5 gam một kim loại A chưa rõ hoá trị vào hỗn hợp axit $H_2SO_4$ , thì chiếm được 2,24 lít $H_2$ (đktc). Sắt kẽm kim loại A là

A. ZnB. FeC. MgD. Al

Câu 11: Có số đông bazơ sau: NaOH, Cu(OH) , Ba(OH) , Al(OH) , Fe(OH) . Hãy cho biết những bazơ nào tác dụng được với hỗn hợp HCl?

A. $NaOH, Cu(OH)_2 , Ba(OH)_2$ B. $NaOH, Cu(OH)_2 , Fe(OH)_2$C. $NaOH, Al(OH)_3 , Fe(OH)_2$D. $NaOH, Cu(OH)_2 , Ba(OH)_2 , Al(OH)_3 , Fe(OH)_2$

Câu 12: Có 3 lọ mất nhãn đựng các hóa chất sau : HCl, $H_2SO_4$, NaOH. Nên chọn thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch trong những lọ ?

A. Cần sử dụng quì tím B. Sử dụng dung dịch $BaCl_2$C. Cần sử dụng quì tím với dung dịch $BaCl_2$D. Sử dụng quì tím và dung dịch phenol phtalein 

Câu 13: Hòa chảy 4,88 gam tất cả hổn hợp A có MgO với FeO vào 200 ml hỗn hợp $H_2SO_4$ 0,45M loãng thì bội phản ứng vừa đủ, thu được hỗn hợp B. Phần trăm trọng lượng của MgO trong A là :

A. 59,02%. B. 61,34%. C. 40,98%.D. 38,66%.

Câu 14: Cho 1,68 lít $CO_2$ (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích hỗn hợp trước với sau bội phản ứng không chuyển đổi Nồng độ mol/lit của muối thu được sau bội nghịch ứng là

A. 0,2MB. 0,3MC. 0,4MD. 0,5M

Câu 15: Có bố lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, $Ba(OH)_2$, NaCl. Thuốc test để nhận thấy cả tía chất là:

A. Quỳ tím và dung dịch HCl B. Phenolphtalein cùng dung dịch $BaCl_2$C. Quỳ tím và dung dịch $K_2CO_3$D. Quỳ tím cùng dung dịch NaCl

Câu 16: Dãy những chất tính năng được với oxit bazơ $Na_2O$ là:

A. $H_2O, SO_2, HCl$B. $H_2O, CO, HCl$C. $H_2O, NO, H_2SO_4$D. $H_2O, CO, H_2SO_4$

Câu 17: Cho 50 gam $CaCO_3$ vào dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu lít khí $CO_2$ nghỉ ngơi đktc ?

A. 11,2 lítB. 1,12 lítC. 2,24 lítD. 22,4 lít

Câu 18: Trong thoải mái và tự nhiên muối natri clorua có khá nhiều trong:

A. Nước biển B. Nước mưa C. Nước sông D. Nước giếng

Câu 19: Chất làm sao sau đây tính năng với fe ở ánh nắng mặt trời thường tạo ra khí hiđro là

A. $O_2$B. HClC.

Xem thêm: Soạn Bài Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản Xuất (Chi Tiết)

$ CO_2$D. $H_2O$

Câu 20: Để phân biệt 2 nhiều loại phân bón hoá học $NH_4NO_3$ với $NH_4Cl$, ta dùng dung dịch: