Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (1.14 MB, 7 trang )
Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 9 chương 1

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Câu 1: Oxit t|c dụng được với hỗn hợp bazơ v{ t|c dụng được với hỗn hợp axit là: A. Oxit bazơ

B. Oxit axit

C. Oxit lưỡng tính D. Oxit trung tính

Câu 2: Oxit lúc tan trong nước l{m giấy quỳ chuyển th{nh m{u đỏ l{ : A. MgO

B. P2O5 C. K2O D. CaO

Câu 3: có 1 ống nghiệm chứa nước v{ hỗn hợp phenolphtalein, cho oxit như thế nào vào ống nghiệm trên thì l{m đến phenolphtalein chuyển sang mu hồng ?

A. CaO B. CO2 C. Teo D. NO

Câu 4: CaO nhằm lu vào khơng khí bị giảm chất lượng l{ vì: A. CaO t|c dụng cùng với oxy

B. CaO t|c dụng cùng với CO2
C. CaO dụng cùng với nước D. Cả B với C

Câu 5: CaO sử dụng l{m hóa học khử chua đất trồng l{ ứng dụng đặc điểm hóa học tập gì của CaO ? A. T|c dụng cùng với axit

B. Tácdụng cùng với bazơ C. T|c dụng với oxit axit D. T|c dụng với muối bột

Câu 6: thực hiện chất demo no nhằm phn biệt hai hóa học rắn m{u trắng : CaO v{ P2O5 A. Dung dịch phenolphtalein


(2)

Câu 7: dung dịch H2SO4 t|c dụng với chất n{o tạo ra khí hiđro ? A. NaOH

B. Fe

C. CaO D. CO2

Câu 8: đặc điểm hóa học tập n{o chưa hẳn của axit A.T|c dụng với kim loại

B.T|c dụng với muối hạt C.T|c dụng với oxit axit D.T|c dụng với oxit bazơ

Câu 9: Giấy quỳ chuyển th{nh m{u đỏ khi nhúng v{o A. Hỗn hợp H2CO3

B. Dung dịch NaHCO3C. Dung dịch Na2CO3D. Hỗn hợp Ca(OH)2

Câu 10: hỗn hợp t|c dụng cùng với CuO chế tạo ra ra thành phầm l{ dung dịch tất cả m{u xanh lam: A. Hỗn hợp NaOH

B. Hỗn hợp Na2CO3C.Dung dịch HCl D.Dung dịch Ca(OH)2

Câu 11: Axit cần sử dụng trong công nghệ chế trở nên thực phẩm , chế tác sinh học : A. H2SO4

B. H2S C. HCl D. HNO3

Câu 12: Để an to{n lúc pha lo~ng H2SO4 quánh cần thực hiện theo c|ch: A. Rót từng giọt nước v{o axit

B. Rót từng giọt axit v{o nước

C. Cho toàn nước v{ axit v{o cùng một lúc D. Cả 3 c|ch trên gần như được

Câu 13: dùng chất test no nhằm phn biệt hỗn hợp axit sunfuric v{ muối hạt sunfat ? A. Kẽm


(3)

C. Giấy quỳ D.Cả A và C hầu như được

Câu 14: dùng cặp hóa học thử n{o không nhận biết được hỗn hợp HCl trong 2 lọ mất nh~n chứa 2 hỗn hợp : HCl , H2SO4

A. Zn cùng BaCl2 B. Na cùng Zn

C. BaCl2 cùng Na D. Al với AgNO3

Câu 15: hỗn hợp l{m làm cho phenolphtalein không m{u th{nh m{u hồng l: A. H2SO4

B. NaCl

C. Ca(OH)2 D. KSO4

Câu 16: Chỉ sử dụng nước có thể nhận biết chất rắn nào trong 4 hóa học rắn sau đy : A. Zn(OH)2

B. Fe(OH)2 C. NaOH D. Al(OH)3

Câu 17: hóa học khí vẫn khơng bị bảo quản khi mang đến qua hỗn hợp Ca(OH)2 là: A. CO2


B.. O2 C. SO2 D. Cả A , B và C

Câu 18: dùng làm sản xuất x{ phòng l{ bazơ: A. NaOH

B. Ca(OH)2 C. KOH D. Zn(OH)2

Câu 19: Chất rất có thể được thực hiện để trung hòa axit là: A. Al(OH)3


(4)

Câu 20: sử dụng chất no nhằm phn biệt được hỗn hợp NaOH v{ dung dịch Ca(OH)2 ? A. CO2

B.CaO C. HCl D.H2SO4

Câu 21: bao gồm 4 hóa học rắn: NaOH , Ba(OH)2 , KOH , Ca(OH)2 .Bằng c|ch n{o để nhận biết Ca(OH)2trong 4 chất đó?

A.Sử dụng giấy quỳ

B.Sử dụng phenolphtalein C.Sử dụng nước

D.Sử dụng axit

Câu 22: muối hạt t|c dụng với hỗn hợp NaOH tạo hóa học khơng tan có m{u xanh xao l{: A. BaCl2

B. AlCl3 C. CuSO4 D. ZnSO4

Câu 23: Muối chế tác kết tủa white khi đến phản ứng với hỗn hợp H2SO4 là: A. BaSO4

B. BaCl2 C. ZnCl2 D. ZnSO4

Câu 24: cho mảnh nhôm v{o trong hỗn hợp CuSO4 sẽ xảy ra hiện tượng: A.Có sắt kẽm kim loại m{u white x|m b|m ngo{i miếng nhơm

B. Có kim loại m{u xanh b|m ngo{i mảnh nhơm C.Có kim loại m{u đỏ b|m ngo{i miếng nhơm D. Bao gồm sủi bong bóng khí

Câu 25: Cặp chất thiết yếu tồn tại trong cùng một dung dịch l{: A. NaCl với CuSO4

B. Na2CO3 và BaCl2

C. KNO3 với MgCl2


(5)

C. 27 kilogam CaSO4, 5 kg NaCl và 1 kilogam MgCl2
D 1 kg CaSO
4, 27 kilogam NaCl và 5 kilogam MgCl2

Câu 27: muối bột A l hóa học rắn mu white tan nhiều trong nước, bị phn bỏ ở ánh sáng cao, dùng lm phn bón đến cy trồng l{ :

A .NaCl B.CaCO3 C. KNO3D. MgSO4

Câu 28: hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp n{o để lm sạch dung dịch muối KNO3 gồm lẫn tạp chất lc dụng cùng với AgNO3 vùa đầy đủ lọc rồi cô cạn D. Cả A , B v C các dúng

Câu 29: chất thử để nhận thấy dung dịch NaCl vào 2 lọ mất nh~n đựng 2 hỗn hợp NaCl và KNO3 là :

A. BaCl2B. NaOH C. Ba(OH)2D.Ag2CO3

Câu 30: hóa học khơng cần sử dụng lm phn bón hóa học l : A.CO(NH2)2

B. NH4NO3
C. HNO
3D. (NH4)2SO4

Câu 31: căn cứ theo yếu tố dinh dưỡng có trong phn (NH4)2HPO4 thì call tên loại phn này là:

A.Đạm v kali B.Ln v đạm C. Kali cùng lân D.Đạm , ln v kali

Câu 32: cần sử dụng Na2CO3 có thể nhận biết được loại phn no sau đy qua hiện tượng kỳ lạ kết tủa trắng?


(6)

C.Ca(H2PO4)2D.CO(NH2)2

Câu 33: Nếu sử dụng cùng một trọng lượng để bón cho cy thì một số loại phn đạm n{o có hiệu quả hơn vị hm lượng N vào phn cao.

A.CO(NH2)2B. NH4NO3C.(NH4)2SO4D.NH4Cl

Câu 34: Cặp hóa học n{o tiếp xúc với nhau m{ khơng bao gồm phản ứng hóa học xẩy ra ? A. CaO và dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ca(OH)2 với khí CO2C. Dung dịch CuSO4 và Fe

D. CaO v{ nước

Câu 35: sắt (II) oxit không tồn trên được trong: A.Dung dịch Ca(OH)2

B. Dung dịch Na2SO4C. Nước

D. Dung dịch H2SO4

Câu 36: bởi phương ph|p n{o xác minh được trong khí oxy có lẫn khí CO2 với khí SO2 ? A.Cho khí oxy trải qua dung dịch KCl


(7)


Xem thêm: Tổng Hợp Nét Cơ Bản, Bảng Chữ Thư Pháp Đẹp, Các Mẫu Chữ Thư Pháp Đẹp

Website HOC247 hỗ trợ một môi trường thiên nhiên học trực tuyếnsinh động, những tiện ích thơng minh, nội dung bài xích giảng được biên soạn công phu và huấn luyện bởi mọi giáo viên những năm tởm nghiệm, xuất sắc về con kiến thức trình độ lẫn kỹ năng sư phạmđến từcác trường Đại học tập và những

trường chuyên danh tiếng.

I.

Luy

n Thi Online

- Luyên thi ĐH, trung học phổ thông QG:Đội ngũ GV Giỏi, kinh nghiệm từ các trường ĐH cùng THPT khét tiếng xây dựng những khóa luyện thi THPTQG những mơn: Tốn, Ngữ Văn, giờ Anh, thứ Lý, Hóa Học và Sinh Học. - Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 với luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán những

trường PTNK, Chuyên tp hcm (LHP-TĐN-NTH-GĐ), chăm Phan Bội Châu nghệ an và những trường chăm

khác cùng TS.Trần nam giới Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo cùng Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.

Khoá H

c nâng cấp và HSG

- Tốn cải thiện THCS: cung ứng chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 u mê thích mơn Tốn trở nên tân tiến tư duy, cải thiện thành tích học tập ở trường với đạt điểm tốt ở những kỳ thi HSG.

- tu dưỡng HSG Toán: tu dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho

học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trằn

Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu giữ Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt các thành tích cao HSG Quốc Gia.

III.

Kênh h

c t

p mi

n phí

- HOC247 NET: trang web hoc miễn phí các bài học tập theo chương trình SGK tự lớp 1 đi học 12 tất cả các môn học với nội dung bài giảng bỏ ra tiết, sửa bài bác tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tứ liệu tham khảo nhiều mẫu mã và cộng đồng hỏi đáp nhộn nhịp nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung ứng các video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài xích tập, sửa đề thi miễn phí trường đoản cú lớp 1 đi học 12 toàn bộ các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.